intTypePromotion=1
ADSENSE

Thi đua yêu nước

Xem 1-20 trên 547 kết quả Thi đua yêu nước
 • Phần 1 Tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước gồm các nội dung:Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua, mọi việc đều thi đua; thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất; người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua; thi đua phải có mục đích; thi đua phải có kế hoạch tỉ mỉ.

  pdf59p uocvongxua04 22-07-2015 126 18   Download

 • Phần 2 Tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước gồm các nội dung:Thi đua sản xuất và tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu; thi đua phát huy sáng kiến, phổ biến và áp dụng rộng rãi sáng kiến, kinh nghiệm tiên tiến; thi đua cải thiện đời sống, gây hạnh phúc cho dân; thi đua xây dựng con người mới; thi đua phải có sự lãnh đạo đúng.

  pdf61p uocvongxua04 22-07-2015 102 15   Download

 • Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, phong trào thi đua yêu nước luôn được phát triển sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bằng nhiều hình thức và nội dung làm cho thi đua trở thành động lực tinh thần thúc đẩy toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bài viết này nhằm tìm hiểu tư tưởng và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước.

  pdf6p nguyenthilamha 09-04-2017 83 2   Download

 • Bài viết với nội dung nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Quảng Bình đã thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2012-2015 do Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh ban hành.

  pdf5p dangkhaccuong 27-08-2019 17 1   Download

 • Qua các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang, “Năm xung phong”, đã tạo nên một khối đại đoàn kết dân tộc mà không kẻ thù nào có thể phá vỡ. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc từ các phong trào thi đua yêu nước là một thành công lớn của Đảng. Đó là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến thắng lợi của sự nghiệp “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.

  pdf5p vijakarta2711 09-06-2020 47 2   Download

 • Bài viết trình bày những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đồng thời, đặt ra yêu cầu tiếp tục kế thừa, phát huy tư tưởng của Người về thi đua yêu nước và vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của sự nghiệp cách mạng mới ở nước ta hiện nay.

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 60 0   Download

 • Bài viết này trình bày một số phân tích để làm rõ hơn quan điểm của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những giá trị cần được tiếp tục phát triển và phát huy trong giai đoạn hiện nay.

  pdf4p vivant2711 01-02-2019 47 1   Download

 • Khi nghiên cứu xã hội tư bản, đặc biệt là sự hoạt động của người lao động trong xã hội, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ ra rằng, thi đua là một hiện tượng khách quan nảy sinh do sự tiếp xúc xã hội trong quá trình lao động sản xuất. C.Mác viết “…ngay sự tiếp xúc xã hội cũng đã đẻ ra thi đua” [38, tr.474]. Trong một số tác phẩm của mình, V.I Lê nin đã đề cập đến thi đua, coi thi đua là một tất yếu và là một nguồn tiềm năng to lớn của chủ...

  pdf114p dellvietnam 23-08-2012 149 31   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 Tài liệu Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu lần thứ nhất năm 1952, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Báo cáo kết quả của đại hội, một số Tài liệu, hình ảnh tiêu biểu về phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ chống Pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf203p doinhugiobay_15 22-02-2016 84 3   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ tính nhân dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc năm 1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là thuộc tính bao trùm, xuyên suốt toàn bộ nội dung lời kêu gọi của Bác Hồ, từ xác định mục đích đến phương châm, cách thức tiến hành phong trào thi đua yêu nước. Trên cơ sở đánh giá thực trạng phong trào thi đua yêu nước hiện nay, tác giả đề xuất 4 biện pháp chính theo hướng tăng cường tính nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng của Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

  pdf4p trieuroger 11-09-2018 37 1   Download

 • Việc tổ chức phong trào thi đua trên từng lĩnh vực có nhiều việc làm cụ thể, sáng tạo, kết hợp với công tác khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích, đã tạo được động lực thi đua trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

  pdf5p videshiki2711 21-02-2020 28 0   Download

 • Tóm tắt:Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng triệu người Việt Nam hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu như: Ba sẵn sàng, Ba đảm đang, Năm xung phong… các phong trào yêu nước đó mãi là trang sử vàng, là sức mạnh to lớn mà thế hệ đi trước của người Việt Nam tạo nên và làm lên chiến thắng hào hùng của dân tộc.

  pdf6p thulanh2 06-09-2011 167 10   Download

 • Kế hoạch số: 45/KH-PGD&DT năm 2013 triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong ngành Giáo dục huyện Văn Yên năm học 2013 - 2014.

  doc3p quangdungkien888 08-03-2015 53 1   Download

 • Quyết định số: 1457/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p huyen06281982 21-10-2015 26 0   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng hủ tục “Ma lai”, “Thuốc thư” ở Gia Lai, thực trạng của hủ tục “Ma lai, Thuốc thư” ở Gia Lai thời gian qua, một số biện pháp để tránh những hệ lụy do “Ma lai”, “Thuốc thư” gây nên, phát huy vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xóa bỏ các hủ tục ở Gia Lai.

  pdf5p vilisbon2711 04-01-2020 27 0   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 34, phần 2 trình bày nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về việc động viên các từng lớp phụ nữ đẩy mạnh thi đua yêu nước nhân dịp đại hội phụ nữ các cấp; chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường cuộc đấu tranh chống tệ lấy cắp vật tư, hàng hoá của Nhà nước và giữ gìn trật tự trị an ở thành phố, thị xã;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf128p tsmttc_010 19-08-2015 82 11   Download

 • Chỉ thị số 39-CT-TW về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

  pdf3p lawvhxh11 19-11-2009 346 37   Download

 • "Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm (cho tập thể thuộc Cụm, Khối thi đua)" đánh giá lại thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác của năm được giao và đề nghị được khen thưởng để động viên phong trào thi đua yêu nước của đơn vị, địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo để có thể soạn thảo cho mình mẫu tờ trình phù hợp với lĩnh vực đã hoạt động, công tác.

  pdf2p tieulaubau 15-06-2011 991 33   Download

 • Đề tài trình bày Nghiên cứu về thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước, đề xuất những giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc75p doanminhduc310362 22-03-2018 309 33   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chuyên trách công tác thi đua khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay, luận án đề xuất những giải pháp chủ yếu, khả thi nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chuyên trách công tác thi đua khen thưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 108 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thi đua yêu nước
p_strCode=thiduayeunuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2