intTypePromotion=3

Việc công bố tiểu chuẩn quốc gia

Xem 1-20 trên 191 kết quả Việc công bố tiểu chuẩn quốc gia
 • Quyết định số 3228/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf2p lawbmhc9 24-11-2009 49 1   Download

 • Quyết định số 2944/QĐ-BKHCN Việc công bố tiểu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;...

  pdf1p bachma49 06-01-2018 13 0   Download

 • Quyết định số 3573/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006, căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p vanhieuctb 11-03-2016 21 0   Download

 • Quyết định số: 2702/QĐ-BKHCN năm 2012 về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

  pdf208p hoaidiet0404 27-07-2016 23 0   Download

 • Quyết định số: 4244/QĐ-BKHCN Về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 14 Tiêu chuẩn về chai chứa khí bao gồm: TCVN 6874-1:2013, TCVN 6874-3:2013, TCVN 6874-4:2013, TCVN 7389:2013, TCVN 10117-1:2013,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p thangnamvoiva9 01-08-2016 16 0   Download

 • Quyết định số 378/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Caăn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;...

  pdf1p bachma49 06-01-2018 12 0   Download

 • Quyết định số 649/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;...

  doc2p bachma49 06-01-2018 12 0   Download

 • Quyết định số 651/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;...

  doc2p bachma49 06-01-2018 12 0   Download

 • Quyết định số 966/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;...

  doc1p bachma49 06-01-2018 16 0   Download

 • Quyết định số 967/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;...

  doc1p bachma49 06-01-2018 15 0   Download

 • Quyết định số 994/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;...

  doc1p bachma49 06-01-2018 9 0   Download

 • Quyết định số 995/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;...

  doc1p bachma49 06-01-2018 14 0   Download

 • Quyết định số 1159/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;...

  doc2p bachma49 06-01-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 1306/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;....

  doc2p bachma49 06-01-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 1536/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;....

  doc1p bachma49 06-01-2018 9 0   Download

 • Quyết định số 1538/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;....

  doc1p bachma49 06-01-2018 4 0   Download

 • Quyết định số 1628/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;....

  doc1p bachma49 06-01-2018 6 0   Download

 • Quyết định số 1685/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;....

  doc1p bachma49 06-01-2018 9 0   Download

 • Quyết định số 1736/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;....

  pdf1p bachma49 06-01-2018 12 0   Download

 • Quyết định số 1738/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;....

  pdf2p bachma49 06-01-2018 14 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Việc công bố tiểu chuẩn quốc gia
p_strCode=vieccongbotieuchuanquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản