Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

1
1.497
lượt xem
266
download

Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng lên về kích thước của cơ thể do sự tăng số lượng và kích thước tế bào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

 1. Bài 34:
 2. Bài 34 Sinh tr−ëng ë thùc vËt I.Khái niệm II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
 3. Bài 34 Sinh tr−ëng - Sinh trưởng của thực vật là quá trình ë thùc vËt tăng lên về kích thước của cơ thể do sự tăng I.Khái niệm số lượng và kích thước tế bào 1. Ví dụ 2. Khái niệm
 4. Bài 34 -Khái niệm: Sinh tr−ëng ë thùc vËt Là 1 nhóm tế bào chưa phân hoá, duy trì được khả năng phân bào nguyên phân I.Khái niệm - Phân loại: II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh + MPS đỉnh trưởng thứ cấp + MPS lóng + MPS bên 1. Mô phân sinh
 5. PHIẾU HỌC TẬP Bài 34 Số 34.1 Sinh tr−ëng Thời gian: 3' ë thùc vËt NGHIÊN CỨU MỤC I.1 HOÀN THÀNH BẢNG SAU: I.Khái niệm MPS MPS đỉnh MPS lóng MPS bên II. Sinh Đặc điểm trưởng sơ cấp và sinh Vị trí trưởng thứ cấp. Loại cây 1. Mô phân sinh Chức năng
 6. Bài 34 Chồi đỉnh Sinh tr−ëng ë thùc vËt Chồi I.Khái niệm nách MPS II. Sinh bên trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ MPS đỉnh cấp. 1. Mô phân sinh MPS lóng Các loại mô phân sinh
 7. Bài 34 MPS MPS MPS MPS Sinh tr−ëng đỉnh lóng bên ë thùc vËt Đặc điểm I.Khái niệm Giữa các - Chồi - Dưới lóng. ngọn, chồi Vị trí biểu bì II. Sinh - Nằ m ở nách, chóp trưởng sơ cấp các mắt rễ. và sinh trưởng thứ - Ở tất cả - Lớp 1 Lá - Lớp 2 Lá cấp. Loại cây các loại cây mầm mầm 1. Mô phân sinh - Làm cho - Làm tăng - Làm tăng Chức năng chiều cao đường lóng dài kính thân ra. và rễ.
 8. Bài 34 Sinh tr−ëng Nếu cắt bỏ ngọn thì cây 1 lá ë thùc vËt mầm có dài ra được không? I.Khái niệm II. Sinh trưởng sơ cấp Thân cây tiếp tục dài ra vì MPS và sinh lóng vẫn tiếp tục hoạt động trưởng thứ cấp. 1. Mô phân sinh
 9. Bài 34 Sinh tr−ëng ë thùc vËt I.Khái niệm Tại sao thân cây 2 lá mầm lại có thời gian sống lâu hơn II. Sinh thân cây 1 lá mầm? trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp. 1. Mô phân sinh
 10. II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp. 1. Mô phân sinh 2. Hình thức sinh trưởng Sinh trưởng thứ cấp Sinh trưởng sơ cấp + Có ở dạng cây nào? + Hoạt động của loại mô nào đã dẫn đến hình thức ST này? + Kết quả của kiểu sinh trưởng này là gì?
 11. Bài 34 Sinh trưởng Sinh trưởng sơ cấp thứ cấp Sinh tr−ëng ë thùc vËt - Cây 1 Lá mầm - Đa số cây 2 Lá Loại và cây 2 Lá I.Khái niệm cây mầm mầm lúc còn non. II. Sinh trưởng Nguồn sơ cấp và sinh - Do hoạt động - Do hoạt động gốc trưởng thứ cấp của MPS bên của MPS đỉnh và MPS lóng 1. Mô phân sinh Kết quả - Tạo ra Gỗ lõi, - Tăng chiều 2. Hình thức Gỗ dác và vỏ. dài của thân sinh trưởng (Tăng đường và rễ kính thân)
 12. Bài 34 Sinh tr−ëng Chức năng của Gỗ lõi, gỗ ë thùc vËt dác và bần? I.Khái niệm II. Sinh trưởng + Gỗ Lõi: nâng đỡ cho sơ cấp và sinh cây trưởng thứ cấp + Gỗ dác: Vận chuyển nước và muối khoáng 1. Mô phân sinh 2. Hình thức + Bần: Bảo vệ cây sinh trưởng
 13. Những nét hoa văn trên đồ gỗ có từ đâu? Vòng gỗ hàng năm
 14. - Ở lớp 1 lá mầm: Trong cấu tạo không có tầng sinh mạch nên không có sự sinh trưởng thứ cấp, 1 lá mữ m u tạo sơ cấp.ưởng thứ Cây luôn gi ầ cấ có sinh tr - Thân dày lêncấp không?thể tích tế bào chứ không phải là sự tăng về số là do sự tăng lượng. Do đó thân bị hạn chế tăng trưởng về đường kính
 15. Bài 34 Sinh tr−ëng ë thùc vËt I.Khái niệm a. Các nhân tố bên trong: + Di truyền II. Sinh trưởng + Hoocmôn sơ cấp và sinh b. Các nhân tố bên ngoài trưởng thứ cấp +Nhiệt độ 1. Mô phân sinh + Hàm lượng nước 2. Hình thức + Ánh sáng + Nồng độ oxi sinh trưởng + Dinh dưỡng khoáng. 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng ở Thực vật
 16. BTVN: 1. Lấy ví dụ về sự ảnh hưởng của các nhân tố đến sinh trưởng của Thực vật 2. Trả lời câu hỏi cuối bài 3. Đọc trước bài 35
 17. MPS lóng ở các mắt
 18. Lóng dài ra ở phần gốc
 19. MPS lóng làm đốt tre dài ra MPS đỉnh làm cây tăng về kích thước và MPS bên làm tăng về đường kính thân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản