Sổ giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội

Xem 1-19 trên 19 kết quả Sổ giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội
 • Tài liệu tham khảo mẫu sổ giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội

  xls2p mattroi_thuytinh 25-07-2010 491 41   Download

 • BIỂU MẪU CÔNG TÁC KIỂM TRA ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Mẫu số 06/BB-KT

  pdf2p tet_tay 04-01-2012 261 24   Download

 • §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n LuËn v¨n tèt nghiÖp quyền lợi cho một số công chức đã làm việc dưới thời Pháp, sau đó đi theo kháng chiến nay đã già yếu. Sau cách mạng tháng Tám thành công do còn khó khăn về nhiều mặt nên chế độ chỉ được thực hiện đến năm 1949. Năm 1950, Hồ Chủ Tịch kí Sắc lệnh số 76/SL ngày 20/5/1950 ban hành quy chế công chức và Sắc lệnh số 77/SL ngày 22/5/1950 ban hành quy chế công nhân.

  pdf9p phuochau15 08-05-2011 63 22   Download

 • Năm 1950, Hồ Chủ Tịch kí Sắc lệnh số 76/SL ngày 20/5/1950 ban hành quy chế công chức và Sắc lệnh số 77/SL ngày 22/5/1950 ban hành quy chế công nhân. Theo các Sắc lệnh trên, công chức và công nhân đã có những quyền lợi về chế độ hưu trí. Nhìn lai chính sách BHXH giai đoạn này chúng ta có thể nhận thấy các chính sách được xây dựng và thực hiện ngay sau khi dành được độc lập tuy hoàn cảnh đất nước còn rất nhiều khó khăn. ...

  pdf9p bichtram861 20-05-2011 43 9   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ----------------- SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Cơ quan, đơn vị:…………………………………………………… .NĂM………….. HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ CC,VC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-BHXH ngày 18/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) 1.

  pdf5p banhbeonhanthit 30-07-2013 165 9   Download

 • Liên tịch số 1716/LT-SGD&ĐT-BHXH 2013 của ủa ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn chi kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

  pdf10p kedungsautinhyeu123 15-03-2014 32 4   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Theo đề nghị của Trưởng phòng Thu về việc điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS). Để ngày càng hoàn thiện Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, Bảo hiểm xã hội Thành phố điều chỉnh PGNHS 203/…/THU, áp dụng kể từ ngày 01/4/2013 (đính kèm thông báo này).

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 27 3   Download

 • Chỉ thị số 32/CT-UB-NCVX về việc chuyển giao sự nghiệp bảo hiểm xã hội của ngành Lao động Thương binh xã hội và Liên đoàn lao động Việt Nam sang bảo hiểm xã hội Việt Nam do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p ngankhanh 10-10-2009 44 2   Download

 • thu phí Bảo hiểm, thu thập hồ sơ, chi trả tiền Bảo hiểm tới các khách hàng Bảo hiểm tại cơ quan đơn vị mình. Như số cộng tác viên của công ty Bảo hiểm làm đại lý Bảo hiểm của ngành giáo dục đào tạo gần 1.000 người (mỗi trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường trung học chuyên nghiệp khác bố trí 1 người).

  pdf10p bichtram8510 05-05-2011 108 43   Download

 • Ở các nước công nghiệp, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên giảm vì các lý do sau: Ở các xã hội nông nghiệp, con cái là thành phần kinh tế có lợi, là lao động phụ, là bảo hiểm cho tuổi già. Ngược lại ở các nước công nghiệp, con cái không còn là tác nhân hỗ trợ sản xuất mà thuần túy tiêu thụ, đòi hỏi nuôi dưỡng, học hành. Gia đình nhiều con sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, người dân ở các xã hội công nghiệp thường có xu hướng lập gia đình muộn,...

  pdf19p zues05 22-06-2011 77 34   Download

 • Phản ánh số tiền công ty cổ phần còn phải trả về tiền thu hộ các khoản nợ phải thu và tiền thu từ nhượng bán tài sản giữ hộ Nhà nước đến cuối kỳ kế toán; - Phản ánh số tiền thu về bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước còn phải trả đến cuối kỳ kế toán. Tài khoản này có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ phản ánh số đã trả, đã nộp nhiều hơn số phải trả, phải nộp hoặc số bảo hiểm xã hội đã chi trả cho công nhân viên...

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 47 20   Download

 • Sớm ban hành đồng bộ các quy định về bảo hiểm xã hội để người lao động trong hộ kinh doanh cá hể và doanh nghiệp của tư nhân đều được tham gia. Tiến tới hình thành đa dạng về mô hình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội phù hợp với từng nhóm đối tượng có nhiều mức đóng, mức hưởng khác nhau.

  pdf7p phuoctam43 22-07-2011 32 3   Download

 • Chính sách lao động tiền lương Kinh tế tư nhân phải thực hiện đúng quy định của Bộ luật Lao động về việc ký hợp đồng lao động, tiền lương, tiền công, thời gian làm việc, bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn lao động phạm. Sớm ban hành đồng bộ các quy định về bảo hiểm xã hội để người lao động trong hộ kinh doanh cá hể và doanh nghiệp của tư nhân đều được tham gia.

  pdf7p phuoctam52 16-08-2011 26 3   Download

 • Luật cũng cần xác định Bộ tư pháp là cơ quan quản lí nhà nước cao nhất về các hoạt động tư pháp sẽ ban hành mẫu sổ công chứng thống nhất cho các tổ chức hành nghề công chứng trong phạm vi toàn quốc.

  pdf6p hoathinhbrave 04-05-2013 28 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHI TRẢ LƯƠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI BIÊN CHẾ HỢP ĐỒNG TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ TƯ

  pdf2p noel_vui 15-11-2012 38 2   Download

 • Tai nạn giao thông đường bộ (TNGTĐB) là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn tật hàng đầu tại các quốc gia trên thế giới đặc biệt là tại các nước đang phát triển. Kết quả của một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng trẻ vị thành niên là một trong những nhóm đối tượng có nguy cơ cao với TNGTĐB, tuy nhiên các thông tin này còn khá hạn chế nhất là trong bối cảnh của các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.

  pdf8p butmauvang 28-08-2013 35 1   Download

 • Thông báo 173/TB-BHXH năm 2015 quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và phiếu giao nhận hồ sơ do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

  pdf23p saoanhnovoicochong 26-01-2015 16 0   Download

 • BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-BHXH ngày 18/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Mã số hồ sơ CCVC: ………….. ……….., ngày…..tháng…..năm….. I. BÊN GIAO HỒ SƠ CCVC 1. Tên cơ quan, đơn vị giao hồ sơ:

  pdf1p banhbeonhanthit 30-07-2013 123 12   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động thương binh và xã hội; Sở Tài chính; Bảo hiểm xã hội Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT nhận đủ hồ sơ theo quy định...

  pdf6p meoconmengu 17-02-2011 60 4   Download

Đồng bộ tài khoản