intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 12 tài liệu

2.020
lượt xem
360
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định, văn bản kế hoạch triển khai thực hiện chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng phát triển nông thôn trong thời kỳ đổi mới.

Lưu

Tài liệu trong BST: Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

 1. Thông báo số 226/TB-BNN-PC

  pdf 7p 108 2

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUÝ I Căn cứ Quyết định số 3485/QĐ-BNN-PC ngày 28 tháng 12 năm 2010 về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2011; kết quả rà soát danh mục văn bản cần trình và ban hành trong tháng 12/2010 nhưng chưa trình và ban hành; Thừa lệnh Bộ trưởng đề nghị các đơn vị được phân công chủ trì xây dựng văn bản trong Quý I chủ động tổ chức...

 2. Thông báo số 4182/TB-BNN-VP

  pdf 2p 47 3

  THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015

 3. Quyết định số 161/QĐ-UBND

  pdf 11p 92 6

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ MƯỜNG PHĂNG, GIAI ĐOẠN 2011-2020 HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN

 4. Quyết định số 181/QĐ-UBND

  pdf 15p 65 4

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 5. Nghị quyết liên tịch số 08 NQLT/HND-BNN

  pdf 7p 63 6

  NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH VỀ VIỆC HỖ TRỢ NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

 6. Tờ trình số 305/TTr-BNN-KTHT

  pdf 5p 56 7

  TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 800/QĐ-TTG VỀ NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020

 7. Thông báo số 59/TB-VPCP

  pdf 3p 74 2

  THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

 8. Quyết định số 27/QĐ-TTg

  pdf 6p 52 2

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 9. Quyết định số 6286/QĐ-BCT

  pdf 10p 78 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 4 (ĐIỆN NÔNG THÔN) VÀ TIÊU CHÍ SỐ 7 (CHỢ NÔNG THÔN) THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

 10. Quyết định số 739/QĐ-BNN-TC

  pdf 6p 45 2

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN “XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ HỢP TÁC VÀ ÁP DỤNG CƠ GIỚI HÓA TỔNG HỢP TRONG SẢN XUẤT CHÈ THUỘC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG NĂM 2011 CỦA VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP MIỀN NÚI PHÍA BẮC TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 11. Quyết định số 806/QĐ-BNN-KHCN

  pdf 5p 67 3

  QUYẾT ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI ĐỂ HỔ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG NĂM 2012 THUỘC DỰ ÁN KHCNNN VỐN VAY ADB BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 12. Quyết định số 3037/QĐ-BNN-KHCN

  pdf 8p 81 8

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN XÉT CHỌN BỔ SUNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015 THỰC HIỆN TỪ 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2