intTypePromotion=1
ADSENSE

Ủy ban thường vụ Quốc hội

Xem 1-20 trên 582 kết quả Ủy ban thường vụ Quốc hội
 • Bài viết phân tích các vấn đề lí luận và thực tiễn quy định pháp luật về cơ chế bảo hiến ở Việt Nam theo hai tiêu chí là chủ thể và trình tự thủ tục; so sánh với pháp luật của một số quốc gia về vấn đề này; đề xuất hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay theo hướng: ban hành văn bản luật điều chỉnh riêng về cơ chế bảo vệ Hiến pháp, trong đó xác định rõ vai trò giải thích Hiến pháp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và quy định chủ thể duy nhất có thẩm quyền bảo vệ Hiến pháp; thành lập Hội đồng bảo hiến theo mô hình của Cộng hoà Pháp.

  pdf16p vinikolatesla 28-03-2022 16 1   Download

 • Quyết định số 1133/2021/QĐ-BCT ban hành về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Căn cứ Luật Xây dựng. Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

  doc3p hoadaquy852 16-02-2022 12 1   Download

 • Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2021 ban hành triển khai nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04 tháng 02 năm 2021 của ủy ban thường vụ quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần quốc lộ 45- Nghi Sơn Và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020.

  doc3p hoadaquy852 16-02-2022 10 1   Download

 • Nghị quyết 56/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc thông qua dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về thành lập, giải thể cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong quân đội nhân dân và dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về thành lập, giải thể cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong quân đội nhân dân.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 14 1   Download

 • Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2021 ban hành về tờ trình của Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 7 1   Download

 • Nghị quyết 118/NQ-CP năm 2021 ban hành về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020 sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 18 1   Download

 • Nghị quyết 121/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc hoàn thiện các dự án luật và dự thảo nghị quyết trình quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 9 1   Download

 • Nghị quyết 147/NQ-CP năm 2021 ban hành việc thông qua hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 5 1   Download

 • Nghị quyết 157/NQ-CP năm 2021 ban hành về thông qua dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 11 1   Download

 • Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ban hành về việc quy định chi tiết nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của ủy ban thường vụ quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoaquynh70 28-01-2022 3 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước, cá nhân ở Trung ương ban hành, đồng thời đề xuất hướng hoàn thiện.

  pdf6p vimichaeldell 04-12-2021 14 1   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 12/2021 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của đại biểu Quốc hội đối với việc kiện toàn các chức danh trong bộ máy nhà nước tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới; Thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước, cá nhân ở Trung ương ban hành; Xác lập tư cách pháp lý cho trí tuệ nhân tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf66p viwilliamleiding 04-12-2021 13 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu thực trạng tài liệu đang bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra cho các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia và Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia như lập đề án, lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đề án, kế hoạch về bảo hiểm tài liệu lưu trữ nhằm thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh lưu trữ quốc gia được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 04/4/2001. Mời

  pdf105p meangirls 15-06-2021 10 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả phác thảo thẩm quyền chung và một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của chính quyền thành phố Thủ Đức trong bối cảnh Chính phủ đang trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf10p vilichae2711 15-06-2021 41 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo biễu mẫu "Nghị quyết" dưới đây để có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dung dễ dàng sử dụng.

  doc2p ocmo999 01-03-2021 16 1   Download

 • Ngày 01/10/2003 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ra Nghị quyết (NQ) số 417/2003/NQ-UBTVQH11 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội (VPQH). Việc thực hiện NQ này đã gặt hái được những kết quả nhất định, đồng thời cũng đã phát sinh những vấn đề cần được nghiên cứu xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới là tiếp tục thực hiện “Một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội” (NQ số 27/2012/QH13 ngày 28/6/2012 của Quốc hội).

  pdf6p nguaconbaynhay9 04-12-2020 24 1   Download

 • Luật Trách nhiệm bồi thường (TNBT) của Nhà nước đã được thi hành từ ngày 1/1/2010. Để khắc phục các bất cập và phù hợp hơn với thực tiễn áp dụng, Chính phủ đã trình Quốc hội Dự thảo sửa đổi Luật TNBT của Nhà nước (Dự thảo sửa đổi). Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi. Bài viết này bàn thêm về phạm vi của Luật TNBT của Nhà nước (Luật) và Dự thảo sửa đổi.

  pdf9p vipennsylvania2711 19-11-2020 28 0   Download

 • Nguyên thủ quốc gia (NTQG) là thuật ngữ chung chỉ người, thiết chế đứng đầu quốc gia, đứng đầu nhà nước. Tuy nhiên, không phải bất cứ lúc nào, ở đâu, NTQG cũng có mặt, thực thi vị trí, vai trò của mình. Vì vậy, các nước luôn có phương án dự phòng cho những tình huống trên. Tước hiệu “Thái tử” từ xưa đến chức danh “Phó” NTQG ngày nay được hình thành vì mục đích mong muốn luôn có “người thay thế” NTQG khi cần thiết. Bài viết nêu thêm một số vấn đề về chức danh “Phó” NTQG - một chức “Phó” đặc biệt.

  pdf5p vipennsylvania2711 19-11-2020 34 1   Download

 • Bầu cử, dù theo quy trình nào thì trọng tâm vẫn là mối quan hệ giữa người đi bầu và người được bầu, hay nói cách khác là giữa cử tri và các ứng cử viên. Trong một cuộc bầu cử dân chủ, việc lựa chọn ai phải do cử tri quyết định, quy trình đặt ra cho cuộc bầu cử suy cho cùng là để người dân thực hiện tốt hơn quyền lựa chọn của mình chứ không phải làm hạn chế quyền này của họ.

  pdf5p vipennsylvania2711 19-11-2020 40 2   Download

 • Mặc dù được Hiến pháp quy định quyền giải thích Hiến pháp, luật và pháp lệnh, nhưng vì không trực tiếp áp dụng pháp luật, nên rất hiếm khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện. Giải thích Hiến pháp nên được hiểu theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Ở nghĩa rộng nhất, mọi chủ thể trong xã hội đều có quyền giải thích Hiến pháp. Nhưng ở nghĩa hẹp nhất, giải thích này được quy định cho tất cả các chủ thể là các cơ quan nhà nước, nhưng quyền giải thích cuối cùng nằm trong tay cơ quan Tòa án. Mọi sự giải thích phải được đặt trong phạm vi quyền hạn xét xử của cơ quan Tòa án.

  pdf6p quenchua9 19-11-2020 63 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ủy ban thường vụ Quốc hội
p_strCode=uybanthuongvuquochoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2