Tổng hợp 11 văn bản về thông tư, nghị định pháp luật báo chí Việt Nam

Chia sẻ: Nang Na | Ngày: | 11 tài liệu

0
1.027
lượt xem
23
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Tổng hợp 11 văn bản về thông tư, nghị định pháp luật báo chí Việt Nam
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp một số văn bản về nghị định, quy chế về pháp luật báo chí Việt Nam. Mong rằng những văn vản luật này sẽ giúp các bạn nắm vững luật báo chí việt nam trước và sau khi sửa đổi để thực hiện đúng khi thực hành viết báo. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành báo chí

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp 11 văn bản về thông tư, nghị định pháp luật báo chí Việt Nam

 1. Thông tư số 18/2012/TTLT - BTC

  pdf 17p 44 0

  Văn bản luật báo chí THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở trung ương và địa phương giai đoạn 2011-2015

 2. Thông tư số 33/2011/TT- BTTTT123

  pdf 17p 42 0

  Văn bản luật báo chí Quy định chi tiết việc cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử, giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

 3. Thông tư số 21/2011/ TT - BTTTT

  pdf 14p 48 0

  Văn bản luật báo chí Hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí .

 4. Thông tư số 150/2010/TT - BTC

  pdf 9p 51 0

  THÔNG TƯ Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí . Căn cứ Luật báo chí năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí năm 1999; Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

 5. Thông tư số 52/2003/TTLT/BVHTT - BTC

  pdf 11p 44 0

  Hướng dẫn việc hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm công trình văn học - nghệ thuật, báo chí theo cơ chế nhà nước đặt hàng

 6. Thông tư liên bộ số 11/TTLB

  pdf 7p 35 0

  Hướng dẫn thực hiện chính sách tài trợ đối với xuất bản, báo chí Thực hiện Chỉ thị số 8/CT-TƯ ngày 31/3/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí

 7. Thông tư số 281/TTLB

  pdf 7p 37 0

  Hướng dẫn thi hành chế độ đặt hàng sách, báo cáo chế độ trợ giá đối với báo chí Thực hiện điều 17/1 Luật báo chí ngày 2-1-1990 của Hội đồng Nhà nước và Quyết định số 60-HĐBT ngày 8-6-1989 của Hội đồng Bộ trưởng

 8. Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT

  pdf 14p 50 0

  THÔNG TƯ Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san

 9. Luật 0 số báo chí Việt Nam 1989

  pdf 19p 52 2

  Luật báo chí Việt Nam số 0 số ngày 28 tháng 12 năm 1989 .Để bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân

 10. Nghị quyết số 384/HĐBT

  pdf 10p 46 0

  HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Số: 384/HĐBT VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 1990 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Về tăng cường quản lý công tác báo chí, xuất bản

 11. Quyết định số 28/2002/QĐ - BVHTT

  pdf 20p 56 1

  Văn bản Ban hành Quy chế Xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài,pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Đồng bộ tài khoản