Quy chế phối hợp thực hiện

Xem 1-20 trên 140 kết quả Quy chế phối hợp thực hiện
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf6p bupbebagsu 16-01-2013 30 3   Download

 • QUYẾT ÐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN VIỆC THU TIỀN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT HAI TUYẾN ĐƯỜNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG VÀ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ-NGUYỄN THỊ MINH KHAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

  pdf8p mungtetmoi 21-01-2013 24 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THỰC THI HIỆP ĐỊNH HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2011-2015 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf5p naubanh_chung 23-01-2013 33 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN VIỆC ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC, NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf9p bupbebagsu 16-01-2013 31 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 269/qđ-ubnd của ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế liên thông về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sóc trăng', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p lawttnh16 13-11-2009 55 3   Download

 • Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  pdf7p lawttnh17 13-11-2009 30 2   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công thương Quy định về việc thực hiện một số nội dung của Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;...

  pdf10p conchokon 26-09-2012 57 7   Download

 • Bản Quy chế này quy định mối quan hệ công tác và phối hợp hoạt động giữa Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty XYZ với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (BCH CĐCS) Công ty XYZ, trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty, phát triển nguồn tài nguyên nhân lực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ người lao động trong Công ty nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển của Công ty, từng bước xây dựng Công ty thành một tập đoàn kinh tế t...

  doc7p hkquoc 11-08-2010 1162 380   Download

 • Quyết định số: 3173/QĐ-BTP ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16/4/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;...

  pdf1p huyen06281982 21-10-2015 7 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf5p bupbebaggo 15-01-2013 21 2   Download

 • Mẫu Báo cáo sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên (Ban hành kèm theo Quy chế phối hợp liên Ngành số 617/QCPH/CHQ-CT-VKS-TA ngày 15 tháng 6 năm 2012)

  pdf2p tuanloc_do 06-12-2012 193 3   Download

 • Quyết định số: 34/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên, thực hiện một số việc liên quan chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ ...

  pdf14p ngochuyen2345 23-10-2015 47 0   Download

 • Quyết định số: 57/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;...

  pdf11p codon_09 29-03-2016 10 0   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------Số: 1229/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Việt Trì, ngày 07 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

  pdf10p bunbohue1810 18-06-2010 76 7   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------Số: 1229/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Việt Trì, ngày 07 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

  pdf9p shishomaru 11-06-2010 76 4   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2010 Số: 66/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VÀ VIỆC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG TRÊN CÁC VÙNG BIỂN VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÍNH PHỦ...

  pdf15p gachienbo 18-07-2010 66 4   Download

 • Quyết định số 61/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf7p lawvhxh13 19-11-2009 66 3   Download

 • Quyết định số 219/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawqds2 09-12-2009 58 3   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------Số: 22/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Long Xuyên, ngày 16 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf5p bunbohue1810 18-06-2010 69 3   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------Số: 22/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Long Xuyên, ngày 16 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf6p shishomaru 03-06-2010 54 2   Download

Đồng bộ tài khoản