intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh hưởng của môi trường đầu tư tới thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: ViTomato2711 ViTomato2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

38
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua bài viết này, nhóm tác giả muốn phân tích tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài, môi trường đầu tư của tỉnh Thái Nguyên thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Để từ đó, xem xét ảnh hưởng của môi trường đầu tư tới thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của môi trường đầu tư tới thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên

Chuyên mục: Thông tin & Trao đổi - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 07(2018)<br /> Tạp chí<br /> Kinh tế và Quản trị Kinh doanh<br /> Journal of Economics and Business Administration<br /> Chỉ số ISSN: 2525 – 2569 Số 07, tháng 09 năm 2018<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Chuyên mục: THÔNG TIN & TRAO ĐỔI<br /> Trần Chí Thiện - Kinh nghiệm và giải pháp phát triển bền vững du lịch cộng đồng cho miền núi Việt<br /> Nam............................................................................................................................................................. 2<br /> Trần Thị Kim Anh, Trần Thị Bình An - Chế độ hưu trí - Kinh nghiệm của một số quốc gia và kiến<br /> nghị ............................................................................................................................................................. 7<br /> Lê Ngọc Nƣơng, Đỗ Hoàng Yến - Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp tại<br /> thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ............................................................................................................ 12<br /> Chuyên mục: KINH TẾ & QUẢN LÝ<br /> Tống Thị Kim Hoàn, Nguyễn Thị Thúy Linh, Nguyễn Hải Nam - Cải cách thủ tục hành chính lĩnh<br /> vực tài nguyên và môi trường tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh .......................................... 16<br /> Dƣơng Hoài An, Đào Quang Dũng, Đỗ Xuân Luận, Trần Quốc Tuấn - Xác định các yếu tố ảnh<br /> hưởng đến thu nhập và chi tiêu của các hộ dân tộc thiểu số tại Tây Bắc: Trường hợp tại huyện Lục Yên,<br /> tỉnh Yên Bái .............................................................................................................................................. 22<br /> Đỗ Anh Tài, Phạm Thị Thanh Mai - Thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh những năm gần<br /> đây............................................................................................................................................................. 28<br /> Nguyễn Thành Luân, Trần Nhật Tân, Hà Văn Thắng, Đỗ Trƣờng Sơn - Các yếu tố ảnh hưởng đến<br /> phát triển kinh tế hộ gia đình b ng ch ng t điều tra hộ gia đình tại tỉnh Lào Cai................................... 36<br /> Trần Văn Dũng, Ngô Tất Thắng - Tăng cường quản lý vốn đầu tư công trong lĩnh vực nông lâm<br /> nghiệp tại tỉnh Sơn La ............................................................................................................................... 42<br /> Nguyễn Tiến Long, Lục Mạnh Thiếp - Tăng cường phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại ở<br /> tỉnh Bắc Kạn ............................................................................................................................................. 49<br /> Dƣơng Hoài An, Cù A Gia, Đỗ Xuân Luận, Nông Ngọc Hƣng - Đánh giá hiệu quả của các hộ trồng<br /> mận tam hoa tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai: B ng ch ng t chỉ số Malmquist ...................................... 58<br /> Chuyên mục: QUẢN TRỊ KINH DOANH & MARKETING<br /> Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Thu Huyền - Phát triển doanh nghiệp nông, lâm nghiệp ở tỉnh Bắc<br /> Kạn ............................................................................................................................................................ 66<br /> Đàm Văn Khanh - Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng xe đạp điện của học sinh phổ thông<br /> và sinh viên ............................................................................................................................................... 72<br /> Phạm Văn Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hà - Ảnh hưởng của hành vi khách hàng đến việc kiểm soát cảm<br /> xúc của nhân viên – Ảnh hưởng tương tác của chuẩn mực xã hội ........................................................... 78<br /> Chuyên mục: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Thanh Trực, Lê Thị Ngọc Anh - Hoạt động giám sát giao dịch trên<br /> thị trường ch ng khoán phái sinh tại Việt Nam ........................................................................................ 82<br /> Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Văn Thông, Lƣơng Ngọc Sơn - Giải pháp và cơ chế chính sách nh m<br /> thu hút vốn đầu tư tại huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai....................................................................................... 88<br /> Đinh Thị Vững, Nguyễn Thị Ngân - Ảnh hưởng của môi trường đầu tư tới thu hút vốn đầu tư trực tiếp<br /> nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên ............................................................................................................ 95<br /> Chuyên mục: Tài chính - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 07 (2018)<br /> <br /> ẢNH HƢỞNG CỦA MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ TỚI THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ<br /> TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO TỈNH THÁI NGUYÊN<br /> <br /> <br /> Đinh Thị Vững1, Nguyễn Thị Ngân2<br /> <br /> Tóm tắt<br /> Hoạt động thu hút đầu tư có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia cũng<br /> như của mỗi địa phương. Đối với các nhà đầu tư khi họ quyết định đầu tư vào địa phương nào, họ sẽ<br /> phải xem xét điều kiện đầu tư, cơ sở hạ tầng, chính sách khuyến khích đầu tư,...đây chính là các nhân tố<br /> trong môi trường đầu tư. Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những thành tựu nhất định<br /> trong việc cải thiện môi trương đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, làm thế<br /> nào để có thể nâng cao hơn nữa chất lượng của thu hút vốn đầu tư trực tiếp là bài toán mà tỉnh Thái<br /> Nguyên cần phải nghiên cứu. Qua bài viết này, nhóm tác giả muốn phân tích tình hình đầu tư trực tiếp<br /> nước ngoài, môi trường đầu tư của tỉnh Thái Nguyên thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh<br /> (PCI). Để từ đó, xem xét ảnh hưởng của môi trường đầu tư tới thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài<br /> vào tỉnh Thái Nguyên.<br /> Từ khóa: Ảnh hưởng, môi trường đầu tư, thu hút, đầu tư trực tiếp nước ngoài, Thái Nguyên<br /> THE INFLUENCE OF INVESTMENT ENVIRONMENT ON ATTRACTING FOREIGN<br /> DIRECT INVESTMENT INTO THAI NGUYEN PROVINCE<br /> Abstract<br /> Attracting investment plays an important role in the social economic development of a country as well<br /> as a locality when making decision to invest in any locality, investors will have to consider investment<br /> conditions, infrastructure and policies of encouraging investment ... Such factors are supposed to be in<br /> investment environment. In recent years, Thai Nguyen province has gained significant achievements in<br /> improving investment environment and attracting foreign direct investment. However, how to improve<br /> the quality of attracting FDI is a problem that Thai Nguyen province needs to study. At this article, the<br /> authors analyze the situation of foreign direct investment, and the investment environment of Thai<br /> Nguyen province through provincial competitiveness index to consider the impact of the investment<br /> environment on attracting foreign direct investment into Thai Nguyen province.<br /> Keywords: Affecting, investment environment, attracting, foreign direct investment, Thai Nguyen.<br /> 1. Đặt vấn đề nước. T trước đến nay đã có nhiều công trình<br /> Môi trường đầu tư là một thuật ngữ được nghiên c u về môi trường đầu tư và vốn FDI,<br /> nghiên c u và sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực mỗi nghiên c u phản ánh t ng khía cạnh khác<br /> kinh tế. Môi trường đầu tư là tổng hợp các yếu tố nhau. Nghiên c u của Dương Hương Giang<br /> về pháp luật, kinh tế, chính trị - xã hội, các yếu (2013) đã đánh giá thực trạng môi trường đầu tư<br /> tố về cơ sở hạ tầng, năng lực thị trường và các lợi nh m tìm ra các giải pháp cải thiện môi trường<br /> thế của mỗi quốc gia, địa phương. Do vậy, có thể đầu tư của tỉnh Bắc Kạn. Hoàng Khắc Trung<br /> nói môi trường đầu tư là một trong những nhân (2012), nghiên c u thực trạng về môi trường đầu<br /> tố có s c ảnh hưởng lớn tới hoạt động thu hút tư tỉnh Thái Nguyên. Nghiên c u của Trịnh Việt<br /> vốn đầu tư trực tiêp nước ngoài (FDI) vào mỗi Hùng và các cộng sự (2014) đã nghiên c u các<br /> địa phương [5]. yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư FDI và<br /> Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi lấy ví dụ điển hình tại tỉnh Thái Nguyên [2], [3],<br /> phía Bắc, cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa [6]. Như vậy, các công trình nghiên c u chỉ đề<br /> vùng trung du miền núi với đồng b ng Bắc Bộ, cập, phân tích các khía cạnh nhỏ về môi trường<br /> có vị trí địa lý tiếp giáp với thủ đô Hà Nội. Hệ đầu tư và thu hút vốn FDI mà chưa phân tích mối<br /> thống đường giao thông thuận lợi như tuyến liên hệ giữa hai yếu tố này. Để thu hút được vốn<br /> đường cao tốc Thái Nguyên – Hà Nội, Thái FDI có chất lượng đòi hỏi tỉnh Thái Nguyên phải<br /> Nguyên – Chợ Mới. Đặc biệt, Thái Nguyên là tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tạo môi<br /> trung tâm đào tạo lớn th 3 trong cả nước nên trường đầu tư thuận lợi cho hoạt động FDI. Như<br /> tỉnh có nguồn lao động đáp ng cho quá trình vậy, giữa môi trường đầu tư và hoạt động thu hút<br /> công nghiệp hóa, hiện đại hóa. vốn FDI vào một địa phương có mối quan hệ qua<br /> Cải thiện môi trường đầu tư nh m tăng lại. Do vậy, cần có nghiên c u để hệ thống, xem<br /> cường thu hút FDI là một trong những vấn đề xét ảnh hưởng của môi trường đầu tư đến thu hút<br /> quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội đất FDI. Để góp phần thực hiện mục tiêu trên, nhóm<br /> 95<br /> Chuyên mục: Tài chính - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 07 (2018)<br /> <br /> tác giả đã lựa chọn nghiên c u: “Ảnh hưởng của 2013 - 2017. So sánh chỉ số PCI của tỉnh Thái<br /> môi trường đầu tư tới thu hút vốn đầu tư trực Nguyên để thấy được nỗ lực của tỉnh trong việc<br /> tiếp nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên”. quản lý, điều hành. Cụ thể hơn với 10 chỉ số thành<br /> 2. Phƣơng pháp nghiên cứu phần của chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI)<br /> 2.1. Phương pháp thu thập số liệu được nhóm nghiên c u tổng hợp, so sánh để thấy<br /> Số liệu thống kê được thu thập t Niên giám được rõ hơn tiếng nói của các doanh nghiệp về<br /> thống kê tỉnh Thái Nguyên 2017. môi trường kinh doanh của tỉnh Thái Nguyên.<br /> Các số liệu được nhóm nghiên c u tổng hợp 3. Kết quả nghiên cứu<br /> t các báo cáo của Phòng Thương mại và Công 3.1. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào<br /> nghiệp Việt Nam. tỉnh Thái Nguyên<br /> 2.2. Phương pháp so sánh Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã<br /> Phương pháp so sánh được sử dụng trong có những chính sách để thu hút vốn FDI. Cho nên,<br /> nghiên c u nh m so sánh tình hình đầu tư trực lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh có<br /> tiếp nước ngoài vào Thái Nguyên trong giai đoạn sự thay đổi đáng kể trong những năm gần đây.<br /> Bảng 1: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2017<br /> Số dự án đƣợc Vốn đăng ký Vốn thực hiện trong năm của<br /> Năm<br /> cấp phép (Triệu USD) tất cả các dự án (Triệu USD)<br /> 2013 22 3,386,75 456,61<br /> 2014 23 3,163,18 1.913,58<br /> 2015 25 200,45 3.238,15<br /> 2016 25 131,85 764,60<br /> 2017 14 16,31 484,80<br /> Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2017<br /> Trong giai đoạn t 2013 – 2017, đầu tư trực Nguyên trong xu hướng vận động xúc tiến đầu tư<br /> tiếp nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên có sự điều và cải thiện môi trường đầu tư.<br /> chỉnh qua các năm. Năm 2013, số dự án được cấp Khu vực có vốn FDI đã góp phần thúc đẩy<br /> phép là 22 dự án và 3 năm sau đó số dự án đã tăng phát triển kinh tế Thái Nguyên. Tuy nhiên, cơ<br /> lên 25 dự án. T năm 2013 đến năm 2016, chính cấu phân bổ vốn vào tỉnh vẫn còn chưa hợp lý.<br /> là giai đoạn mà tỉnh Thái Nguyên có tốc độ thu Trong tổng số 125 dự án FDI được cấp giấy phép<br /> hút dự án FDI tăng vượt bậc. Năm 2013 khi Tập và còn hiệu lực tính đến 31/12/2017 thì có tới<br /> đoàn Samsung (Hàn Quốc) triển khai dự án đầu tư 102 dự tập trung vào ngành công nghiệp chế<br /> Tổ hợp công nghệ cao Samsung chuyên sản xuất biến, chế tạo, chiếm 81,6%, ngành xây dựng 7 dự<br /> điện thoại di động và các sản phẩm điện tử công án còn lại là vào các ngành khác như: Dịch vụ;<br /> nghệ cao tại Khu công nghiệp Yên Bình (Thị xã kinh doanh bất động sản,..; ngành nông nghiệp<br /> Phổ Yên) đã đưa Thái Nguyên trở thành địa có 1 dự án. Theo đối tác đầu tư, Hàn Quốc là đối<br /> phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI với 22 dự tác chính với 94 dự án chiếm 75,2%. Với 10 dự<br /> án cấp mới, vốn đăng ký đạt 3.386,75 triệu USD. án được cấp phép, Trung Quốc là đối tác chủ lực<br /> Năm 2014 là năm đánh dấu lớn về thu hút nguồn th 2, tiếp theo là Đài Loan với 7 dự án, còn lại<br /> vốn này với số vốn thực hiện trong năm của tất cả là các nước Nhật Bản (4); Singapore (1); Đ c<br /> dự án là 1.913,58 triệu USD. Năm 2015, số dự án (4); Malaysia (2); Brunei (2) và Hồng Kông (1).<br /> FDI vào tỉnh Thái Nguyên tăng 2 dự án so với Nếu tính riêng trong năm 2017, có 14 dự án được<br /> 2014, số vốn đăng kí giảm đáng kể nhưng điều cấp phép thì Hàn Quốc có tới 12 dự án, 2 dự án<br /> đáng nói là số vốn thực hiện của các dự án tăng còn lại đến t các nhà đầu tư Trung Quốc [1].<br /> gần 1,7 lần so với năm 2014. Năm 2016 số dự án Trong giai đoạn tới, Thái Nguyên cần xây dựng<br /> được cấp phép là 25 dự án. Tuy nhiên, đến năm chiến lược đầu tư để có thể thu hút đầu tư nhiều<br /> 2017 số dự án giảm đi đáng kể, với 14 dự án, vốn hơn t các nước Châu Âu và Mỹ nh m đa dạng<br /> đăng ký giảm 87,63% so với năm 2016. Tổng hóa nguồn vốn FDI.<br /> vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2017 đạt 3.2. Chỉ số PCI tỉnh Thái Nguyên<br /> khoảng 50 nghìn tỷ đồng, b ng 94% (giảm 6%) Môi trường đầu tư là một trong yếu tố then<br /> so năm 2016, trong đó vốn đầu tư khu vực FDI chốt có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu hút vốn<br /> chiếm 53,8% tổng m c đầu tư trên địa bàn, đầu tư vào một quốc gia, một địa phương. PCI<br /> giảm 15,4% [1]. Có thể nói, trong bối cảnh cạnh được xem là tiếng nói quan trọng của doanh<br /> tranh gay gắt thì kết quả đạt được trong việc thu nghiệp về môi trường kinh doanh địa phương, là<br /> hút vốn FDI là một cố gắng, nỗ lực lớn của Thái kênh thông tin tham khảo tin cậy về địa điểm đầu<br /> tư. Những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã có<br /> 96<br /> Chuyên mục: Tài chính - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 07 (2018)<br /> <br /> nhiều bước tiến lớn trong việc cải thiển môi PCI của tỉnh Thái Nguyên có sự chuyển<br /> trường đầu tư. Sự cải thiện này được thể hiện rõ biến lớn theo hướng tích cực. Cụ thể, kết quả chỉ<br /> thông qua chỉ số PCI. PCI là một căn c quan số PCI của tỉnh giai đoạn 2013 – 2017 (bảng 2).<br /> trọng giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu<br /> tư vào một địa phương.<br /> Bảng 2: Tổng hợp kết quả chỉ số PCI của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2017<br /> Năm Điểm tổng hợp Kết quả xếp hạng Nh m điều hành<br /> 2013 58,96 25 Khá<br /> 2014 61,25 8 Tốt<br /> 2015 61,21 7 Tốt<br /> 2016 61,82 7 Tốt<br /> 2017 64,45 15 Khá<br /> Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam<br /> Những năm qua Thái Nguyên đã có nhiều nhưng tỉnh chỉ xếp th 15 thuộc nhóm điều hành<br /> tích cực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp khá [4]. Như vậy, tỉnh Thái Nguyên đã bị tụt mất<br /> tỉnh, đây cũng chính là lực hút để thu hút vốn đầu 8 bậc so với năm trước và đang t nhóm điều<br /> tư vào địa phương. Năm 2013, chỉ số năng lực hành tốt giảm xuống nhóm điều hành khá. Xét về<br /> cạnh tranh cấp tỉnh của Thái Nguyên đ ng ở vị tổng điểm Thái Nguyên lại tăng tới gần 3 điểm<br /> trí th 25 trong số 63 tỉnh. Năm 2014, PCI của so với năm 2016. Điều đáng nói là, trong 5 năm<br /> tỉnh Thái Nguyên đ ng ở ví trí th 8, tỉnh đã tăng qua dù th hạng có lúc ở vị trí th 7 nhưng chưa<br /> 17 bậc trong bảng xếp hạng. Kết quả đạt được là bao giờ tỉnh đạt số điểm cao như vậy. T năm<br /> nhờ nỗ lực của toàn tỉnh trong cải thiện môi 2016 trở về trước Thái Nguyên chỉ đạt số điểm<br /> trường đầu tư. Năm 2015, 2016 Thái Nguyên dưới 62. Đây cũng là do các tỉnh trong cả nước<br /> đ ng th 7 và được xếp vào nhóm điều hành tốt. tiến hành đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư,<br /> Tỉnh Thái Nguyên đã tích cực cải thiện môi tạo s c hút với các nhà đầu tư trong và ngoài<br /> trường đầu tư, phổ biến lan tỏa các chính sách nước. Chính quyền các địa phương đều rất xem<br /> nhà nước, tăng cường sự quan tâm của các cấp trọng chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy<br /> chính quyền địa phương để thu hút các nhà đầu phát triển doanh nghiệp. Nhờ đó, khi đánh giá<br /> tư trong và ngoài nước, các tập đoàn kinh tế lớn chỉ số PCI hàng năm, nhiều tỉnh, thành đã cải<br /> và cả những doanh nghiệp v a và nhỏ. Đồng thiện số điểm thành phần, tạo sự cạnh tranh gay<br /> thời, huy động các nguồn vốn hoàn thiện cơ sở gắt hơn. Tỉnh Đà Nẵng rất nhiều năm đ ng vị trí<br /> hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và các khu số 1 nhưng năm 2017, tỉnh Quảng Ninh đã vượt<br /> công nghiệp trọng điểm như: Điềm Thụy, Yên qua Đà Nẵng dẫn đầu cả nước với 70,69 điểm<br /> Bình, Nam Phổ Yên. Năm 2017, mặc dù điểm [4]. Điểm thành phần PCI của Thái Nguyên giai<br /> tổng hợp PCI của tỉnh Thái Nguyên đạt 64,45 đoạn 2013 - 2017 được tập hợp qua Hình 1.<br /> 2017<br /> Gia nhập thị trường 2016<br /> 10<br /> Thể chế pháp l Tiếp cận đất đai 2015<br /> 5 2014<br /> Đào tạo lao động Tính minh bạch<br /> 2013<br /> 0<br /> Hỗ trợ doanh nghiệp Chi phí thời gian<br /> Tính năng động Chi phí không…<br /> Cạnh tranh bình đẳng<br /> <br /> <br /> Hình 1. Điểm thành phần PCI Thái Nguyên giai đoạn 2013- 2017<br /> Nguồn: Tính toán của tác giả<br /> 3.3. Ảnh hưởng của môi trường đầu tư đến việc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ. Với vị trí địa lý<br /> thu hút FDI tại Thái Nguyên thuận lợi, cửa ngõ giao lưu kinh tế – xã hội giữa<br /> Môi trường tự nhiên vùng trung du miền núi với đồng b ng Bắc Bộ.<br /> Thái Nguyên là tỉnh miền núi thuộc vùng Đặc biệt, Thái Nguyên có tài nguyên khoáng sản<br /> Trung du – Miền núi Bắc bộ, phía Nam giáp với như: Than mỡ, than đã, sắt, đá vôi phục vụ cho<br /> thủ đô Hà Nội, phía bắc giáp Bắc Kạn, phía đông ngành công nghiệp khai thác. Bên cạnh đó, tuyến<br /> giáp các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, phía tây giáp đường cao tốc Thái Nguyên – Hà Nội đã đi vào<br /> 97<br /> Chuyên mục: Tài chính - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 07 (2018)<br /> <br /> hoạt động tạo điều kiện cho việc lưu chuyển giao tính là 768,9 nghìn người, tăng 5 nghìn người so<br /> thông một cách dễ dàng góp phần làm cho tỉnh với năm 2016 [1]. Nhưng nguồn lực lao động của<br /> Thái Nguyên trở thành một điểm thu hút đầu tư tỉnh đông về số lượng nhưng trình độ chuyên<br /> lý tưởng. môn, kỹ thuật còn thấp. Trong khi đó, chất lượng<br /> Môi trường chính trị, pháp luật lao động có ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư, cơ<br /> Với sự ổn định về chính trị tại Thái Nguyên cấu đầu tư vào tỉnh. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư<br /> cùng với việc không ng ng hoàn thiện các quy vào tỉnh Thái Nguyên ngày 1 tháng 7 năm 2018,<br /> định pháp lý, xây dựng cơ chế chính sách về đầu ông Shim Won Han, Tổng giám đốc Tổ hợp<br /> tư của tỉnh; hoàn thiện các thủ tục hành chính Samsung Việt Nam bày tỏ, việc Samsung chọn<br /> đồng bộ ở các ngành, các cấp; tăng cường hiệu Thái Nguyên là điểm đến đầu tư bởi 3 lý do<br /> quả hoạt động một cửa, một cửa liên thông. Thủ chính. Thứ nhất, khi đặt vấn đề xây dựng nhà<br /> tục nộp thuế, hoàn thuế hiện nay đều thông qua máy mới, Samsung đã nhận được sự ủng hộ rất<br /> hệ thống điện tử sẽ giúp doanh nghiệp giảm được tích cực t Chính phủ Việt Nam về hạ tầng cơ sở<br /> nhiều thời gian. Đăng kí kinh doanh điện tử, thủ nếu chọn Thái Nguyên. Đó là, cam kết xây dựng<br /> tục cấp phép kinh doanh giảm xuống còn 15 đến đường cao tốc chạy qua khu vực dự án tại Phổ<br /> 20 ngày. Trong cuộc tiếp xúc với báo chí, ông Yên, cung cấp đầy đủ điện, nước, đảm bảo cho<br /> Song Yu Hoon, Giám đốc hành chính Công ty sự vận hành của nhà máy. Thứ hai, Thái Nguyên<br /> TNHH Glonics Việt Nam cho biết trong thời có nguồn nhân lực dồi dào và là trung tâm đào<br /> gian đầu, một số chính sách đối với công ty nước tạo lớn th ba của cả nước. Thứ ba, thiện chí của<br /> ngoài còn chưa rõ ràng, lúng túng, khiến công ty chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã cam kết tạo<br /> phải giải trình nhiều lần, thì này những vướng những điều kiện tốt nhất cho Samsung... Do vậy<br /> mắc đó đã không còn, nhất là trong ngành thuế. việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng của lực<br /> Môi trường kinh tế, xã hội lượng lao động, xây dựng các giải pháp đồng bộ<br /> Trong những năm gần đây, kinh tế Thái để cải thiện cơ sở hạ tầng kĩ thuật cần được thực<br /> Nguyên có sự tăng trưởng đáng kể. Năm 2017, hiện đồng bộ để tạo lực hút dòng vốn FDI vào<br /> tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 12,75% so với tỉnh Thái Nguyên.<br /> năm 2016. Các ngành kinh tế vẫn duy trì được đà 4. Kết luận và kiến nghị<br /> tăng trưởng và phát triển, nhất là ngành công Giai đoạn 2013 – 2017 có thể được coi là<br /> nghiệp tăng 18,08%. Thu ngân sách Nhà nước một điểm sáng của tỉnh Thái Nguyên khi thu hút<br /> của Thái Nguyên năm 2017 ước đạt 12.643 tỷ được 109 dự án FDI chiếm 68,98% tổng số dự án<br /> đồng tăng 2.827 tỷ đồng (tăng 28,8%) [1]. Tăng được cấp phép t năm 1993 đến năm 2017. Trong<br /> trưởng kinh tế cao của Thái Nguyên tạo điều kiện đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo là ngành<br /> thuận lợi cho việc tiêu thụ hàng hóa và sẽ thu hút chủ đạo thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài.<br /> nhiều nhà đầu tư hơn. Hàn Quốc vẫn là đối tác lớn nhất quyết định đầu<br /> Cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng đến quyết định tư vào Thái Nguyên. Năm 2017, có 14 dự án được<br /> có nên đầu tư vào một địa phương hay không. cấp phép tại tỉnh, Hàn Quốc có 12 dự án (chiếm<br /> Chất lượng dịch vụ của cơ sở hạ tầng kém ảnh 85,71%), Trung Quốc 02 dự án (chiếm 14,29%).<br /> hưởng trực tiếp tới sự vận hành của các hoạt động Phân tích kết quả cụ thể của Thái Nguyên<br /> sản xuất kinh doanh. Cở sở hạ tầng của Thái trong năm 2017 cho thấy, tổng điểm PCI của tỉnh<br /> Nguyên đã được cải thiện rõ nét. Tuy nhiên, cơ sở đạt 64,45 điểm, xếp th 15 trong bảng xếp hạng<br /> hạ tầng tại các vùng nông thôn trong tỉnh còn và thuộc nhóm điều hành khá. Như vậy, chúng ta<br /> thấp. Cho nên, các dự án đầu tư vào lĩnh vực này đã bị tụt mất 8 bậc so với năm trước và đang t<br /> của Thái Nguyên còn hạn chế. Trong tổng số 125 nhóm điều hành tốt giảm xuống nhóm điều hành<br /> dự án còn hiệu lực đến 31 tháng 12 năm 2017 chỉ khá. Trong đó, 4 chỉ số thành phần giảm điểm so<br /> có 01 dự án vào ngành nông nghiệp, lâm nghiệp với năm trước, nhưng m c giảm cũng không<br /> và thủy sản [1]. Thấy được sự ảnh hưởng của cơ đáng kể. Chỉ số gia nhập thị trường chúng ta<br /> sở hạ tầng đến việc thu hút các đối tác đầu tư vào giảm 1,35 điểm; chi phí thời gian giảm 0,47<br /> địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã có những điểm; chi phí không chính th c giảm 0,10 điểm<br /> chương trình cụ thể nh m cải tạo hệ thống đường và cạnh tranh bình đẳng giảm 0,4 điểm. 06 chỉ số<br /> giao thông kể cả đường bộ, đường sắt, đường tăng điểm đều có m c tăng khá, trong đó đáng<br /> thủy; hệ thống điện, hệ thống nước sạch,… lưu ý chỉ số về hỗ trợ doanh nghiệp tăng 1,11<br /> Lao động của tỉnh Thái Nguyên đầy tiềm điểm và chỉ số về tính năng động của chính<br /> năng cho phát triển kinh tế. Lực lượng lao động quyền tăng 0,73 điểm. Những năm gần đây chính<br /> t 15 tuổi trở lên của toàn tỉnh năm 2017 ước quyền các địa phương đều rất xem trọng chất<br /> <br /> 98<br /> Chuyên mục: Tài chính - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 07 (2018)<br /> <br /> lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy phát triển liên thông đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động<br /> doanh nghiệp. Chỉ số PCI hàng năm, nhiều tỉnh, chi tiết các năm báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh.<br /> thành đã cải thiện số điểm thành phần, tạo sự Hai là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.<br /> cạnh tranh gay gắt hơn. Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực<br /> Cải thiện môi trường đầu tư nh m thu hút qua các năm của tỉnh t đó xây dựng được các kế<br /> vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là vô cùng quan hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động cả<br /> trọng đối với bất kì địa phương nào không chỉ về kỹ thuật, chuyên môn. Phân bổ hợp lý lao<br /> riêng tỉnh Thái Nguyên. Sự tác động của môi động giữa các ngành, lĩnh vực. So sánh nhu cầu<br /> trường đầu tư tới hoạt động thu hút FDI có thể lao động và khả năng đáp ng lao động hiện có<br /> thấy rõ trong những năm qua tại Thái Nguyên. của tỉnh để dự tính lượng lao động thiếu hút cho<br /> Môi trường đầu tư tốt, được cải thiện đáp ng t ng ngành, làm cơ sở cho đào tạo lao động.<br /> được yêu cầu của nhà đầu tư thì họ sẵn sàng bỏ Không ng ng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình<br /> vốn đầu tư và ngược lại. Tuy nhiên, các tỉnh độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, bắt kịp yêu<br /> đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư do cầu đổi mới về mặt pháp lý cũng như ng dụng<br /> vậy sự cạnh tranh về thu hút vốn FDI cũng sẽ được công nghệ vào trong sản xuất.<br /> mãnh liệt hơn. Cho nên, Thái Nguyên cần phải Ba là, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng. Rà<br /> có những giải pháp đồng bộ nh m khắc phục soát lại quy hoạch kết cấu hạ tầng đối với t ng<br /> những hạn chế, yếu kém; phát huy những tiềm huyện, thành phố dựa trên quy hoạch phát triển<br /> lực thực tế của địa phương, đảm bảo sự bền vững kinh tế của t ng địa phương. Trên cơ sở đó có kế<br /> trong thu hút vốn FDI. hoạch điều chỉnh đầu tư phát triển kết cấu hạ<br /> Một là, cải cách thủ tục hành chính. Hoàn tầng đảm bảo có tính liên kết giữa các ngành, các<br /> thiện các quy định pháp lý, xây dựng các cơ chế cơ quan quản lý trong tỉnh để tránh sự chồng<br /> chính sách về đầu tư của tỉnh. Trên cơ sở quy định chéo gây lãng phí. Tập trung đầu tư cho các lĩnh<br /> của Đảng và Nhà nước, các Sở, Ban, ngành tập vực cơ sở hạ tầng cần ưu tiên, đảm bảo tính kết<br /> trung rà soát, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung và ban nối giữa các phương th c vận tải (đường bộ,<br /> hành mới các cơ chế chính sách trong lĩnh vực đầu đường sắt, đường thủy); đầu tư phát triên hệ<br /> tư. Tất cả các Sở, Ban, ngành, ủy ban nhân dân thống thông tin hiện đại; đầu tư phát triển các<br /> các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh tổ ch c nguồn năng lượng đáp ng điều kiện sản xuất.<br /> tổng kết đánh giá hoạt động một cửa và một cửa<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> [1]. Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên. (2018). Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2017. Hà Nội:<br /> Nhà xuất bản Thống Kê.<br /> [2]. Dương Hương Giang. (2013). Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nh m thu hút đầu tư vào tỉnh<br /> Bắc Kạn đến năm 2020. Luận văn Chuyên ngành Quản lý Kinh tế. Trường Đại học Kinh tế & Quản trị<br /> Kinh doanh, Thái Nguyên.<br /> [3]. Trịnh Việt Hùng&Cs. (2014). Các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.<br /> Trường hợp nghiên c u tại tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 118(04), 185-190.<br /> [4]. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. (2018). Báo cáo PCI 2017. Truy cập ngày 25 tháng<br /> 10 năm 2018, t http://pcivietnam.org/danh-muc-du-lieu/du-lieu-pci/<br /> [5]. T Quang Phương & Phạm Văn Hùng. (2012). Giáo trình Kinh tế đầu tư. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại<br /> học Kinh tế Quốc dân.<br /> [6]. Hoàng Khắc Trung. (2012). Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Luận văn Chuyên ngành<br /> Quản lý Kinh tế. Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, Thái Nguyên.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thông tin tác giả:<br /> 1. Đinh Thị Vững Ngày nhận bài: 03/08/2018<br /> - Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế & QTKD Ngày nhận bản sửa: 20/09/2018<br /> - Địa chỉ email: dtvung@tueba.edu.vn Ngày duyệt đăng: 28/09/2018<br /> 2. Nguyễn Thị Ngân<br /> - Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế & QTKD<br /> <br /> <br /> 99<br /> Journal of Economics and Business<br /> Administration - TUEBA<br /> ISSN: 2525 – 2569 No. 7, 2018<br /> TABLE OF CONTENTS<br /> <br /> Tran Chi Thien - Experience and solutions to sustainable community based tourism for the<br /> mountainous regions of Viet Nam .............................................................................................................. 2<br /> Tran Thi Kim Anh, Tran Thi Binh An - The retirement insurance – Experience of some countries and<br /> recommendations ........................................................................................................................................ 7<br /> Le Ngoc Nƣơng, Đo Hoang Yen - Factors affecting the development of industrial enterprises in Pho<br /> Yen town, Thai Nguyên province ............................................................................................................. 12<br /> Tong Thi Kim Hoan, Nguyen Thi Thuy Linh, Nguyen Hai Nam - The reform of adiministrative<br /> procedures in natural resources and environment sector at the Bac Ninh public administration center ... 16<br /> Dƣơng Hoai An, Đao Quang Dung, Đo Xuan Luan, Tran Quoc Tuan - Determinants of household<br /> income and consumption in the north west of Vietnam: The case of ethnic minority households in Luc<br /> Yen district, Yen Bai province.................................................................................................................. 22<br /> Đo Anh Tai, Phạm Thi Thanh Mai - Situation of agricultural development in Bac Ninh province in<br /> recent years ............................................................................................................................................... 28<br /> Nguyen Thanh Luan, Tran Nhat Tan, Ha Van Thang, Đo Truong Son - Determinants of economic<br /> development of households: Evidence from household survey in districts of Lao Cai province ............ 36<br /> Tran Van Dung, Ngo Tat Thang - Enhancing management of public investment in agriculture and<br /> forestry sector in Son La province ............................................................................................................ 42<br /> Nguyen Tien Long, Luc Manh Thiep - Strengthening prevention and fight against smuggling and trade<br /> fraud in Bac Kan province ........................................................................................................................ 49<br /> Duong Hoai An, Cu A Gia, Đo Xuan Luan, Nong Ngoc Hung - Assessing the efficiency of Tam hoa<br /> plum growers in Bac Ha district, Lao Cai province: Evidence from malmquist indices .......................... 58<br /> Nguyen Van Cong, Nguyen Thi Thu Huyen - Development of agricultural and forestry enterprises in<br /> Bac Kan province...................................................................................................................................... 66<br /> Đam Van Khanh - Factors affecting the behavior of high school and undergraduate students on<br /> consumption of electric bicycle ................................................................................................................ 72<br /> Pham Van Hanh, Nguyen Thi Thu Ha - The effects of customers‟ attitudes and behaviors on<br /> employees‟ emotions at service firms in Thai Nguyen city ...................................................................... 78<br /> Nguyen Thi Minh Chau, Nguyen Thanh Truc, Le Thi Ngoc Anh - Transaction monitoring activities<br /> on the derivatives market in Vietnam ....................................................................................................... 82<br /> Nguyen Thanh Minh, Nguyen Van Thong, Luong Ngoc Son - Solutions and mechanism, policy<br /> recomendation to attract investment capital in Sa Pa district of Lao Cai province .................................. 88<br /> Đinh Thi Vung, Nguyen Thi Ngan - The influence of investment environment on attracting foreign<br /> direct investment into Thai Nguyen province .......................................................................................... 95<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 100<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2