intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chế nội bộ về quản trị

Xem 1-20 trên 80 kết quả Quy chế nội bộ về quản trị
 • Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh áp dụng khi Công ty cổ phần niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf21p lanxichen 17-04-2020 38 1   Download

 • Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị Tổng công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Người điều hành khác của Tổng công ty.

  pdf20p lanxichen 17-04-2020 27 1   Download

 • Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Thông tư 95/2017/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 95) ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

  pdf16p lanxichen 17-04-2020 24 0   Download

 • Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính (sau đây gọi tắt là Thông tư 95) hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành và cán bộ điều hành khác của Công ty.

  pdf28p lanxichen 17-04-2020 30 0   Download

 • Quy chế này được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/09/2017. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

  pdf19p lanxichen 17-04-2020 28 1   Download

 • Quy chế này được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phẩn Lilama 18.1. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của công ty.

  pdf23p lanxichen 17-04-2020 18 1   Download

 • Quy chế này nhằm đảm bảo Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC được định hướng quản trị, điều hành và kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan đến công ty dựa trên các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm: đảm bảo việc tuân thủ những quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan, đảm bảo một cơ cấu quản trị công ty hiệu quả, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông, đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty, công khai minh bạch mọi hoạt động của công ty.

  pdf33p lanxichen 17-04-2020 16 0   Download

 • Bài viết tập trung vào các vấn đề: (i) nhận diện quản trị của ngân hàng thương mại cổ phần; (ii) phân tích thực trạng pháp luật quy định về quản trị của ngân hàng thương mại cổ phần và chỉ ra những điểm bất cập, hạn chế trong các quy định đó và (iii) đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cổ phần.

  pdf5p vidoha2711 07-09-2020 19 3   Download

 • Công văn 532/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn thực hiện việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết

  pdf1p nguyetnga 19-08-2009 114 8   Download

 • Doanh nghiệp Việt Nam đang dần dần được phát triển một cách mạnh mẽ. Các doanh nghiệp mọc lên một cách nhanh chóng, ở mọi nơi, ở mọi lĩnh vực khác nhau. Mỗi doanh nghiệp khi được thành lập đều mong muốn đạt được lợi nhuận, đạt được nhiều thành quả về kinh tế là cao nhất. Để đạt được điều đó thì đòi hỏi phải có sự cạnh tranh trong quy mô phát triển cũng như trong quản trị doanh nghiệp một cách hợp lý....

  doc5p hoangvanchuc_kn40a 26-01-2010 830 335   Download

 • Ngày nay, công tác kiểm soát nội bộ về chi phí đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. Kiểm soát tốt các chi phí trong doanh nghiệp sẽ góp phần hạn chế thấp nhất những rủi ro trong công tác quản lý chi phí, nếu doanh nghiệp không kiểm soát chặt chẽ chi phí sẽ gây thất thoát và đẩy doanh nghiệp vào con đường phá sản.

  pdf26p eight_12 07-03-2014 101 21   Download

 • Luận văn phân tích thực trạng pháp luật về tái cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam nhằm chỉ ra những hạn chế trong việc áp dụng các quy định về quản trị nội bộ NHTM Việt Nam trong thời gian hiện nay. Đồng thời xác định nguyên nhân của những hạn chế trong vấn đề quản trị bộ NHTM Việt Nam.

  pdf15p truongtien_08 03-04-2018 28 4   Download

 • Người đại diện là những người thay mặt chủ sở hữu hoặc được chủ sở hữu cử để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của mình tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư. Vì vậy, Người đại diện có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển, quyết định sự thành công hay thất bại trong việc thực hiện mục tiêu của chủ sở hữu tại các doanh nghiệp có vốn góp.

  pdf6p bibianh 26-09-2019 35 2   Download

 • Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; quy định về thẩm quyền, nghĩa vụ và quy trình, phương thức hoạt động và thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của công ty. Quy chế được áp dụng đối với Công ty cổ phần viễn thông FPT. Khuyến khích việc áp dụng các nội dung phù hợp của Quy chế này đối với các công ty con, chi nhánh của Công ty cổ phần viễn thông FPT.

  pdf39p lanxichen 17-04-2020 38 2   Download

 • Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Tập đoàn Hoa Sen nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Hoa Sen và cổ đông; Thẩm quyền, nghĩa vụ, phương thức hoạt động của các CBQL điều hành; Thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp; Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban TGĐ và các CBQL khác trong quá trình quản trị Công ty. HĐQT, Ban TGĐ, cổ đông và cá nhân có liên quan đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này. Các văn bản nội bộ quy định về quản trị Tập đoàn Hoa Sen có nội dung trái với Quy chế này đều không còn hiệu lực.

  pdf149p lanxichen 17-04-2020 60 2   Download

 • Để thiết lập được một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu ,lãnh đạo doanh nghiệp cần phải thấu hiểu về doanh nghiệp với việc nắm được "cái hồn" của vấn đề kiểm soát nội bộ.Thông qua tài liệu này sẽ giúp các bạn hiểu được hệ thống kiểm soát nội bộ của 1 doanh nghiệp là như thế nào,nắm được tư duy và phương pháp để thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ.

  pdf278p truongthinh 12-10-2009 2061 1051   Download

 • Là hệ thống các cơ chế kiểm soát trong doanh nghiệp được cụ thể hoá bằng các quy chế quản lý do ban lãnh đạo ban hành nhằm giảm thiểu những rủi ro làm cho DN không đạt được mục tiêu của mình

  doc11p daisyshop 02-08-2010 351 147   Download

 • Bài giảng Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước nêu lên một số vấn đề về văn hóa công sở hiện nay; những quy định chung; trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; bài trí công sở. Đây là những kiến thức cơ bản mà những cán bộ công sở Nhà nước cần biết.

  ppt28p cocacola_09 25-11-2015 387 70   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về KSNB đối với hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại các NHTM; thông qua nghiên cứu thực tiễn hệ thống kiểm soát nội bộ tại BIDV Hà Tĩnh nhằm rút ra những mặt ưu điểm, thành tựu đạt được đồng thời là những tồn tại, hạn chế cần được giải quyết theo yêu cầu của thực tiễn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p thangnamvoiva26 21-10-2016 171 33   Download

 • Hiện nay, quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu ngày càng mở rộng, sản xuất ngày càng nhiều phục vụ nhu cầu trông nước và xuất khẩu ra nước ngoài, nhưng việc kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty chưa được quan tâm đúng mức, còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý chi phí, chưa xây dựng được mức khoán chi phí sản xuất chung...nên không thể tránh khỏi những rủi ro, sai sót, gian lận nhất định trong quá trình quản lý...

  pdf13p sunshine_6 07-07-2013 102 28   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy chế nội bộ về quản trị
p_strCode=quychenoibovequantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2