intTypePromotion=3
ADSENSE

Tình giá tài sản ngắn hạn

Xem 1-20 trên 132 kết quả Tình giá tài sản ngắn hạn
 • Đề tài khái quát một số vấn đề lý luận về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn; phân tích thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Hoàng Thái và đánh giá tình hình sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp; ba là tìm ra những tồn tại trong quá trình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể và có tính khả thi để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty.

  pdf73p luimotbuoc_3 03-11-2016 120 48   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Khái quát một số vấn đề lý luận về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn, đánh giá tình hình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt - Nhật, tìm ra những tồn tại trong quá trình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể và có tính khả thi để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty.

  pdf73p luimotbuoc_2 02-11-2016 66 16   Download

 • Luận văn khái quát một số vấn đề lý luận về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn; đánh giá tình hình sử dụng tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Việt Thắng; tìm ra những tồn tại trong quá trình sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể và có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.

  pdf74p nomoney4 01-03-2017 46 13   Download

 • Cần phải nhắc lại rằng, đối tượng của kế toán là vốn kinh doanh của đơn vị trong mối quan hệ thống nhất giữa hai mặt tài sản và nguồn hình thành tài sản, trong đó tài sản là hiện hữu, nó có thể có hình thái vật chất hoặc không có hình thái vật chất còn nguồn hình thành tài sản lại mang tính chất trừu tượng.

  pdf20p huemanvdoc 24-11-2009 215 64   Download

 • Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm.

  doc488p nuocmatroi46 06-03-2011 386 140   Download

 • a. Khái niệm: Tiền là một bộ phận của tài sản ngắn hạn tồn tại dưới hình thức tiền tệ, là loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất, là chỉ tiêu quan trọng đánh giá khả năng thanh toán của một doanh nghiệp.

  doc49p anhduc_dhnt 31-07-2011 699 247   Download

 • Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có thể tồn tại dƣới hình thái tiền, hiện vật (vật tƣ, hàng hóa), dƣới dạng đầu tƣ ngắn hạn và các khoản nợ phải thu....

  pdf166p misadu 06-07-2010 372 194   Download

 • Đề tài nghiên cứu một cách có hệ thống tình hình sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Việt – Hàn, phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Việt – Hàn, tìm ra những ưu điểm và những hạn chế trong quá trình sử dụng. Từ đó có những điều chỉnh thích hợp và kịp thời để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty.

  pdf81p luimotbuoc_3 03-11-2016 70 12   Download

 • Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động làm chức năng vật ngang giá chung trong các mối quan hệ, mua bán trao đổi. Là một bộ phận của vốn lưu động nhưng có tính lưu động nhất, dễ chuyển đổi thành tài sản khác nhất. Sự luận chuyển của nó liên quan đến hầu hết các giai đoạn sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp.

  doc33p hoangha144 21-02-2010 2623 1155   Download

 • Hàng tồn kho là một loại tài sản ngắn hạn vì nó thường bán đi trong vòng một năm hay trong một chu kỳ hoạt động kinh doanh. Ở doanh nghiệp thương mại, hàng tồn kho chủ yếu là hàng hóa mua về để bán lại.

  doc47p anhduc_dhnt 01-08-2011 946 428   Download

 • Tài sản ngắn hạn: Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm.

  doc488p leewai21 02-09-2010 549 345   Download

 • Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm.

  pdf510p 951847623 09-04-2012 603 276   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản đầu tư ngắn hạn khác bao gồm cả các khoản cho vay mà thời hạn thu hồi không quá một năm. Trong các trường hợp đầu tư bằng tiền hoặc hiện vật (như tài sản cố định, nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá,…) giá trị khoản đầu tư được tính theo giá thoả thuận của các bên tham gia đầu tư đối với các tài sản đưa đi đầu tư. Phần chênh lệch (nếu có) giữa giá trị ghi sổ kế toán...

  doc2p chikorita 03-12-2009 677 163   Download

 • Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn

  doc2p nguyenthaihahp89 16-01-2011 414 151   Download

 • Trình tự thực hiện: 1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự án kết thúc hoặc tài sản không còn sử dụng được, không có nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án, Ban quản lý dự án thực hiện kiểm kê theo Biên bản kiểm kê tài sản (Phụ lục 01/TSDA kèm theo Thông tư 116/2005/TT-BTC) gửi Bộ, ngành chủ quản (đối với các dự án thuộc Trung ương quản lý); gửi Sở, ban, ngành ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối...

  doc3p batrinh 19-08-2009 444 79   Download

 • Tiền là bộ phận của tài sản ngắn hạn tồn tại dưới hình thái tiền tệ, là loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất, là chỉ tiêu quan trọng đánh giá khả năng thanh toán của một doanh nghiệp. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là quá trình vận động liên tục của vốn kinh doanh theo chu kỳ T – H – T, trong quá trình đó luôn có một bộ phận vốn dừng lại hình thái tiền tệ, bộ phận này gọi là vốn bằng tiền....

  pdf93p buoi_chieu 24-04-2013 80 44   Download

 • Tổng quan về nguồn tài trợ gq g ợ 1.1. Tài trợ ngắn hạn - Nhu cầu tài trợ ngắn hạn: Về nguyên tắc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho các tài sản ngắn hạn Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thường xuyên: Nhu cầu vốn ngắn hạn do sự thiếu hụt thường xuyên tiền mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thời vụ: Nhu cầu vốn cho từng thời vụ nhất định do đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh có tính chất thời vụ của...

  pdf13p dauxanhnguyenhuong 28-09-2011 213 41   Download

 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất CÔNG TY CỔ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN A. Tài sản ngắn hạn I. Tiền 1. Tiền 2. Các khoản tương đương tiền II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1. Đầu tư ngắn hạn 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III. Các khoản phải thu 1. Phải thu...

  pdf22p anhhoangmeo1 20-11-2011 103 30   Download

 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ II - NĂM 2011 Lập ngày : 30/07/2011 Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 của Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÍ II - NĂM 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN (1) MÃ SỐ (2) THUYẾT MINH (3) SỐ CUỐI NĂM (4) SỐ ĐẦU NĂM (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.Tiền 2. Các khoản tương đương tiền II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1. Đầu tư ngắn hạn 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) ...

  pdf28p anhhoangmeo1 20-11-2011 75 21   Download

 • Đề tài hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Qua phân tích thực trạng về vốn lưu động để chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm và hạn chế của doanh nghiệp. Tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp thay đổi cụ thể, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động cho doanh nghiệp.

  pdf77p luimotbuoc_3 03-11-2016 69 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tình giá tài sản ngắn hạn
p_strCode=tinhgiataisannganhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản