Quyết định số 100-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 100-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 100-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 100-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 100-H BT Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 100 - H BT NGÀY 30-9-1981 V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S XÃ VÀ THN TR N THU C T NH PHÚ KHÁNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 Hi n pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Phú Khánh, QUY T NNH i u 1: Phân v ch a gi i c a m t s xã và th tr n c a huy n ng Xuân, Tuy An, V n Ninh, Ninh Hoà, Diên Khánh, Cam Ranh, Tuy Hoà và th xã Tuy Hoà thu c t nh Phú Khánh như sau: 1. Huy n ng Xuân: a. Chia xã Xuân L c thành ba xã l y tên là xã Xuân L c, xã Xuân Bình và xã Xuân H i (1). b. Chia xã Xuân C nh thành hai xã l y tên là xã Xuân C nh và xã Xuân Hoà (1). c. Chia xã Xuân Th thành hai xã l y tên là xã Xuân Th I và xã Xuân Th II (1). d. Chia xã Xuân Sơn thành hai xã l y tên là xã Xuân Sơn B c và xã Xuân Sơn Nam (1). e. Chia xã Xuân Quang thành ba xã l y tên là xã Xuân Quang I, xã Xuân Quang II và xã Xuân Quang III (1). g. Thành l p xã Xuân Phương g m có các thôn Lê Uyên, Trung Trinh c a th tr n Sông C u và các thôn Dân Phú I, Dân Phú II, Phú M c a xã Xuân Th nh (1). 2. Huy n Tuy An: a. Thành l p xã An Cư g m có các thôn Phú Tân, Phú Lương và Tân Long c a th tr n Chí Th nh (1).
  2. b. Chia xã Anh Ninh thành hai xã l y tên là xã An Ninh ông và An Ninh Tây (1). c. Chia xã An Ch n thành hai xã l y tên là xã An Ch n và xã An Phú (1). 3. Huy n V n Ninh: Chia xã V n Phư c thành hai xã l y tên là xã V n Phư c và xã V n Th (1). 4. Huy n Ninh Hoà: a. Chia xã Ninh Diêm thành hai xã l y tên là xã Ninh Diêm và xã Ninh Thu (1). b. Chia xã Ninh Phư c thành hai xã l y tên là xã Ninh Phư c và xã Ninh Vân (1). 5. Huy n Diên Khánh: a. Thành l p th tr n Diên Khánh g m có xã Diên Thu và m t ph n t c a các xã Diên Tràn, Diên Thanh, Diên An, Diên Sơn và Diên i n (1). b. Chia xã Su i Cát thành hai xã l y tên là xã Su i Cát và xã Su i Tân (1). 6. Huy n Cam Ranh: a. Chia xã Cam Thành thành hai xã l y tên là xã Cam Thành B c và xã Cam Thành Nam (1). b. Tách thôn Hoà Do 7 c a xã Cam Phúc sáp nh p vào xã Cam Thành Nam cùng huy n. c. Chia xã Cam Phúc thành hai xã l y tên là xã Cam Phúc B c và Cam Phúc Nam (1). 7. Huy n Tuy Hoà: a. Chia xã Hoà Bình thành hai xã l y tên là xã Hoà Bình I và xã Hoà Bình II (1). b. Chia xã Hoà M thành hai xã l y tên là xã Hoà M ông và xã Hoà M Tây (1). c. Chia xã Hoà Tân thành hai xã l y tên là xã Hoà Tân ông và xã Hoà Tân Tây (1). d. Chia xã Hoà Hi p thành ba xã l y tên là xã Hoà Hi p B c, xã Hoà Hi p Trung và xã Hoà Hi p Nam (1). e. Thành l p xã Hoà Tâm g m có thôn Phư c Giang c a xã Hoà Xuân (1). 8. Th xã Tuy Hoà: a. Chia xã Bình Ki n thành hai xã l y tên là xã Bình Ki n và xã Hoà Ki n (1). b. Chia xã Hoà nh thành hai xã l y tên là xã Hoà nh ông và xã Hoà nh Tây (1).
  3. i u 2: ng chí ch t ch U ban Nhân dân t nh Phú Khánh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. (1) Không in a gi i c th c a các xã, th tr n. ng Thi ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản