intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan hệ pháp luật

Xem 1-0 trên 0 kết quả Quan hệ pháp luật
 • Bài viết Cơ chế tự chủ đại học từ chính sách đến thực tiễn vấn đề, nghiên cứu hệ thống và giải pháp trình bày phát triển nghiên cứu hệ thống giáo dục để xây dựng chính sách, chiến lược và xây dựng luật.

  pdf6p viangelamerkel 18-07-2022 0 0   Download

 • Bài viết Tính giá dịch vụ đào tạo tại các trường đại học công lập tự chủ: Thực trạng và giải pháp hệ thống hóa các qui định về về cơ chế tự chủ và tính giá dịch vụ đào tạo trong các trường đại học công lập tự chủ trên cơ sở tổng hợp và phân tích các văn bản pháp luật qui định có liên quan.

  pdf12p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Ủy thác tư pháp trong việc giải quyết các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài" là tìm hiểu thêm các quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể hơn là qúa trình tiến hành hoạt động uỷ thác tư pháp trong việc giải quyết các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

  pdf55p bakerboys08 15-07-2022 4 1   Download

 • Đề tài "Vai trò của hương ước đối với nhà nước tại thôn, làng vùng Đồng bằng bắc Bộ Việt Nam hiện nay" nghiên cứu một cách hệ thống và khoa học lý luận về sự tự quản của thôn, làng, về nhu cầu quản lý nhà nước tại thôn, làng; xây dựng được lý thuyết về vai trò, các khía cạnh thể hiện vai trò của hương ước đối với hoạt động quản lý nhà nước tại thôn, làng.

  pdf212p bakerboys08 15-07-2022 6 3   Download

 • Trong quan hệ với Trung Quốc về giải quyết vấn đề trên Biển Đông, Việt Nam vẫn mong Trung Quốc sẽ xử lý và giải quyết vấn đề trên biển không phải bằng những tuyên bố mang tính áp đặt hoặc bằng các hành vi mang tính đe dọa, mà là giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển 1982 của Liên hợp quốc;...

  pdf7p vimelindagates 18-07-2022 12 2   Download

 • Bài viết Bình luận án lệ đầu tư quốc tế vụ Công ty Philip Morris Asia Limitted kiện Chính phủ Úc trình bày lập luận của các bên và phán quyết của trọng tài; Mối quan hệ giữa phán quyết của Toà án quốc gia và tố tụng trọng tài quốc tế.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán cung cấp cho người học những Kiến thức về hệ thống văn bản pháp luật về công tác kế toán đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán, kết cấu tài khoản và hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo được sử dụng trong doanh nghiệp, giúp học sinh sinh viên hình thành các kỹ năng như lập được các chứng từ, mở sổ, ghi chép vào sổ, khóa sổ và chỉnh sửa sổ kế toán cũng như hạch toán đúng các số nghiệp vụ kinh kế phát sinh trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất theo chế độ kế toán hiện hành.

  pdf108p dongcoxanh25 12-07-2022 6 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu phân tích độ tin cậy an toàn của kết cấu đường ray trình bày phương pháp nghiên cứu quan hệ của chỉ số độ tin cậy của kết cấu đường ray với hệ số trật bánh; Tải trọng thẳng đứng, nằm ngang và dọc trục; Độ cứng nền ray; Tỷ lệ độ cứng ngang với độ cứng dọc; Với thay đổi độ cứng và với các quy luật phân phối xác suất của các biến ngẫu nhiên.

  pdf10p vigeneralmotors 13-07-2022 8 2   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình Luật Dân sự giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái niệm Luật Dân sự Việt Nam; quan hệ pháp Luật Dân sự; giao dịch dân sự; thời hạn, thời hiệu; tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf445p bakerboys07 05-07-2022 3 1   Download

 • Bài viết Đánh giá thực trạng hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường phân tích, đánh giá thực trạng các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho CBCCVC ngành tài nguyên và môi trường, từ đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng cho CBCCVC ngành tài nguyên và môi trường trong xu thế hội nhập hiện nay.

  pdf9p vigeneralmotors 12-07-2022 6 1   Download

 • Các quan điểm trong sách "Nghiên cứu vấn đề bảo hiến ở Việt Nam" đã được sâu chuỗi, hệ thống hóa và bổ sung, phân tích cụ thể hơn với mong muốn có nhận thức chính xác về bảo hiến, về cơ sở pháp lý và thực tiễn bảo hiến ở Việt Nam, từ đó đưa ra phương hướng hoàn thiện chế độ bảo hiến ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 ngay sau đây.

  pdf63p bakerboys07 05-07-2022 7 0   Download

 • Giáo trình "Luật Đầu tư" được biên soạn với nhiều nội dung cung cấp những kiến thức cơ bản, phục vụ cho đối tượng sinh viên bậc đại học và những người quan tâm. Giáo trình kết cấu gồm 4 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan Luật đầu tư; bảo đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf118p ryomaechizen 01-07-2022 9 3   Download

 • Giáo trình "Pháp luật đại cương" sẽ giúp người học lý giải về bản chất đích thực, tính chất, đặc trưng, hình thái biểu hiện, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước cũng như của các thiết chế nhà nước; những đặc trưng chủ yếu, chức năng cơ bản của pháp luật, các hình thức tồn tại của pháp luật, các chế định pháp luật, ngành luật và hệ thống pháp luật.

  pdf116p ryomaechizen 01-07-2022 10 0   Download

 • Giáo trình "Pháp luật đại cương" ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu tham khảo cho các cán bộ giảng dạy và tài liệu học tập cho sinh viên. Giáo trình được kết cấu thành 5 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước - Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf123p ryomaechizen 01-07-2022 5 0   Download

 • Giáo trình "Pháp luật đại cương" sẽ giúp người học lý giải về bản chất đích thực, tính chất, đặc trưng, hình thái biểu hiện, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước cũng như của các thiết chế nhà nước; những đặc trưng chủ yếu, chức năng cơ bản của pháp luật, các hình thức tồn tại của pháp luật, các chế định pháp luật, ngành luật và hệ thống pháp luật.

  pdf120p ryomaechizen 01-07-2022 4 0   Download

 • Giáo trình "Pháp luật đại cương" ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu tham khảo cho các cán bộ giảng dạy và tài liệu học tập cho sinh viên. Giáo trình được kết cấu thành 5 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: một số nội dung cơ bản của Luật Dân sự; một số nội dung cơ bản của Luật Hành chính; một số nội dung cơ bản của Luật Hình sự;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p ryomaechizen 01-07-2022 7 0   Download

 • Giáo trình "Pháp luật đại cương" nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật: những quy luật chung nhất, những phạm trù, khái niệm cơ bản nhất, những mối liên hệ phổ biến nhất của nhà nước và pháp luật. Giáo trình được kết cấu thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước - Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật; quy phạm pháp luật và Thực hiện pháp luật; quan hệ pháp luật; vi phạm pháp luật và Trách nhiệm pháp lý;...

  pdf116p ryomaechizen 01-07-2022 8 0   Download

 • Giáo trình "Quản lý nhà nước về thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống về quản lý nhà nước đối với thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình bao gồm 9 chương và được chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: pháp luật về thương mại; kế hoạch hóa thương mại; chính sách quản lý nhà nước về thương mại; đổi mới quản lý nhà nước về thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;...

  pdf130p ryomaechizen 01-07-2022 9 2   Download

 • Tài liệu "Hướng dẫn tự nghiên cứu: Lý luận nhà nước và pháp luật" được biên soạn nhằm giúp người học tiếp cận, nắm bắt được một cách vừa khái quát, vừa cụ thể và khá đầy đủ về những nội dung căn bản của lý luận nhà nước và pháp luật. Phần 2 của tài liệu có nội dung gồm 7 chương tiếp theo, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf121p ryomaechizen 01-07-2022 6 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Về hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài theo pháp luật Việt Nam" là tìm hiểu những quy định của Luật Thương mại hiện hành về HĐMBHHQT. Việc tìm hiểu này được đặt trong tương quan so sánh với những quy định của pháp luật một số nước có quan hệ mua bán hàng hóa lớn với Việt Nam và các quy định quốc tế nhằm rút ra những vấn đề bất cập. Từ những vấn đề bất cập này mà đề xuất một vài giải pháp sửa đổi, bổ sung chế định này cho phù hợp hơn.

  pdf99p bakerboys05 23-06-2022 26 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan hệ pháp luật
p_strCode=quanhephapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2