intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý hành chánh nhà nước

Xem 1-20 trên 99 kết quả Quản lý hành chánh nhà nước
 • Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận của quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm, mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ thực trạng quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện.

  pdf95p guitaracoustic10 08-01-2022 14 3   Download

 • Trên cơ sở những vấn đề lý luận có liên quan đến cải cách hành chính nhà nước, ISO 9000 và thực tiễn công tác cải cách hành chánh nhà nước, thực tiễn triển khai áp dụng ISO 9000 tại các đơn vị quản lý hành chính nhà nước cùng với việc khảo sát thực tế, nghiên cứu kinh nghiệm tại các quốc gia trong khu vực, luận văn đề xuất các giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính, góp phần vào việc đổi mới phương thức điều hành, hiện đại hóa công sở cơ quan hành chính nhà nước.

  pdf100p closefriend05 24-10-2021 35 6   Download

 • Nghị quyết số 333/2017/UBTVQH14 nhằm ban hành quy chế phối hợp giữa tòa án nhân dân tối cao và bộ quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức. Nghị quyết này căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13; xét đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Tờ trình số 622a/TTr-TANDTC ngày 14 tháng 10 năm 2016.

  doc4p kexauxi9 03-12-2019 37 0   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TỈNH THANH HÓA Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc . ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­. Số: 1118/QĐ­UBND Thanh Hóa, ngày 29 tháng 3 năm 2019 . .. QUYẾT ĐỊNH.. VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 17/NQ­CP . NGÀY 07/3/2019 CỦA CHÍNH PHỦ, VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM . PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2019 ­ 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025..

  doc17p thuyanlac000 04-11-2019 84 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu với các mục tiêu: khảo sát thực trạng việc thực hiện một số chủ trương, chính sách về phát triển giáo dục - đào tạo đƣợc áp dụng tại đồng bằng sông Cửu Long; thu nhập các dữ kiện, các nhận định, các ý kiến của các cấp quản lý giáo dục, quản lý kinh tế, hành chánh, các đối tượng có liên quan đến việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước Trung Ương và địa phương, và của ngành Giáo dục - đào tạo trên toàn địa bàn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf94p longnguyentran000 27-12-2016 228 33   Download

 • Giáo trình "Quản lý hành chính và quản lý ngành giáo dục đào tạo" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lý hành chánh nhà nước và công vụ công chức; những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong GD và ĐT hiện nay; Luật giáo dục, qui chế, qui định của bộ giáo dục và đào tạo về giáo dục trung học cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf66p doinhugiobay_00 05-11-2015 139 36   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 17/TTr-STP ngày 10 tháng 01 năm 2013 và Chánh Văn phòng...

  pdf4p minhtri2205 29-05-2013 41 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 17/TTr-STP ngày 10 tháng 01 năm 2013 và Chánh Văn phòng Ủy...

  pdf1p minhtri2205 29-05-2013 41 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 17/TTr-STP ngày 10 tháng 01 năm 2013 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc...

  pdf3p minhtri2205 29-05-2013 50 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HUỶ BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông...

  pdf2p minhtri2205 29-05-2013 58 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC XÉT XỬ VÀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2012 CỦA CỤM THI ĐUA SỐ I CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  pdf2p naubanh_chung 23-01-2013 46 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CHỨC DANH, XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC, XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  pdf9p mungtetmoi 21-01-2013 60 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ CHIA TÁCH ẤP 1, 2, 3, 4, 5 VÀ ẤP 6 THUỘC XÃ VĨNH LỘC A, HUYỆN BÌNH CHÁNH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf2p bupbebaggo 15-01-2013 50 2   Download

 • Quyền yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của cá nhân, tổ chức và quyền tố cáo của cá nhân là quyền có vị trí, vai trò rất quan trọng. Vì vậy, nhà nước nào cũng rất quan tâm quy định và bảo đảm cho các quyền đó được thực hiện tùy mục đích khác nhau. Ngay trong Bộ luật 12 bảng của nhà nước La Mã cổ đại đã có quy định đặt một thùng thư nơi “công cộng” để ai cũng có thể thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

  pdf45p paradise_12 03-01-2013 514 87   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TỔ CƠ YẾU THUỘC PHÒNG HÀNH CHÍNH CHÁNH VĂN PHÒNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf2p caythongxinh 24-12-2012 33 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf4p keodualadua 13-12-2012 40 1   Download

 • Nghiên cứu sự hình thành, vận hành và phát triển của xã hội loài người thời đã qua Sử là sách không những chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái căn nguyên những công việc của người ta đã làm để hiểu cho rõ những vận hội trị loạn của một nước, những trình độ tiến hoá của một dân tộc.

  ppt203p rose_12 03-12-2012 569 90   Download

 • Văn bản đi là tất cả văn bản, giấy tờ do cơ quan soạn thảo để gửi đến các cơ quan, đơn vị khác nhằm giải quyết các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình.Nhóm văn bản quy phạm dưới luật. Nhóm văn bản thông thường. “Thư công” do người lãnh đạo cơ quan viết cho các đối tượng có liên quan cũng nhằm thực thi công vụ.

  ppt48p huynhbahoc 20-11-2012 538 75   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO CHÁNH VĂN PHÒNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT, XỬ LÝ MỘT SỐ LOẠI VĂN BẢN ĐẾN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  pdf2p coolandclean 23-05-2012 31 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN THƯ KÝ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  pdf11p depart 01-03-2012 54 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý hành chánh nhà nước
p_strCode=quanlyhanhchanhnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2