Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

1
2.814
lượt xem
337
download

Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sinh trưởng ở động vật là quá trình tăng trưởng về kích thước ( chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng về kích thước và số lượng của tế bào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

 1. NhiÖt liÖt Chμo mõng c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù héi gi¶ng côm kiÕn x−¬ng Gi¸o viªn gi¶ng dËy ®inh thÞ bÝnh tr−êng t.h.p.t. b×nh thanh LíP HäC 11A11
 2. Ch−¬ng III: sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn B. Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn ë ®éng vËt Bμi 37 : Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn ë ®éng vËt I. Kh¸i niÖm . II . C¸c d¹ng ph¸t triÓn : 1. Ph¸t triÓn kh«ng qua biÕn th¸i. 2. Ph¸t triÓn qua biÕn th¸i.
 3. Bμi 37 : Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn ë ®éng vËt I. Kh¸i niÖm sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn 1. Kh¸i niÖm sinh tr−ëng: Qua dÉn chøng trªn, Sinh tr−ëng ë ®éng vËt lμ qu¸ tr×nh t¨ng vÒsinh tr−ëng qua phÇn kÝch th−íc (chiÒu dμi, bÒ mÆt, thÓ tÝch) cña c¬vthÓ do triÓn ë thùc μ ph¸t t¨ng vÒ kÝch th−íc vμ sè l−îng cña tÕ bμo. vËt cho biÕt thÕ nμo lμ sinh tr−ëng, ph¸t triÓn 2. Kh¸i niÖm ph¸t triÓn: Ph¸t triÓn ë ®éng vËt lμ qu¸ tr×nh biÕn ®éng vËt?. ë ®æi bao gåm sinh tr−ëng, ph©n ho¸ tÕ bμo vμ ph¸t sinh h×nh th¸i c¸c c¬ quan vμ c¬ thÓ. 3. Kh¸i niÖm biÕn th¸i ë ®éng vËt Qu¸ tr×nh sinh tr−ëng BiÕn th¸i lμ sù thay ®æi ®ét ngét vÒtriÓn ë th¸i, sè t¹o vμ ph¸t h×nh mét cÊu sinh lÝ cña ®éng vËt sau khi sinh ra hoÆc −îctõ trøng ra ®éng vËt ® në thÓ hiÖn qua hiÖn t−îng nμo? Nªu kh¸i niÖm vÒ hiÖn .** t−îng ®ã
 4. Bμi 37 : Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn ë ®éng vËt I. Kh¸i niÖm sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn II. C¸c d¹ng sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn: M« t¶ c¸c giai ®o¹n chÝnh cña sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn ë ng−êi
 5. Ph©n ho¸ Nguyªn ph©n liªn tiÕp
 6. Lín dÇn lªn
 7. Bμi 37 : Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn ë ®éng vËt I. Kh¸i niÖm sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn II. C¸c d¹ng sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn: Nguyªn ph©n Ph©n ho¸ Hîp tö Ph«i Thai nhi Qu¸ tr×nh sinh So tr−ëng ph¸t triÓn s¸nh ®Æc diÓm h×nh th¸i−vμ cÊu lt¹o trªn ® îc gäi μ g×? 1. Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn con sinh ra vμ kh«ng qua biÕn th¸i tr−ëng ng−êi tr−ëng thμnh. thμnh Míi Con sinh ra cã ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vμ cÊu ®Î t¹o t−¬ng tù nh− ng−êi tr−ëng thμnh. Lín dÇn lªn Lín dÇn lªn 6 tuæi 2 tuæi 12 tuæi
 8. Bμi 37 : Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn ë ®éng vËt I. Kh¸i niÖm sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn II. C¸c d¹ng sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn: 1. Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn kh«ng qua biÕn th¸i M« t¶ c¸c giai ®o¹n chÝnh cña sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn s©u b−ím
 9. Nguyªn ph©n liªn tiÕp, ph©n ho¸ BiÕn th¸i
 10. Bμi 37 : Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn ë ®éng vËt I. Kh¸i niÖm sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn II. C¸c d¹ng sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn: Ph©n ho¸ Nguyªn ph©n Hîp tö S©u Ph«i b−ím 2. Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn diÓm So s¸nh ®Æc qua biÕn th¸i hoμn toμn. vμ cÊu u¸ tr×nh sinh h×nh th¸i Q t¹o con sinh ra vμ con , ph¸t triÓn tr−ëng Lét tr−ëng thtrªn ®−îc gäi lμ g×? μnh. tr−ëng x¸c S©u b−ím biÕn th¸i thμnh nhéng vμ thμnh sau ®ã thμnh b−ím. S©u b−ím cã ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vμ cÊu t¹o sinh lÝ Lét rÊt kh¸c víi b−ím. x¸c Lét x¸c Nhéng B−ím
 11. Bμi 37 : Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn ë ®éng vËt I. Kh¸i niÖm sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn II. C¸c d¹ng sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn: 1. Sinhtr−ëng vμ ph¸t triÓn kh«ng qua biÕn th¸i 2. Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn qua biÕn th¸i hoμn toμn. M« t¶ c¸c giai ®o¹n chÝnh cña sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña ch©u chÊu.
 12. Nguyªn ph©n liªn tiÕp, ph©n ho¸. Lét x¸c
 13. Bμi 37 : Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn ë ®éng vËt I. Kh¸i niÖm sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn II. C¸c d¹ng sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn: Nguyªn ph©n Ph©n ho¸ Hîp tö Êu Ph«i trïng 3. Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn qua biÕn th¸i kh«ng hoμn toμn. So s¸nh ®Æc ®iÓm Qu¸ tr×nh sinh vμ cÊu t¹o h×nh th¸i tr−ëng vμ ph¸t triÓn vμ con con sinh ra Lét trªn ®−îc gäi−lμ g×? μnh. tr ëng th tr−ëng x¸c thμnh Êu trïng qua nhiÒu lÇn lét x¸c vμ lín lªn rÊt nhanh, sù kh¸c biÖt vÒ h×nh Lét th¸i gi÷a c¸c lÇn lét x¸c lμ kh«ng lín. x¸c Êu Lét x¸c Lét x¸c Êu Êu trïng trïng trïng
 14. Bμi 37 : Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn ë ®éng vËt I. Kh¸i niÖm sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn II. C¸c d¹ng sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn: 1. Sinhtr−ëng vμ ph¸t triÓn kh«ng qua biÕn th¸i 2. Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn qua biÕn th¸i hoμn toμn. 3. Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn qua biÕn th¸i kh«ng hoμn toμn. Tr¶ lêi lÖnh sè 2 151- SGK.
 15. Bμi 37 : Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn ë ®éng vËt I. Kh¸i niÖm sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn II. C¸c d¹ng sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn: C¸c kiÓu ST §Æc ®iÓm cña con non so víi con tr−ëng VÝ dô PT thμnh - Con non cã ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, cÊu t¹o, - Ng−êi. Kh«ng qua sinh lÝ gÇn gièng víi con tr−ëng thμnh. - Voi. biÕn th¸i. - Con non ph¸t triÓn dÇn lªn mμ kh«ng qua - KhØ. biÕn th¸i ®Ó trë thμnh con tr−ëng thμnh. - Êu trïng (hoÆc s©u) cã ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, - B−ím, Qua biÕn cÊu t¹o, sinh lÝ kh¸c víi con tr−ëng thμnh. - T»m, th¸i hoμn - Êu trïng qua nhiÒu lÇn lét x¸c vμ giai ®o¹n - Muçi. toμn. trung gian biÕn ®æi thμnh con tr−ëng thμnh. - Êu trïng (hoÆc s©u) cã ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, Qua biÕn Ch©u - cÊu t¹o, sinh lÝ gÇn gièng víi con tr−ëng th¸i kh«ng chÊu, thμnh. hoμn toμn. - T«m. - Êu trïng qua nhiÒu lÇn lét x¸c biÕn ®æi thμnh con tr−ëng thμnh.
 16. BiÕn th¸i hoμn toμn V×: Êu trïng Õch rÊt kh¸c víi Õch tr−ëng thμnh vÒ h×nh th¸i, cÊu t¹o vμ sinh lÝ
 17. Bμi 37 : Sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn ë ®éng vËt C©u hái tr¾c nghiÖm: 1. C¸c kiÓu sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn ë ®éng vËt gåm: A. Sinh tr−ëng, ph¸t triÓn liªn tôc vμ kh«ng liªn tôc. B. Sinh tr−ëng, ph¸t triÓn ®ång ®Òu vμ kh«ng ®ång ®Òu. C Sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cã biÕn th¸i vμ kh«ng biÕn th¸i. C. D. Sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cã biÕn th¸i hoμn toμn vμ biÕn th¸i kh«ng hoμn toμn. 2. Nhãm ®éng vËt nμo sau ®©y sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn cã biÕn th¸i hoμn toμn: A. C¸, Õch nh¸i, chim. B. Bß s¸t, s©u bä, chuét. C. Muçi, ruåi, ch©u chÊu. D. T»m d©u, ong, bä c¸nh cøng. D 3. Nhãm ®éng vËt sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn cã biÕn th¸i kh«ng hoμn toμn: A. Ch©u chÊu, Õch, r¾n. B Chuån chuån, t«m, cua. B. C. C¸ sÊu, vÞt, th»n l»n. D. Ruåi, muçi, ong.
 18. 7 ch÷: loμi sinh vËt cã Bμi tËp « ch÷ 10 ch÷. Sù t¨ng biÕn th¸i hoμn toμn vÒ kÝch th−íc vμ khèi l−îng S © UB− íM ®−î gäi lμ 8 ch÷: 5 ch÷: cÊu tróc võa I SIN HT R −ëNg s©u b−ím lμ ®¬n vÞ cÊu t¹o cã h×nh TÕB μ o võa lμ ®¬n vÞ sinh thøc biÕn s¶n cña c¬ thÓ HOμnTN O μn th¸i: 9 ch÷: qu¸ 6 ch÷: mét lo¹i ªtI T L En tr×nh thay hoocm«n thùc ®æi bao vËt kÝch thÝch Ph¸ H T TRI Ón gåm sinh qu¶ chãng chÝn. tr−ëng, L éT X¸c ¸ ph©n ho¸ tÕ I AXI TABXI X Ic bμo, h×nh 6 ch÷: Êu thμnh c¬ trïng trë quan gäi lμ: thμnh ch©u 11 ch÷: tªn cña chÊu ph¶i hoocmon øc chÕ thùc ** qua nhiÒu vËt ®−îc viÕt t¾t AIA lÇn …….
 19. Xin tr©n träng c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vμ c¸c em häc sinh !

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản