Bài 25: Tự cảm

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
335
lượt xem
107
download

Bài 25: Tự cảm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất hiện dòng điện cảm ứng IC có chiều chống lại sự tăng của dòng điện chính trong mạch. Kết quả là dòng điện I qua đèn tăng chậm. OÁng dây cũng sinh ra dòng điện cảm ứng chống lại sự giảm của dòng điện chính. Vì từ thông xuyên qua cuộn dây giảm mạnh nên dòng điện cảm ứng IC lớn, chạy qua đèn làm đèn loé sáng lên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 25: Tự cảm

 1. TRƯỜNG THPT TÂN PHONG BỘ MÔN VẬT LÝ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ KHỐI 11 Giaùo vieân: NGUYEÃN NGOÏC THUYØ DUNG
 2. I.THÍ NGHIEÄM II.ÑOÄ TÖÏ CAÛM III. SÑÑ TÖÏ CAÛM KT BAØI CUÕ IV. NAÊNG LÖÔÏNG TÖØ TRÖÔØNG BAØI HOÏC CUÛNG COÁ Tröôøng THPT Taân Phong Boä moân Vaät Lyù BAØI GIAÛNG VAÄT LYÙ 11 NG GV: Nguyeãn Ngoïc Thuyø Dung KIEÅM TRA BAØI CUÕ Caâu 1 Caâu 2
 3. I.THÍ NGHIEÄM II.ÑOÄ TÖÏ CAÛM III. SÑÑ TÖÏ CAÛM KT BAØI CUÕ IV. NAÊNG LÖÔÏNG TÖØ TRÖÔØNG BAØI HOÏC CUÛNG COÁ HIỆN TƯỢNG HI TỰ CẢM
 4. II.ÑOÄ TÖÏ CAÛM III. SÑÑ TÖÏ CAÛM KT BAØI CUÕ I.THÍ NGHIEÄM IV. NAÊNG LÖÔÏNG TÖØ TRÖÔØNG BAØI HOÏC CUÛNG COÁ I. THÍ NGHIỆM: Hình 1 Hình 2 MỞ K Đ Đ L ĐÓNG K + - + - K K Er Er - Hình 2 có mch thêm cuộn dây L có có sắt khác a. Mạ ắc điện hình 1 và 2 lõi gì ở giữ nhau? Hãy quan khoásự đèn Đ ở hình của đèn Đ ởđhaiĐ ở hình 2 dần dầkhoá K? - Khi đóng sát K, cháy sáng 1 sáng ngay, èn hình khi đóng n sáng lên. H-ãy quan sát K, đkhácở hình củat đèn Đđở haiởhình 2 sángở khoárK?ắt dần. Khi mở khoá sự èn Đ nhau 1 tắ ngay, èn Đ hình khi m loé lên ồi t Vì sao có sự khác nhau này giữa hai mạch điện ở hình 1 và 2 ?
 5. KT BAØI CUÕ I.THÍ NGHIEÄM II.ÑOÄ TÖÏ CAÛM III. SÑÑ TÖÏ CAÛM IV. NAÊNG LÖÔÏNG TÖØ TRÖÔØNG BAØI HOÏC CUÛNG COÁ Giải thích: I - Khi K đóng, dòng điện I chạy qua L tăng. Đ ⇒ B = 4π .10 −7.n.I tăng L ⇒ φ = B . S tăng ⇒ Δφ ≠ 0 Xuất hiện dòng điện cảm + - ứng IC có chiều chống lại K E r sự tăng của dòng điện chính trong mạch. Kết quả là dòng điện I qua đèn tăng MỞ K ĐÓNG K chậm. Neâu bieåu thöùc töø tröôøng cuûa oáng Neâu bieåu thöùc xaùc ñònh töø thoâng daây gì xuaát hieän coù doøng ñieän nI Caùi sinh ra khi khi coù söï bieá xuyeân qua voøng daây? r I chaïy qua? ng qua dieän tích giôùi thieân töø thoâ r B haïn bôûi voøng daây? BC IC
 6. I.THÍ NGHIEÄM II.ÑOÄ TÖÏ CAÛM III. SÑÑ TÖÏ CAÛM KT BAØI CUÕ IV. NAÊNG LÖÔÏNG TÖØ TRÖÔØNG BAØI HOÏC CUÛNG COÁ Giải thích: - Khi K môû, doøng điện chạy I qua L giaûm nhanh. I ⇒ B = 4π .10 −7.n.I giaûm Đ L ⇒ φ = B . S giaûm ⇒ Δφ ≠ 0 OÁng dây cũng sinh ra + - dòng điện cảm ứng chống lại sự giảm của dòng điện K E r chính. Vì từ thông xuyên MỞ K ĐÓNG K qua cuộn dây giảm mạnh nên dòng điện cảm ứng IC lớn, chạy qua đèn làm đèn r loé sáng lên. I r B BC IC
 7. I.THÍ NGHIEÄM II.ÑOÄ TÖÏ CAÛM III. SÑÑ TÖÏ CAÛM KT BAØI CUÕ IV. NAÊNG LÖÔÏNG TÖØ TRÖÔØNG BAØI HOÏC CUÛNG COÁ II. ÑOÄ TÖÏ CAÛM: B ≈ 4π .10 −7 .nI Từ trường trong lòng ống dây: r n r φ = B.S . cos α = B.S Từ thông xuyên qua lòng ống dây: B r ( vì B ⊥ maët phaúng chöùa voøng daây neân α = 0 ). Haõy neâu bieåu thöùc tính töø thoâng chui qua dieän tích S cuûa voøng daây? ⇒ φ ≈ 4π .10 −7.n.S .I = L.I Với L ≈ 4π.10−7 n.S phuï thuoäc vaøo daïng hình hoïc cuûa oáng daây hay phaàn cuûa maïch ñieän goïi laø ñoä töï caûm (L>0). Đơn vị độ tự cảm: Trong hệ SI, đơn vị độ tự cảm là Henry, ký hiệu H 1Wb 1H = 1A
 8. I.THÍ NGHIEÄM II.ÑOÄ TÖÏ CAÛM III. SÑÑ TÖÏ CAÛM KT BAØI CUÕ IV. NAÊNG LÖÔÏNG TÖØ TRÖÔØNG BAØI HOÏC CUÛNG COÁ III. SUAÁT ÑIEÄN ÑOÄNG TÖÏ CAÛM: Δφ Ta có E= Δt Vôùi Δφ = φ2 − φ1 = L.I '− L.I Đối với ống dây nhất định L = hằng số, Haõy nhaéc laïi bieåu thöùc tính suaát ñieän ñoäng caûm öùng cuûa voøng daây? ⇒ Δφ = L. ΔI ΔI Do đó: E=L Δt Vậy suất điện động tự cảm tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện chạy trong mạch đó. Haõy nhaän xeùt söï phuï thuoäc cuûa suaát ñieän ñoäng E?
 9. I.THÍ NGHIEÄM II.ÑOÄ TÖÏ CAÛM III. SÑÑ TÖÏ CAÛM KT BAØI CUÕ IV. NAÊNG LÖÔÏNG TÖØ TRÖÔØNG BAØI HOÏC CUÛNG COÁ IV. NAÊNG LÖÔÏNG CUÛA TÖØ TRÖÔØNG: Ñeøn saùng loùe leân khi ngaét khoùa K do coù doøng ñieän caûm öùng sinh ra bôûi töø tröôøng caûm öùng BC. Naêng löôïng cuûa töø tröôøng naøy chöùng minh ñöôïc laø: 1 W = L.I 2 2 L : ñoä töï caûm ( H) I : cöôøng ñoä doøng ñieän qua oáng daây (A) W : naêng löôïng töø tröôøng (J)
 10. I.THÍ NGHIEÄM II.ÑOÄ TÖÏ CAÛM III. SÑÑ TÖÏ CAÛM KT BAØI CUÕ IV. NAÊNG LÖÔÏNG TÖØ TRÖÔØNG BAØI HOÏC CUÛNG COÁ CUÛNG COÁ - Khi ñoùng K, xuaát hieän doøng IC choáng laïi söï taêng cuûa doøng ñieän chaïy qua L => ñeøn saùng chaäm. Đ L - Khi môû K, xuaát hieän doøng IC choáng laïi söï giaûm cuûa doøng ñieän chaïy qua L => ñeøn saùng loùe leân. + - K Er -Töø thoâng xuyeân qua oáng daây: φ = L . I L : laø ñoä töï caûm cuûa oáng daây hay moät phaàn cuûa MỞ K ĐÓNG K maïch, chæ phuï thuoäc vaøo daïng hình hoïc cuûa oáng daây hay moät phaàn cuûa maïch ñieän, L > 0, ñôn vò laø Henry (H). ΔI - Suaát ñieän ñoäng töï caûm: E = L Δt - Naêng löôïng töø tröôøng: 1 = 2 W L .I 2
 11. I.THÍ NGHIEÄM II.ÑOÄ TÖÏ CAÛM III. SÑÑ TÖÏ CAÛM KT BAØI CUÕ IV. NAÊNG LÖÔÏNG TÖØ TRÖÔØNG BAØI HOÏC CUÛNG COÁ Caâu 1 : Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát : Ñoä töï caûm L phuï thuoäc vaøo......... a) Doøng ñieän trong oáng daây hay moät phaàn cuûa maïch ñieän. b) Daïng maïch ñieän hay moät phaàn cuûa maïch ñieän. c ) Daïng hình hoïc cuûa oáng daây hay maïch ñieän. X) d Daïng hình hoïc cuûa oáng daây hay moät phaàn cuûa maïch ñieän.
 12. I.THÍ NGHIEÄM II.ÑOÄ TÖÏ CAÛM III. SÑÑ TÖÏ CAÛM KT BAØI CUÕ IV. NAÊNG LÖÔÏNG TÖØ TRÖÔØNG BAØI HOÏC CUÛNG COÁ Caâu 2 : Choïn ñaùp soá ñuùng cuûa baøi toaùn sau: Trong maïch ñieän coù ñoä töï caûm L coù doøng ñieän giaûm töø I xuoáng ½ I trong thôøi gian 2 giaây thì suaát ñieän ñoäng töï caûm coù giaù trò laø: a) I L SAI b) ½ I L SAI c) ¼ I L ÑUÙNG d) 1/8 I L SAI
 13. CÂU 1: Nêu khái niệm từ thông? Biểu thức và các trường hợp đặc biệt của từ thông? TRẢ LỜI: r r B n - Từ thông đặc trưng cho số đường cảm α ứng từ xuyên qua diện tích giới hạn bởi vòng dây. φ = B .S . cos α -Biểu thức: φ -Đơn vị: : Từ thông (Wb) B : Từ trường (T) : Diện tích (m2) S -Trường hợp đặc biệt: r r + B // n ⇒ φ = B . S r r + B⊥n⇒φ=0 Return Lecture
 14. CÂU 2: Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng? Làm thế nào xác định chiều của dòng điện cảm ứng này? Nêu biểu thức suất điện động cảm ứng? TRẢ LỜI: - Khi có sự biến thiên của từ thông qua diện tích giới hạn bởi một mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. -Dòng điện cảm ứng trong mạch điện kín có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra chóng lại sự biến thiên của từ thông sinh ra nó. Δφ φ2 − φ1 = -Biểu thức: Ε = Δt Δt Δφ φ −φ Ε=n =n 2 1 Đối với cuộn dây có n vòng: Δt Δt Return Lecture Return
 15. QUI TAÉT XAÙC ÑÒNH CHIEÀU DOØNG ÑIEÄN CAÛM ÖÙNG ( ÑÒNH LUAÄT LENTZ) Doøng ñieän caûm öùng coù chieàu sao cho töø tröôøng maø noù sinh ra choáng laïi söï bieán thieân cuûa töø thoâng sinh ra noù N S N BC BC S B B IC IC
 16. return
Đồng bộ tài khoản