Bài 6 : Tụ điện

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
405
lượt xem
158
download

Bài 6 : Tụ điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết được tụ điện là gì Nhận biết được một số tụ điện trong thực tế Phát biểu được định nghĩa điện dung của tụ điện Nêu được điện trường trong tụ điện có dự trữ năng lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 6 : Tụ điện

 1. BÀI 6. TỤ ĐiỆN Mục Tiêu • Biết được tụ điện là gì • Nhận biết được một số tụ điện trong thực tế • Phát biểu được định nghĩa điện dung của tụ điện • Nêu được điện trường trong tụ điện có dự trữ năng lượng • Giải được một số bài tập đơn giản về tụ
 2. Nội dung I. Tụ điện II. Điện dung của tụ điện
 3. I- Tụ Điện 1. Tụ điện là gì?  Dưới đây là một số hình ảnh của tụ điện:   Tụ đihãymột hệ thai u ậto củađụ tđiện? nhau Em ện cho biế cấ v tạ dẫn tặ gần và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
 4. I-Tụ điện  Theo ện dùng dụng của tụnđiệnphóng điện Tụ đi em công để tích điệ và là gi? trong mạch điện  Tụ điện phẳng:  Kí hiệu của tụ điện
 5.  2.caùch tích ñieän cho tuï ñieän. Emhai baûnñieän Q coù nhaän Vì uy öôùc: tuï xích cuûa baûn t eùt gaàn nhau, raát gì veà ñoä ldöông laø söï ôùn ñieän tích neân coù ñieän cích cuûabaûn? tuûa haiñieän do nhieãm tuï ñieän. öùng, höôûng ñieän tích hai baûn coù ñoä lôùn baèng nhau.
 6. II-Điện Dung Của Tụ Điện 1. Định nghĩa:  Kết quảthuyụ đingườcho đãhiy ucđiệminhộkhácu  Theo em cáctụ t ệệm ớita thấ ệứng nđiện đượệ Bằng lí ột tnghi n khác các đượ cùngthếở cùng Cùng m thí ếđiện v i nhau chở tích m t hi c điện thế tn nấẽđQ mànmột ctụ thệntụ nhauược stích môt hiệđiệnh thế thì đithì tích tủađi rằng: u ụ s t ịnh ệ các ụ các nào? đ thì ẽ nhau thìđiệ tích tích điện như khácnhất đ ịnh tích ế tích như thế nào? điệợckhác thuận với hiệu điện thế U đặt vào đư n tỉ lệ nhau giữa hai bản của nó Q=CU hay C=Q/U  Hệ số tỉ lệ C gọi là điện dung của tụ điện  Vậy điện dung của tụ điện là gì?
 7. II-Điện Dung Của Tụ Điện 1. Định nghĩa:  Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định. Nó được xác định bằng thương số của điện tích của tụ điện và hiệu điện thế giữa hai bản của nó. Ñieän dung cuûa tuï ñieän khoâng phuï thuoäc vaøo Q vaø U
 8.  2. Đơn vị điện dung Đơn vị của điện dung là fara, kí hiệu FNeáu cho U=1V, một tụ thì Fara là điện dung của Q=1C điện mà nếu đặt giưaem bản củñònh ệu điện C=1fara. hai haõy a nó hi thếghóa fara? được điện tích là 1C n 1V thì nó tích Caùc öôùc cuûa fara. 1µ F=10-6F 1nF=10-9F 1pF=10-12F
 9. 3.Caùc loaïi tuï ñieän. - Tuï khoâng khí, tuï giaáy, cuûa Ngöôøi ta thöôøng laáy teân tuï mica, tuï söù… lôùp ñieän moâi ñeå ñaët teân cho - Tuï xoay. tuï ñieän. - Caùc em haõy ñoïc sgk cho bieát coâng duïng cuûa tuï xoay?
 10. 4. Naêng löôïng cuûa ñieän tröôøng trong tuï ñieän. Sau haõy cho bieát sau khi Em khi tích ñieän cho tuï ñieän ,tneáu noáicho tuï ñieän neáu ích ñieän hai baûn cuûa tuï ñieänhai baûn baèng moät noái vôùi nhau baèng moät daây daãn thì xaûy ra hieän daây daãn thì coù moät löôïng töôïng gì. ñieän tích nhoû ñi töø baûn döông sang baûn aâm hay ta noùi ñieän tröôøng sinh coâng.
 11. Sau moät thôøi gian tuï ñieän seõ vaø Vaäy theo ñònh luaät baûo toaøn Khi tuï ñieän tích tích. löôïng tröôøng maát heát ñieän ñieän thì ñieän chuyeån hoaù naêng Ñieän thì naêng tröôøng trong tuï ñieän seõlaø naêng söôïng ñieän tröôøng naøy döï tröõ l eõ trieät tieâu. Noäi naêng cuûa daây moät taêngtöø ñaâu? daãn naêngleân. Naêng laø naêng löôïng coù löôïng. Ñoù löôïng laøm löôïng noäi naêng naêngdaây daãn laø Coâng ñieän tröôøng taêng thöùc tính cuûa löôïng cuûa ñieän tröôøng trong tuï caáp. do ñieän tröôøng cung ñieän: Q2 W= 2C
 12. Ñaïi löôïng naøo ñaëc tröng cho khaû naêng tích ñieän cuûa tuï ñieän: a. Ñieän tích cuûa tuï ñieän b. Hieäu ñieän theá giöõa hai baûn cuûa tuï ñieän ñieän tröôøng trong c. Cöôøng ñoä tuïÑieän dung cuûa tuï ñieän d. ñieän
Đồng bộ tài khoản