Visual studio 2008

Xem 1-20 trên 102 kết quả Visual studio 2008
 • LINQ và Visual Studio 2008 IDE khiến cho việc lấy dữ liệu trở nên khá dễ dàng từ một cơ sở dữ liệu SQL Server. Visual Studio bao gồm một mục khung mẫu có tên gọi LINQ to SQL Classes mà bạn có thể thêm vào trong dự án. O/R Designer LINQ và Visual Studio 2008 IDE khiến cho việc lấy dữ liệu trở nên khá dễ dàng từ một cơ sở dữ liệu SQL Server. Visual Studio bao gồm một mục khung mẫu có tên gọi LINQ to SQL Classes mà bạn có thể thêm vào trong dự án. Một...

  pdf10p suthebeo 17-07-2012 101 39   Download

 • Hướng dẫn đầy đủ quá trình cài đặt Visual Studio 2008 và SQL Server 2008

  pdf0p dominhtrung 14-11-2011 575 95   Download

 • Microsoft Visual C# is a powerful but simple language aimed primarily at developers creating applications by using the Microsoft .NET Framework. It inherits many of the best features of C++ and Microsoft Visual Basic but few of the inconsistencies and anachronisms, resulting in a cleaner and more logical language. With the advent of C# 2.0 in 2005, several important new features were added to the language, including generics, iterators, and anonymous methods. C# 3.

  pdf673p lqvang02 02-02-2013 74 27   Download

 • Mở đầu: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin, đặc biệt là sự phát triển hệ thống mạng intranet, internet... Trong các lĩnh vực ngày nay như : thương mại, y tế, giáo dục..., nhu cầu trao đổi thông tin thực sự là cần thiết, giúp cho công việc được triển khai nhanh , chính xác, dễ dàng và tiết kiệm chi phí, thông tin được cập nhật kịp thời.

  pdf502p vietquang 08-04-2013 610 238   Download

 • Tham khảo sách 'visual studio 2008', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf102p tieubaubau 06-04-2011 537 217   Download

 • Tham khảo sách 'visual studio 2008 lập trình c# cơ bản.', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf102p giang2546 07-10-2011 337 114   Download

 • Làm việc với LINQ trên Visual Studio 2008 LINQ và Visual Studio 2008 IDE khiến cho việc lấy dữ liệu trở nên khá dễ dàng từ một cơ sở dữ liệu SQL Server. Visual Studio bao gồm một mục khung mẫu có tên gọi LINQ to SQL Classes mà bạn có thể thêm vào trong dự án.

  pdf5p camry1357 25-12-2010 97 40   Download

 • Trong một động thái đáng ngạc nhiên nhưng xuất sắc, cuối năm 2008 Microsoft thông báo rằng nó sẽ được tích hợp vào Visual Studio jQuery. jQuery được sử dụng bởi các tên tuổi rất lớn như Amazon, Google, Dell, IBM, và Slashdot (đối với một danh sách đầy đủ, vui lòng tham khảo http://docs.jquery.com/Sites_Using_jQuery)

  pdf5p yukogaru4 19-09-2010 80 38   Download

 • CHƯƠNG III: SỬ DỤNG SILVERLIGHT TRÊN EXPRESSION BLEND VÀ VISUAL STUDIO 2008 1 Giới thiệu về các công cụ phát triển Expression Blend 2 kết hợp với VS2008 Expression Blen là một công cụ thiết kế chuyên nghiệp và đầy đủ tính năng để tạo các giao diện người dùng cho các ứng dụng trên nền tảng Microsoft Silverlight và Microsoft Window.

  pdf10p iiduongii1 09-03-2011 110 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'làm việc với linq trên visual studio 2008- p2', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p camry1357 25-12-2010 111 32   Download

 • If you use Entity Framework in Visual Studio 2008 and .NET 3.5, this is the book you want. Programming Entity Framework, 1st Edition offers experienced developers a thorough introduction to Microsoft’s core framework for modeling and interacting with data in .NET applications. This hands-on tour provides a deep understanding of Entity Framework’s architecture and APIs, and explains how to use the framework in a variety of applications built with Visual Studio 2008 and .NET 3.5.

  pdf914p caucaphung 02-02-2013 76 23   Download

 • With this book, you will learn how to create engaging and interactive web applications using the latest version of the world's most popular web development platform: ASP.NET with AJAX, built on the productivity-enhancing features of Visual Studio 2008. All you need to get started is a basic knowledge of HTML and a desire to produce professional quality websites. Learning ASP.NET 3.5 introduces new skills in each new chapter and offers fully annotated and fully functional examples that you can put to work immediately.

  pdf609p trasua_123 02-01-2013 47 18   Download

 • LINQ và Visual Studio 2008 IDE khiến cho việc lấy dữ liệu trở nên khá dễ dàng từ một cơ sở dữ liệu SQL Server. Visual Studio bao gồm một mục khung mẫu có tên gọi LINQ to SQL Classes mà bạn có thể thêm vào trong dự án. Một tài nguyên dbml được tạo ra khi bạn thêm vào kiểu mục này với một tên mặc định (mà bạn có thể thay đổi) của DataClasses1.dbml.

  pdf6p abcdef_43 03-11-2011 43 9   Download

 • Windows Communication Foundation (WCF) is the easiest way to produce and consume Web services on the Microsoft platform. With .NET 3.5, WCF has been extensively revamped--and Visual Studio 2008 gives developers powerful new tools for utilizing it. Essential Windows Communication Foundation shows developers exactly how to make the most of WCF with .NET 3.5 and Visual Studio 2008.

  pdf605p trasua_123 06-01-2013 92 9   Download

 • Contents: Visual Studio 2008 Unites Data Development LINQ to Your SQL Server Data Debugging and Logging in SSIS Dissecting SQL Server’s Top Waits Set Operations T-SQL101, Lesson 2 Insert, Update, & Delete Further Explorations in Plan-Cache Metadata Sharpen Your Basic SQL Server Skills Data Warehousing: Horizontally Partitioning the Fact Table 9184

  pdf54p bongbong_hong 20-12-2012 41 3   Download

 • Tham khảo sách 'lập trình c# 2008 cơ bản', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf102p conngaygaplai 03-12-2011 343 142   Download

 • Là môi trường phát triển tích hợp mạnh mẽ và phổ biến nhất hiện nay, Visual Studio (VS) cung cấp cho các nhà phát triển những công cụ hết sức hữu ích trong việc xây dựng phần mềm. Tuy nhiên, Visual Studio không phải là hoàn hảo, nó không thể bao hết mọi "ngóc ngách" của việc lập trình.

  doc11p doanlmit 02-03-2011 133 65   Download

 • Microsof visual studio: Là môi trường tích hợp chính (Integrated Development Environment (IDE) được phát triển từ Microsoft. Đây là một sản phẩm phần mềm máy tính có công dụng giúp đỡ các lập trình viên trong việc phát triển phần mềm. Các môi trường phát triển hợp nhất thường bao gồm: Một trình soạn thảo mã (source code editor): dùng để viết mã. Trình biên dịch (compiler) và/hoặc trình thông dịch (interpreter).

  pdf14p ninhvanthe 02-03-2013 68 24   Download

 • Since the release of the Microsoft .NET Framework in July 2000, the C# programming language has gone through a few iterations to its latest version, 3.0. Over the years, the C# language has gained a lot of followers, partly due to its syntax, which is familiar to Java and C programmers. The clear syntax of the language made it easy to learn, and it ’ s a popular choice for beginning programmers. In addition, the C# language is gaining a lot of traction in the Visual Basic camp, especially among VB6 programmers, who needed to move to .NET and did not want to learn a...

  pdf844p hotmoingay3 09-01-2013 35 10   Download

 • Have access to all aspects of the C# programming language at hand with the C# 2008 Programmer’s Reference, the only comprehensive reference guide for C# programmers. Regardless of your experience with C#, you will appreciate the detailed code samples, which offer a quick and easy way to help you refresh your understanding of important concepts. In this ideal C# resource, you will find an introduction to the .NET Framework, a guide to using Visual Studio 2008, and explanations of classes, objects, types, delegates and events, strings and regular expressions, and threading....

  pdf844p stingdau_123 18-01-2013 30 5   Download

Đồng bộ tài khoản