intTypePromotion=1
ADSENSE

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức

Xem 1-20 trên 267 kết quả Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức
 • Do yêu cầu và đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các thế hệ sinh viên đã, đang và nhất định sẽ gánh vác những trọng trách to lớn nhưng vô cùng khó khăn phức tạp. Mặt khác, hiện nay một bộ phận sinh viên tại các trường đại học suy thoái đạo đức, mờ nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão. Đó là một trong những lý do đã thôi thúc tác giả thực hiện nghiên cứu đề tài này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf110p vascaravietnam 16-08-2012 1641 475   Download

 • Hồ Chí Minh luôn đề cao giáo dục đạo đức trong mối quan hệ với các nhiệm vụ khác ở nhà trường phổ thông. Người coi đạo đức là gốc của người cán bộ, vì vậy giáo dục đạo đức phải là nhiệm vụ gốc của nhà trường nói chung, nhà trường phổ thông nói riêng. Nội dung giáo dục đạo đức học sinh cần thiết thực, phù hợp với đối tượng, tập trung vào một số chuẩn mực.

  pdf7p visasuke2711 02-05-2019 15 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả trình bày một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên, thực trạng việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Hải Dương theo tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó đưa ra một số giải pháp mang tính tham khảo trong việc giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên tỉnh Hải Dương nói riêng.

  pdf7p vienzym2711 03-04-2020 25 1   Download

 • Giáo án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh do Tạ Quang Sang biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của TT HCM về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. HCM đã đưa ra những quan niệm chung về văn hóa, về vai trò, về một số lĩnh vực của văn hóa. Mặt khác, Người còn trình bày tư tưởng của mình về vai trò của đạo đức cách mạng, về những phẩm chất đạo đức cần có của con người mới, những nguyên tắc cơ bản để xây dựng đạo đức mới, sau cùng là những cống hiến của HCM về đạo đức, nhân văn và văn hóa vào sự phát triển chung của văn hóa nhân loại.

  doc11p taonemay108 11-12-2010 2729 518   Download

 • Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ở nước ta, tư tưởng đó của Người càng có ý nghĩa thiết thực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

  doc5p phan75 22-02-2011 934 326   Download

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh có kết cấu nội dung giới thiệu đến bạn đọc 7 chương bài học cơ bản: Điều kiện lịch sử-xã hội, nguồn gốc và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, định nghĩa, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về nhà nước của dân, do dân, vì dân, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hóa, một số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới.

  doc50p co_nang_lonely 28-09-2010 893 243   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề giáo dục lý luận chính trị, Người thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động... chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong". Mời các bạn tham khảo để hiểu chi tiết hơn.

  pdf99p vascaravietnam 16-08-2012 570 164   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời là nhà giáo, nhà văn hoá lớn của thế giới, Người sáng lập, đặt nền móng và chỉ đạo việc xây dựng nền giáo dục mới Việt Nam. Chỉ riêng về giáo dục, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng đã là một kho tàng, ở tầm chiến lược và ngày càng ngời sáng qua thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf13p abcdef_7 30-06-2011 250 103   Download

 • Bài giảng Lịch sử Giáo dục Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục trình bày cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục về: Vai trò của giáo dục, về mục đích giáo dục, đặc điểm nhà trường Việt Nam, về phương pháp giáo dục, đề cao giáo dục đạo đức, lòng nhân ái cho học sinh, tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy giáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

  pdf52p minhminhminh32 31-03-2014 339 91   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu để lại một phong cách, lối sống đạo đức mẫu mực cho toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta học tập, noi theo. Trong những bài học và chuẩn mực về phong cách, lối sống đạo đức của Người thì gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân được xem là một trong những nội dung cực kỳ quan trọng.

  doc2p bongtuyet_tb 17-05-2011 132 26   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ cơ sở hình thành và vị trí vấn đề y đức, định hướng chiến lược cho ngành y và quan điểm chỉ đạo vấn đề y đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó phân tích ý nghĩa của vấn đề, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục y đức cho cán bộ y tế trong bối cảnh cơ chế thị trường, toàn cầu hóa hiện nay.

  pdf8p viuzumaki2711 09-05-2019 83 9   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời là nhà giáo, nhà văn hoá lớn của thế giới, Người sáng lập, đặt nền móng và chỉ đạo việc xây dựng nền giáo dục mới Việt Nam. Chỉ riêng về giáo dục, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng đã là một kho tàng, ở tầm chiến lược và ngày càng ngời sáng qua thực tiễn.

  pdf7p vimanoban2711 06-04-2021 1 0   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo được hình thành từ rất sớm. Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo; Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo.

  pdf6p vimanoban2711 06-04-2021 0 0   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thống kê trong di sản Hồ Chí Minh để lại có tới gần 50 bài và tác phẩm bàn về vấn đề đạo đức. Có thể nói, đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng.

  pdf9p abcdef_36 09-10-2011 623 239   Download

 • Bài viết làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò, đạo đức, chuyên môn và phương pháp giảng dạy của người thầy giáo. Theo Hồ Chí Minh, người thầy giáo có vai trò quyết định đến sự vận hành của hệ thống giáo dục và chất lượng giáo dục. Xuất phát từ vai trò to lớn đó, người thầy giáo phải có phẩm chất đạo đức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đoàn kết, thương yêu học trò, yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào. Phẩm chất đạo đức đó...

  pdf8p phalinh17 13-08-2011 250 62   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc giáo dục y đức cho sinh viên ngành y ở Đà Nẵng hiện nay được nghiên cứu nhằm mục đích phân tích những nội dung c bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và y đức; trình bày tình hình giáo dục y đức cho sinh viên ngành y ở Đà Nẵng; xây dựng các giải pháp chủ yếu để giáo dục và nâng cao y đức cho sinh viên ngành y ở Đà Nẵng hiện nay.

  pdf26p hacgiay01 17-11-2016 143 32   Download

 • Tiếp theo nội dung phần 1 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - (Phần 2) giới thiệu đến các bạn những nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.

  pdf127p kieuvinha000 03-06-2019 100 21   Download

 • Nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Hồ Chí Minh nhận thức về sức mạnh dân tộc. Chủ nghĩa yêu nước nồng nàn, là tinh thần

  doc1p echconmeoluoi 18-12-2009 655 98   Download

 • Bài tập thuyết trình nhóm trình bày các nội dung như sau: Phần trờ chơi; Tư tưởng của Hồ Chí Minh về Văn hóa đời sống; Vận dụng vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt11p ninangoo 09-04-2018 68 5   Download

 • Bài viết làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò và phẩm chất của người thầy. Theo Hồ Chí Minh, người thầy có vai trò quyết định đến sự vận hành của hệ thống giáo dục và chất lượng giáo dục. Xuất phát từ vị trí, vai trò to lớn đó Hồ Chí Minh đã đặt ra những yêu cầu đối với người thầy đó là phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức, thương yêu học trò, yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào.

  pdf3p quenchua11 23-03-2021 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
534 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức
p_strCode=tutuonghochiminhvegiaoducdaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2