Thang đo cronbach’s alpha

Xem 1-16 trên 16 kết quả Thang đo cronbach’s alpha
 •  Bài giảng "Kiểm định thang đo" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha, mối quan hệ giữa biến tiềm ẩn và biến đo lường, tiêu chuẩn đánh giá thang đo, phân tích khám phá nhân tố EFA,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf35p doinhugiobay_07 16-12-2015 45 12   Download

 • Nghiên cứu xây dựng thang đo động viên nhân viên khối văn phòng ở thành phố Cần Thơ, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích cronbach’s alpha, phân tích nhân tố để kiểm định và xác định thang đo. Từ đó, nghiên cứu sử dụng hàm hồi quy để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến việc động viên nhân viên.

  pdf10p sunshine_7 19-07-2013 54 13   Download

 • Trung bình Cronbach Tương quan thang đo nếu Alpha nếu loại biến tổng loại biến biến Tan-1 Tan-2 Tan-3 Tan-4 Tan-5 14.75 14.94 15.02 14.98 14.96 0.539 0.657 0.571 0.691 0.551 0.796 0.754 0.778 0.744 0.784 Bảng 4.4(a): Độ tin cậy Cronbach Alpha - Phương tiện hữu hình Cronbach’s Alpha N 0.773 5 Trung bình Cronbach Tương quan thang đo nếu Alpha nếu loại biến tổng loại biến biến Res-1 Res-2 Res-3 Res-4 Res-5 13.89 13.94 14.25 13.87 14.03 0.565 0.530 0.587 0.578 0.482 0.725 0.736 0.717 0.724 0.754 Bảng 4.

  pdf13p ttcao1 29-07-2011 66 32   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với Khu Công nghiệp Long Đức ở thành phố Trà Vinh. Bài viết sử dụng phương pháp kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy tuyến tính đa biến trong nghiên cứu để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với khu công nghiệp Long Đức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p bautroibinhyen17 13-02-2017 20 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả sử dụng mô hình phương trình cấu trúc (SEM) sau khi tiến hành kiểm định thang đo Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA), đồng thời kiểm định mối liên hệ giữa mức độ áp dụng chuẩn mực kế toán và lợi ích áp dụng chuẩn mực kế toán.

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 1 0   Download

 • Thị trường thẻ ngân hàng ở Việt Nam hiện nay phát triển rất sôi động, đặc biệt là thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) với hơn 40 ngân hàng tham gia phát hành loại thẻ này bao gồm các ngân hàng thƣơng mại quốc doanh, ngân hàng thƣơng mại cổ phần, ngân hàng liên doanh và các chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài. Với dân số hơn 80 triệu ngƣời và cơ cấu dân số trẻ, Việt Nam đƣợc coi là thị trƣờng tiềm năng cho...

  pdf85p matbuon_266 17-07-2012 328 162   Download

 • Bài viết lược khảo lý thuyết và các nghiên cứu liên quan để xây dựng và kiểm định mô hình các nhân tố thực tiễn quản trị nguồn nhân lực tác động đến sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đông Á. Mô hình kế thừa có điều chỉnh thang đo của Singh (2004) và Mowday và cộng sự (1979).

  pdf11p manutd1907 01-07-2015 78 23   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ du lịch ở Kiên Giang. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 295 du khách. Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA).

  pdf12p sunshine_7 23-07-2013 237 94   Download

 • Thang đo Servqual được điều chỉnh bổ sung lần 2 39 Bảng 2.4: Số lượng khảo sát các nhà hàng tiệc cưới của công ty dịch vụ du lịch Phú Thọ tiến hành đánh giá chất lượng 43 Bảng 2.5: Cronbach Alpha của các thành phần thang đo chất lượng dịch vụ 45 Bảng 2.6: Cronbach Alpha của mức độ hài lòng 47 Bảng 2.7: Kết quả EFA của thang đo chất lượng dịch vụ 47

  pdf96p tuanhoangbank123 15-07-2013 155 64   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề cho Người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 100 học viên là người khuyết tật tại các trung tâm đào tạo nghề cho người khuyết tật tại địa bàn.

  pdf7p coxetuanloc 09-01-2013 150 36   Download

 • Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ thông tin di động đến sự thỏa mãn của khách hàng dựa trên mô hình nghiên cứu lý thuyết về sự trung thành và sự thỏa mãn của khách hàng thông tin di động tại Việt Nam. Nghiên cứu này được thực hiện trên một mẫu gồm 388 khách hàng tại thành phố Nha Trang. Các thang đo được xây dựng bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá và kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha.

  pdf9p sunshine_7 23-07-2013 51 14   Download

 • Nghiên cứu này tập trung vào việc phát triển và đánh giá thang đo chất lượng trải nghiệm khách hàng tại các siêu thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Bài viết sử dụng phương pháp chọn mẫu hạn mức theo tiêu thức giới tính với cỡ mẫu là 173. Phương pháp kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng trong bài nghiên cứu.

  pdf10p tangtuy12 02-06-2016 21 6   Download

 • Bài viết này xây dựng mô hình lý thuyết chất lượng qui hoạch ngành xây dựng từ những thành phần như: Nét kiến trúc đậm đà bản sắc dân tộc, Năng lực tư vấn dự án, Nguồn nhân lực ngành xây dựng, Công khai minh bạch các dự án mời gọi đầu tư.

  pdf12p sunshine_7 19-07-2013 36 3   Download

 • Bài viết này xây dựng mô hình lý thuyết tác động lan tỏa ngành xây dựng từ những thành phần như: Tác động lan tỏa về mặt kinh tế, Tác động lan tỏa về mặt công nghệ, Tác động lan tỏa về mặt xã hội, Tác động lan tỏa về mặt bảo vệ môi trường. Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng thông qua sử dụng phương pháp phân tích hệ số độ tin cậy Cronbach alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA nhằm đánh giá và điều chỉnh thang đo.

  pdf11p sunshine_4 18-07-2013 29 2   Download

 • Nghiên cứu này tập trung phân tích các nhân tố tác động đến ý định thuê văn phòng ảo tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phương pháp nghiên cứu sử dụng bao gồm định tính và định lượng. Phân tích được thực hiện thông qua kiểm định thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy tuyến tính bội.

  pdf12p sieunhansoibac5 18-04-2018 0 0   Download

 • Bài viết này nghiên cứu các yếu tố bị ảnh hưởng bởi thực thi Hiệp định trị giá WTO có tác động tới hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam bằng việc sử dụng phương pháp định lượng có kết hợp định tính được sử dụng.

  pdf12p sieunhansoibac5 18-04-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản