05B/BHXH_ Số người hưởng bảo hiểm xã hội

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
74
lượt xem
5
download

05B/BHXH_ Số người hưởng bảo hiểm xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '05b/bhxh_ số người hưởng bảo hiểm xã hội', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 05B/BHXH_ Số người hưởng bảo hiểm xã hội

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 05B/BHXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè NG¦êI H¦ëNG B¶O HIÓM X∙ HéI B¶o hiÓm X· héi ViÖt Nam sè...Q§-TTg ngµy... (N¨m) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Số người (người) a 1 A. Sè NG¦êI H¦ëNG B¶O HIÓM X∙ HéI 1. Số người hưởng bảo hiểm xã hội thường xuyên hàng tháng tính đến ngày 31 tháng 12 Nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo Nguồn quỹ đảm bảo 2. Số người hưởng trợ cấp 1 lần (nguồn quỹ bảo hiểm xã hội) 151 B. Sè NG¦êI H¦ëNG C¸C CHÕ §é B¶O HIÓM Y TÕ 1. Số người nhận thẻ bảo hiểm y tế Chế độ bắt buộc Chế độ tự nguyện 2. Số lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bắt buộc Nội trú Ngoại trú 3. Số lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tự nguyện Nội trú Ngoại trú C. Sè NG¦êI H¦ëNG B¶O HIÓM THÊT NGHIÖP Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 151

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản