intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Vai trò tài chính doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 1664 kết quả Vai trò tài chính doanh nghiệp
 • Bài viết "Vai trò điều tiết của sở hữu nhà nước trong mối quan hệ giữa quản trị công ty và trách nhiệm xã hội tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" nhằm mục đích kiểm chứng vai trò điều tiết của nhà nước trong mối tương quan giữa quản trị công ty (QTCT) và việc công bố thông tin về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR). Nhóm tác giả sử dụng phương pháp GMM để phân tích dữ liệu thứ cấp của 165 công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2015-2018.

  pdf18p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Mục tiêu của bài viết "Các thông tin tài chính và sự khác biệt về mức độ sử dụng chúng của các nhà đầu tư" nhằm chỉ ra các thông tin tài chính và vai trò của chúng trong việc lột tả được bức tranh về tình hình tài chính của các doanh nghiệp niêm yết, sự cần thiết của chúng trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Đồng thời, chúng tôi chỉ ra sự khác biệt trong mức độ sử dụng những thông tin này của các nhóm nhà đầu tư trước khi ra quyết định đầu tư.

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Vai trò kế toán quản trị đối với chiến lược kinh doanh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh CMCN 4.0 và khủng hoảng dịch bệnh" nghiên cứu vai trò của KTQT, tác động của CMCN 4.0 và khủng hoảng đại dịch đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu từ phân tích mô hình phương trình cấu trúc (SEM - Structural Equation Modelling) với mẫu khảo sát 226 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán cho thấy vai trò của KTQT trong việc cung cấp thông tin hỗ trợ hoạt động quản trị chiến lược, từ đó tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf15p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Thay đổi nhận thức về vai trò của kế toán – kiểm toán nhờ sự hỗ trợ từ điện toán đám mây và những ảnh hưởng tích cực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam" giúp bạn đọc nhìn nhận rõ vai trò quan trọng của công tác kế toán – kiểm toán trong mỗi đơn vị và lồng ghép sự phát triển của công nghệ vào hoạt động một cách phù hợp. Ngoài ra, cần xóa bỏ những rào cản và thiết kế lại các chính sách hỗ trợ DNNVV nhằm phù hợp với các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

  pdf15p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Hiện nay, kinh tế số là một trong ba trụ cột chính trong chuyển đổi số quốc gia và đóng vai trò quan trọng trong phát triển nền kinh tế. Bài viết "Một số nội dung cơ bản về kinh tế số & giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số tại Việt Nam" cung cấp một số nhìn nhận cơ bản về Kinh tế số và cách tiếp cận dùng nền tảng số make in vietnam thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia trọng tâm là phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong việc thúc đẩy kế toán xanh tại các doanh nghiệp ở Việt Nam" tập trung hệ thống, phân tích căn cứ để các doanh nghiệp thực hiện kế toán xanh, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy kế toán xanh tại các doanh nghiệp ở Việt Nam góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Chuyển đổi số trong nông nghiệp - Xu thế và gợi mở đối với Việt Nam" đề cập đến các vấn đề: (i) phân tích vai trò của chuyển đổi số trong nông nghiệp; (ii) chính sách chuyển đổi số tại một số các quốc gia; (iii) đề xuất một số gợi mở đối với Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp để đạt được các mục tiêu như kỳ vọng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 2 1   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và ý định nghỉ việc của nhân viên gen Z tại Việt Nam, với vai trò trung gian của quản trị nhân lực xanh. Dựa trên dữ liệu thu thập được qua khảo sát trực tuyến 294 nhân viên gen Z từ nhiều doanh nghiệp khác nhau, kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) cho thấy trách nhiệm xã hội tác động trực tiếp, ngược chiều đến ý định nghỉ việc.

  pdf12p viamancio 04-06-2024 8 2   Download

 • Luật Kế toán năm 2015 và các văn bản hướng dẫn đã tạo cơ sở pháp lý khá toàn diện về lĩnh vực kế toán để thực hiện vai trò là công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu và chức năng tạo lập hệ thống thông tin về kinh tế, tài chính phục vụ cho việc quản lý, điều hành và đưa ra quyết định kinh tế của cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức khác trong nền kinh tế. Bài viết này phân tích các nội dung cần nghiên cứu sửa đổi và đề xuất hoàn thiện Luật Kế toán năm 2015.

  pdf3p viamancio 04-06-2024 13 2   Download

 • Giáo trình "Tài chính doanh nghiệp 1 (Ngành: Kế toán - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được khái niệm, chức năng, vai trò của tài chính doanh nghiệp, khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp; nắm được khái niệm, đặc điểm của tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định, phương pháp xác định nguyên giá tài sản cố định, trình tự lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p gaupanda035 27-05-2024 2 1   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết tài chính tiền tệ (Ngành: Kế toán - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được sự ra đời, khái niệm, các hình thái phát triển, chức năng, vai trò của tiền tệ, các khối tiền và cân đối giữa cung - cầu tiền trong nền kinh tế; nắm được sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng, khái niệm, chức năng, các nghiệp vụ của ngân hàng trong nền kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf103p gaupanda035 27-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng "Tài chính bảo hiểm" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những vấn đề cơ bản về tài chính bảo hiểm; tài chính bảo hiểm thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf61p khanhchi2560 17-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng - Chương 2: Tổng quan về Ngân hàng thương mại, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái niệm, chức năng, vai trò, phân loại, đặc điểm kinh doanh ngân hàng; các nghiệp vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng; những xu hướng thay đổi trong hoạt động ngân hàng thời gian gần đây; tổ chức và điều hành ngân hàng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt31p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khám phá vai trò của kiểm toán nội bộ (KTNB) trong việc nâng cao hoạt động quản lý rủi ro tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Bằng cách điều tra quan điểm và nhận thức của 9 kiểm toán viên nội bộ (KTVNB) thuộc 7 NHTM trên địa bàn thành phố Hà Nội, nghiên cứu cung cấp những hiểu biết có giá trị về kinh nghiệm của KTVNB trên các khía cạnh khác nhau về vai trò của KTNB đối với quản lý rủi ro.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 8 7   Download

 • Bài viết nghiên cứu này nhằm phân tích vai trò tạo việc làm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, những đặc điểm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa và những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải; từ đó, gợi mở các giải pháp góp phần phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Đầu tư là là hoạt động tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân; là cốt lõi, động lực cho sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế - xã hội; góp phần nâng cao trình độ khoa học - công nghệ cho đất nước. Bài viết này, khái quát ý nghĩa và tác động của đầu tư đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò của đầu tư trong và ngoài nước đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 4 0   Download

 • Bài viết "Vai trò đầu tư công thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn Hà Nội hiện nay" sẽ tìm hiểu về đầu tư công trong nông nghiệp; phân tích thực trạng vai trò đầu tư công trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội thời gian qua; giải pháp phát huy vai trò của đầu tư công đối với thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn thủ đô Hà Nội thời gian tới.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết "Thúc đẩy thực hành ESG tại Việt Nam", sẽ giải thích khái niệm, vai trò và kinh nghiệm thực thi chính sách ESG ở một số quốc gia phát triển. Từ đó, đưa ra khuyến nghị liên quan đến thực hành ESG tại Việt Nam.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 2 1   Download

 • Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề lao động có vai trò quan trọng, mang tính cấp thiết, lâu dài đối với sự phát triển bền vững nền kinh tế. Chủ trương phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn liền với phát triển tri thức và hội nhập quốc tế, đã được Đảng, Nhà nước ta hết sức coi trọng bằng những chủ trương, chính sách, biện pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành du lịch tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho thấy FDI từ du lịch có vai trò quan trọng với việc phát triển kinh kế của Lào; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng kim ngạch xuất khẩu cũng như việc tiếp nhận kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm cho nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên một thực tế cho thấy, các hình thức thu hút đầu tư FDI vào du lịch tại Lào hiện nay vẫn chưa đa dạng, phù hợp và còn những bất cập.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2