Quy định kế hoạch công tác

Xem 1-20 trên 419 kết quả Quy định kế hoạch công tác
 • Quyết định 1777/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009

  doc0p 1huutri 06-08-2009 92 7   Download

 • Kế hoạch tợp tác số 93/2005/LPQT về văn hóa nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa - Thông tin nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Văn hóa nghệ thuật Vương quốc Căm-pu-chia giai đoạn 2006 - 2008

  pdf3p lawvhxh9 19-11-2009 82 2   Download

 • Quyết định số: 291/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Văn phòng Bộ; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; căn cứ Quyết định số 459/QĐ-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 14 2   Download

 • Quyết định số: 599/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2014 của Vụ Pháp luật quốc tế; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf14p huyen06281982 21-10-2015 19 0   Download

 • Quyết định số 6386/QĐ-UBND ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  doc6p trangan_123 03-03-2018 3 0   Download

 • Bản Quy chế này quy định mối quan hệ công tác và phối hợp hoạt động giữa Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty XYZ với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (BCH CĐCS) Công ty XYZ, trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty, phát triển nguồn tài nguyên nhân lực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ người lao động trong Công ty nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển của Công ty, từng bước xây dựng Công ty thành một tập đoàn kinh tế t...

  doc7p hkquoc 11-08-2010 1162 380   Download

 • Bài 4 trình bày về chức năng lập kế hoạch của quản trị. Sau khi học xong bài này, học viên sẽ có thể: Hiểu rõ được công tác lập kế hoạch và vai trò của công tác lập kế hoạch; phân biệt được các loại kế hoạch; miêu tả các căn cứ, nguyên tắc và quy trình lập kế hoạch; xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch.

  pdf22p youcanletgo_05 21-01-2016 63 17   Download

 • Quyết định số: 3540/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 tại Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 11 0   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Trình tự tổ chức công tác Kiểm toán trình bày về tổ chức Kiểm toán với việc xác định trình tự Kiểm toán, quy trình chung của công tác Kiểm toán, vận dụng quy trình Kiểm toán vào các loại hình Kiểm toán. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế.

  doc40p anhluadem 14-11-2010 315 113   Download

 • Mục tiêu của Khóa luận tốt nghiệp: Công tác xã hội với việc thực hiện dân số - kế hoạch hoá gia đình là đánh giá tình hình công tác thực hiện dân số - kế hoạch hoá gia đình tại địa bàn xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tìm hiểu các nguyên nhân và những yếu tố dẫn đến việc gia tăng dân số hiện nay trên địa bàn xã. Tìm hiểu thái độ, suy nghĩ của người dân về giáo dục tư vấn kế hoạch hoá gia đình.

  doc58p ben1102 30-09-2014 285 88   Download

 • Đề tài phân tích nội dung một bản kế hoạch; quan trọng hơn nữa là lập một bản kế hoạch tác nghiệp, do đó sẽ phải vận dụng quy trình lập kế hoạch tác nghiệp như sau: Phân tích các yếu tố quyết định kế hoạch; xác định các mục tiêu/chỉ tiêu; xác định các hoạt động phải thực hiện; nhóm các hoạt động theo nhóm nhiệm vụ; tính toán nguồn lực;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc18p anhhaianh93 11-03-2017 63 31   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------Số: 41/KH-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2010 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2010

  pdf5p shishomaru 07-06-2010 73 8   Download

 • Báo cáo 101/BC-BLĐTBXH về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và quý III, kế hoạch công tác quý IV năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf5p lawttnh1 11-11-2009 37 4   Download

 • BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------Số: 32/BC-LĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ I, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 VÀ QUÝ II NĂM 2010 A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2010 I. XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1.

  pdf5p shishomaru 09-06-2010 73 4   Download

 • BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Số: 953/QĐ-BTP VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA VỤ PHÁP LUẬT DÂN SỰ - KINH TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf8p shishomaru 09-06-2010 68 4   Download

 • BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Số: 965/QĐ-BTP VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ-HÀNH CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf7p shishomaru 09-06-2010 56 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2012 CỦA CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL

  pdf1p depart 01-03-2012 50 4   Download

 • Quyết định số 07/QĐ-HĐGDQPANTW về Kế hoạch công tác của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương giai đoạn 2008 - 2011 do Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương ban hành

  pdf16p lawbmhc3 24-11-2009 42 3   Download

 • BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Số: 979/QĐ-BTP VỀ VIỆC PHÊ DUYẾT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf14p shishomaru 09-06-2010 54 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2013 CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf2p xuanca_xuanca 23-02-2013 26 2   Download

Đồng bộ tài khoản