intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực hiện điều ước quốc tế

Xem 1-20 trên 260 kết quả Thực hiện điều ước quốc tế
 • Bài viết "Phân tích dung lượng kênh MIMO cho hệ thống thông tin điều khiển tàu" thực hiện phân tích dung lượng kênh MIMO cho hệ thống thông tin CBTC dùng truyền thông WLAN trong môi trường đường ray ngầm với các địa hình khác nhau. Mô hình kênh truyền Nakagami-m phục vụ tính toán được xây dựng với các tham số ước lượng từ dữ liệu đo kênh thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 10 1   Download

 • Tiểu luận Luật thương mại quốc tế "PICC và CISG - áp dụng PICC trong việc bổ sung, giải thích cho các điều khoản của CISG" được thực hiện với mục đích làm rõ hơn mối quan hệ giữa PICC và CISG, đặc biệt là sự hỗ trợ của PICC trong việc giải thích, bổ sung cho CISG. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p yangthu02 12-11-2022 21 3   Download

 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 6 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ năm 1945 đến năm 2010, phần 2 này tiếp tục trình bày về thực hiện thống nhất về mặt nhà nước, đối phó với chiến tranh biên giới Tây Nam và khủng hoảng kinh tế - xã hội (1975-1985); thực hiện đường lối đổi mới, từng bước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội (1986-1996);...

  pdf222p duonghoanglacnhi 07-11-2022 17 3   Download

 • Bài viết Giải quyết xung đột điều ước quốc tế của Việt Nam luận giải một số vấn đề lý luận về xung đột điều ước quốc tế, từ đó phân tích thực trạng, cách thức giải quyết xung đột điều ước quốc tế của Việt Nam và đưa ra một số giải pháp gợi mở để giải quyết hiện tượng này.

  pdf10p visaleen 29-10-2022 14 2   Download

 • Trong bài viết này tác giả lý giải sự cần thiết phải quy định về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, đồng thời phân tích những khía cạnh pháp lý trong nội dung của Điều 420 để làm rõ: Các điều kiện để điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; nội dung điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; chủ thể điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; hậu quả pháp lý của việc điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

  pdf18p viindranooyi 09-05-2022 18 3   Download

 • Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2020) đã bổ sung riêng một điều luật về các quyền và nghĩa vụ cho phạm nhân (Điều 27). Những quy định này phù hợp với các Công ước quốc tế, phù hợp với hiến pháp của Việt Nam năm 2013, bảo đảm đạt được mục đích của hình phạt là giáo dục, cải tạo người phạm tội và đặc biệt là tôn trọng và bảo đảm các quyền của phạm nhân được thực hiện.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 22 2   Download

 • Bài viết đánh giá tổng thể quá trình tăng cường hệ thống cơ quan điều ước về quyền con người hiện nay trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 68/268 của Đại hội đồng Liên Hợp quốc về tăng cường và thúc đẩy hoạt động hiệu quả của hệ thống cơ quan điều ước.

  pdf14p viottohahn 28-03-2022 12 1   Download

 • Qua việc làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về giám sát tối cao của Quốc hội trong hoạt động đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, Luận văn sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội về đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

  pdf124p badbuddy09 29-03-2022 14 2   Download

 • Trên cơ sở phân tích tình hình biến đổi khí hậu trên thế giới, những vấn đề lý luận và thực tiễn thực thi cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu tại Việt Nam, luận văn nêu và phân tích những quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về tài nguyên, môi trường và cơ chế phát triển sạch ở Việt Nam.

  pdf191p badbuddy08 16-03-2022 16 3   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu có hệ thống các quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp quốc tế về dân sự trong nước và tình hình thực tế thực hiện tại các Tòa án Việt Nam, tìm hiểu các quy định về tương trợ tư pháp các nước, các điều ước quốc tế đa phương về tương trợ tư pháp, đặc biệt là các công ước của Hội nghị La-hay về Tư pháp quốc tế.

  pdf112p badbuddy08 16-03-2022 21 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành về quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài tại Việt Nam cũng như các biện pháp đảm bảo của Nhà nước trong các lĩnh vực nêu trên. Chỉ ra những khiếm khuyết, tồn tại, đồng thời đối chiếu với các cam kết hội nhập nhằm đưa ra và phân tích các yêu cầu hoàn thiện. Đề tài cũng sẽ nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia điển hình là thành viên của WTO. Từ đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về địa vị pháp lý của người nước ngoài tại Việt Nam hiện nay.

  pdf149p badbuddy08 16-03-2022 22 4   Download

 • Luận văn có mục đích dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm giới thiệu một bức tranh tổng quan về pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển trong hoạt động hàng hải mà Việt Nam đã tham gia, phân tích những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện, từ đó là cơ sở để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường biển tại Việt Nam.

  pdf124p badbuddy08 16-03-2022 16 2   Download

 • Tác giả chọn đề tài này là nhằm nghiên cứu thực trạng các quy định hiện hành về dịch vụ sở hữu công nghiệp trong pháp luật Việt Nam và có so sánh, liên hệ với quy định pháp luật trong một số điều ước quốc tế và pháp luật một số quốc gia khác. Tác giả muốn tìm hiểu, phân tích để có một cái nhìn tổng quan nhất về dịch vụ sở hữu công nghiệp của Việt Nam, qua đó giúp người đọc có thể nhìn nhận một cách toàn diện hơn về vấn đề này.

  pdf103p badbuddy07 11-03-2022 9 2   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là góp phần làm rõ hơn nội dung của Hiệp định năm 1995 trong mối tương quan với các điều ước quốc tế về thuỷ sản có liên quan, đồng thời, nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của một số quốc gia trên thế giới trong việc gia nhập và thực hiện Hiệp định này. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến trình để Việt Nam sớm gia nhập Hiệp định này.

  pdf95p badbuddy06 04-03-2022 47 2   Download

 • Mục đích chính của đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chế định tội phạm khủng bố hàng không quốc tế trong pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia điển hình và pháp luật Việt Nam quy định. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chế định này trong các hiệp định và điều ước phòng, chống tội khủng bố mà Nhà nước ta đã ký kết, tạo cơ sở pháp lý xác định trách nhiệm của quốc gia trong cuộc chiến chống khủng bố.

  pdf111p badbuddy07 26-02-2022 21 3   Download

 • Quyết định số 3767/2020/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của bộ giáo dục và đào tạo. Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế ngày 20 tháng 4 năm 2007;

  doc29p hoadaquy852 16-02-2022 6 1   Download

 • Nghị quyết 149/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc ký nghị định thư thực hiện Gói cam kết Vòng IX về dịch vụ tài chính ASEAN và các Phụ lục kèm theo của Nghị định thư trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS).

  doc1p hoadaquy852 16-02-2022 6 1   Download

 • Nghị quyết 162/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc ký bản ghi nhớ về loại và số lượng xe thương mại đối với việc thực hiện Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường bộ”.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 12 1   Download

 • Quyết định số 2234/2021/QĐ-TTg ban hành về việc về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công ước số 105 của tổ chức lao động quốc tế (ILO) về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc4p hoalanvender 31-01-2022 9 0   Download

 • Nội dung bài viết đề cập đến kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu và thực trạng các quy định về tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam, trên cơ sở đó luận giải sự cần thiết tăng tuổi nghỉ hưu ở nước ta trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời bài viết cũng phân tích, làm rõ các quy định mới về tuổi nghỉ hưu của NLĐ và các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các quy định này trên thực tế.

  pdf8p viericschmid 12-01-2022 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thực hiện điều ước quốc tế
p_strCode=thuchiendieuuocquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2