intTypePromotion=1

Bài báo cáo: Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước

Chia sẻ: Hoho Hoho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
396
lượt xem
57
download

Bài báo cáo: Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo cáo gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu chung về tài nguyên nước, vai trò của tài nguyên nước, hiện trạng về tài nguyên nước, tình hình sử dụng nước trên thế giới và ở Việt Nam, các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước, ô nhiễm tài nguyên nước, tình trạng suy giảm nguồn nước ở các lưu vực sông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài báo cáo: Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> BÀI BÁO CÁO:<br /> <br /> TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ HIỆN TRẠNG<br /> SỬ DỤNG NƯỚC<br /> GVHD: LÊ QUỐC TUẤN<br /> THỰC HIỆN: NHÓM:<br /> <br /> 1. VÕ DƯƠNG MỘNG HUYỀN(12124183)<br /> 2. TRẦN THỊ TRÀ MI(12124226)<br /> 3. NGUYỄN THỊ LIÊN(12124041)<br /> 4. TRẦN THỤC KHÁNH HẬU(12115002)<br /> 5. VÕ THỊ NGỌC LUYẾN(12124218)<br /> 6. NGUYỄN HỮU NHÂN(12124246)<br /> 7. HUỲNH PHƯƠNG THÙY(12124113)<br /> <br /> TP. HCM 4/2013<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................................................ 4 <br /> 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC ............................................................................ 5 <br /> 1.1 Nước ngọt ...................................................................................................................................... 7 <br /> 1.2 Nước mặn ...................................................................................................................................... 7 <br /> 1.3 Nước mặt ....................................................................................................................................... 8 <br /> 1.4 Nước ngầm .................................................................................................................................... 8 <br /> 2. VAI TRÒ CỦA TÀI NGUYÊN NƯỚC......................................................................................... 10 <br /> 2.1 Vai trò của nước đối với con người ............................................................................................ 10 <br /> 2.2 Vai trò của nước đối với sinh vật ................................................................................................ 11 <br /> 2.3 Vai trò của nước đối với sản xuất phục vụ cho đời sống con người .......................................... 12 <br /> 3. HIỆN TRẠNG VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC ................................................................................... 13 <br /> 3.1 Hiện trạng về tài nguyên nước trên thế giới ............................................................................... 13 <br /> 3.2. 17 triệu trẻ em chưa được sử dụng nước sạch ........................................................................... 15 <br /> 3.3 Hiện trạng về tài nguyên nước ở Việt Nam ............................................................................. 17 <br /> 4. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM..................................... 20 <br /> 4.1 . Tình hình sử dụng nước trên thế giới ........................................................................................ 20 <br /> 4.2 Tình hình sử dụng nước ở Việt Nam ........................................................................................... 23 <br /> 4.2.2 Nước ngầm .......................................................................................................................... 23 <br /> 4.2.3 Nước khoáng và nước nóng .............................................................................................. 24 <br /> 4.2.4. Tình hình sử dụng nước trong các hoạt động kinh tế...................................................... 25 <br /> 4.2.5. Tình hình khai thác sử dụng nước trong đời sống sinh hoạt .......................................... 26 <br /> 5. CÁC VẤN ÐỀ LIÊN QUAN ÐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC ......................................................... 27 <br /> 5.1 Hạn hán....................................................................................................................................... 27 <br /> 5.2 Ngập lụt ....................................................................................................................................... 29 <br /> 5.3 Sự ngập úng nước ....................................................................................................................... 31 <br /> 5.4. Nước ngọt bị ô nhiễm ................................................................................................................. 31 <br /> 5.5.Tác động của biến đối khí hậu toàn cầu  .................................................................................. .32 <br /> 6. Ô NHIỄM TÀI NGUYÊN NƯỚC ................................................................................................. 34 <br /> 6.1. Khái niệm ô nhiễm tài nguyên nước .......................................................................................... 34 <br /> 6.2.Nguyên nhân ô nhiễm tài nguyên nước .................................................................................... 34 <br /> 6.3. Ảnh hưởng của ô nhiễm nguồn nước và biện pháp khắc phục ............................................ 39 <br /> 6.3.1. Ảnh hưởng của ô nhiễm nguồn nước đến sức khoẻ con người . .................................. 39<br /> 6.3.2. Các biện pháp bảo vệ nguồn nước ................................................................................... 41 <br /> <br /> Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước<br /> <br /> Trang - 2 -<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM<br /> <br /> 7. TÌNH TRẠNG SUY GIẢM NGUỒN NƯỚC Ở CÁC LƯU VỰC SÔNG ................................ 46 <br /> 7.1. Thực trạng suy giảm nghiêm trọng nguồn nước ở hạ du các lưu vực sông . ............................ 46 <br /> 7.2. Nguyên nhân suy giảm nguồn nước ở lưu vực sông ................................................................. 48 <br /> 7.3. Hậu quả của tình trạng suy giảm nguồn nước .......................................................................... 52<br /> 7.4 Giải pháp giảm suy giảm nguồn nước ở lưu vực sông ......................................................................... 54 <br /> 7.4.1. Biện pháp công trình ......................................................................................................... 54 <br /> 7.4.2 Biện pháp quản lý ............................................................................................................... 55 <br /> 7.5. Cạn kiệt nguồn nước ở Việt Nam – nguy cơ đang đến .............................................................. 57 <br /> KẾT LUẬN .......................................................................................................................................... 59 <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................................. 60 <br /> <br /> Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước<br /> <br /> Trang - 3 -<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM<br /> Đ<br /> G<br /> M<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Ở<br /> <br /> Tài<br /> T nguyên n<br /> nước là các nguồn nướ mà con người sử dụ hoặc có thể sử dụn<br /> c<br /> ớc<br /> n<br /> ụng<br /> ó<br /> ng<br /> vào nhữ<br /> ững mục đ<br /> đích khác nhau. Nư<br /> ước được d<br /> dùng trong các hoạt động nôn<br /> g<br /> t<br /> ng<br /> nghiệp, công nghiệp, dân dụng giải trí và môi trườn Hầu hết các hoạt độ trên đề<br /> c<br /> g,<br /> à<br /> ng.<br /> ộng<br /> ều<br /> cần nước ngọt. 97% nước trên Trái Đất là nước mu chỉ 3% còn lại là nước ngọt .<br /> c<br /> %<br /> n<br /> uối,<br /> %<br /> nhưng hiện nay ngu tài nguyên nước g như bị c kiệt bởi nhiều lý do, một tron<br /> h<br /> uồn<br /> gần<br /> cạn<br /> i<br /> d<br /> ng<br /> những lý do quan tr<br /> ý<br /> rọng nhất là do hoạt độ của con người.<br /> à<br /> ộng<br /> n<br /> Việc<br /> V sử dụn tài nguyê nước không hợp lý đã dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm<br /> ng<br /> ên<br /> m<br /> trọng ản hưởng đế môi trườ sống củ con ngườ và toàn b sinh vật trên trái đấ<br /> nh<br /> ến<br /> ờng<br /> ủa<br /> ời<br /> bộ<br /> ất.<br /> Do đó đề tài “Tài nguyên nướ và hiện t<br /> n<br /> ớc<br /> trạng sử dụ nước” với mục tiê giới thiệ<br /> ụng<br /> êu<br /> ệu<br /> yên<br /> à<br /> ụng<br /> ủa<br /> ời<br /> úp<br /> sơ lược về tài nguy nước và việc sử dụ nước củ con ngườ hiện nay. Từ đó giú<br /> y<br /> uan<br /> của<br /> yên<br /> góp<br /> âng<br /> ận<br /> cho con người thấy được sự qu trọng c tài nguy nước, g phần nâ cao nhậ<br /> ng<br /> o<br /> yên<br /> ũng<br /> o<br /> ường sống của mình.<br /> thức tron việc bảo vệ tài nguy nước cũ như bảo vệ môi trư<br /> <br /> Tài nguyên nước và h trạng sử dụng nước<br /> hiện<br /> ử<br /> c<br /> <br /> Trang - 4 -<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM<br /> Đ<br /> G<br /> M<br /> <br /> 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀI NGU<br /> I<br /> C<br /> Ề<br /> UYÊN NƯỚ<br /> ỚC<br /> Tài<br /> T nguyên n<br /> nước là các nguồn nướ mà con n<br /> c<br /> ớc<br /> người sử dụ hoặc có thể sử dụn<br /> ụng<br /> ó<br /> ng<br /> vào nhữ mục đíc khác nha Nước đ<br /> ững<br /> ch<br /> au.<br /> được dùng t<br /> trong các h<br /> hoạt động nông nghiệp<br /> n<br /> p,<br /> công ng<br /> ghiệp, dân dụng, giải trí và môi t<br /> d<br /> t<br /> trường. Hầ hết các h<br /> ầu<br /> hoạt động t<br /> trên đều cầ<br /> ần<br /> nước ngọt.<br /> Nước bao ph 71% diện tích của q đất tron đó có 97 là nước mặn, còn lạ<br /> N<br /> hủ<br /> quả<br /> ng<br /> 7%<br /> ại<br /> là nước ngọt. Nước giữ cho kh hậu tươn đối ổn đ<br /> c<br /> hí<br /> ng<br /> định và pha loãng các y tố gây ô<br /> yếu<br /> môi<br /> ,<br /> à<br /> ần<br /> thể<br /> ật,<br /> nhiễm m trường, nó còn là thành phầ cấu tạo chính yếu trong cơ t sinh vậ<br /> chiếm từ 50%-97% trọng lượn của cơ t chẳng hạn như ở n<br /> ừ<br /> %<br /> ng<br /> thể,<br /> h<br /> người nước chiếm 70%<br /> c<br /> %<br /> trọng lượ cơ thể và ở Sứa biển nước ch<br /> ợng<br /> b<br /> hiếm tới 97 Trong 3 lượng nước ngọt c<br /> 7%.<br /> 3%<br /> n<br /> có<br /> trên quả đất thì có khoảng hơn 3/4 lượng nước mà con người k<br /> ả<br /> n<br /> g<br /> không sử d<br /> dụng được v<br /> vì<br /> nó nằm quá sâu tro lòng đấ bị đóng băng, ở dạn hơi tron khí quyể và ở dạn<br /> ong<br /> ất,<br /> ng<br /> ng<br /> ển<br /> ng<br /> ên<br /> 5%<br /> gọt<br /> ện<br /> ng,<br /> o,<br /> on<br /> tuyết trê lục điạ... chỉ có 0, 5 nước ng hiện diệ trong sôn suối, ao hồ mà co<br /> người đã và đang s dụng. Tu nhiên, n ta trừ ph nước b ô nhiễm ra thì chỉ c<br /> ã<br /> sử<br /> uy<br /> nếu<br /> hần<br /> bị<br /> có<br /> khoảng 0,003% là nước ngọt sạch mà co người có thể sử dụ được và nếu tính r<br /> on<br /> ó<br /> ụng<br /> à<br /> ra<br /> nh<br /> ười<br /> ng<br /> ớc<br /> sử<br /> iller, 1988).<br /> trung bìn mỗi ngư được cun cấp 879.000 lít nướ ngọt để s dụng (Mi<br /> <br /> Hình 1: Tỉ lệ giữa các lo nước trên thế giới (Liêm, 199<br /> H<br /> ệ<br /> oại<br /> 90)<br /> Tài nguyên nước và h trạng sử dụng nước<br /> hiện<br /> ử<br /> c<br /> <br /> Trang - 5 -<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2