intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng 1 - Kinh tế môi trường là gì

Chia sẻ: Ha Phuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:0

0
662
lượt xem
252
download

Bài giảng 1 - Kinh tế môi trường là gì

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về kinh tế môi trường. A/ Kinh tế môi trường là gì? B/ Tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường C/ Vai trò của các động cơ khuyến khích và quyền sở hữu trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng 1 - Kinh tế môi trường là gì

 1. Kinh teá Moâi tröôøng Baøi giaûng 1 Kinh teá moâi tröôøng laø gì?
 2. Ñeà cöông ñeà nghò: A. Kinh teá moâi tröôøng laø gì? B. Tieáp caän kinh teá veà nguyeân nhaân gaây ra caùc vaán ñeà moâi tröôøng. C. Vai troø cuûa caùc ñoäng cô khuyeán khích vaø quyeàn sôû höõu trong vieäc giaûi thích caùc vaán ñeà moâi tröôøng. D. Khung phaân tích lôïi ích chi phí.
 3. A. Kinh teá moâi tröôøng laø gì? • Kinh teá moâi tröôøng - moät nhaùnh cuûa kinh teá hoïc – nghieân cöùu caùc vaán ñeà moâi tröôøng theo quan ñieåm vaø phöông phaùp phaân tích cuûa kinh teá hoïc, taäp trung vaøo caùc noäi dung sau: o ÖÙng duïng coâng cuï kinh teá ñeå nghieân cöùu caùc nguoàn taøi nguyeân moâi tröôøng ñöôïc phaùt trieån vaø quaûn lyù nhö theá naøo (phaân b caùc nguoàn taøi nguyeân khan hieám cho caùc muïc ñích söû duïng coù tính caïnh tranh). o Xem xeùt caùc hoaït ñoäng kinh teá aûnh höôûng ñeán caùc moâi tröôøng töï nhieân ra sao. o Xem xeùt caùch thay ñoåi caùc theå cheá vaø chính saùch kinh teá nhaèm caûi thieän moâi tröôøng.
 4. A. Kinh teá moâi tröôøng laø gì? • Traû lôøi caùc caâu hoûi sau ñaây: o Ñaâu laø nguyeân nhaân kinh teá cô baûn laø suy thoaùi taøi nguyeân moâi tröôøng? o Möùc chaát löôïng moâi tröôøng bao nhieâu laø coù theå chaáp nhaän ñöôïc? o Laøm sao coù theå ño löôøng baèng tieàn giaù trò cuûa taøi nguyeân moâi tröôøng ñeå ñöa vaøo quaù trình ra quyeát ñònh? o Giaûi phaùp naøo giaûi quyeát caùc vaán ñeà suy thoaùi taøi nguyeân moâi tröôøng?
 5. B. Tieáp caän kinh teá veà nguyeân nhaân gaây suy thoaùi moâi tröôøng • Taïi sao con ngöôøi gaây suy thoaùi moâi tröôøng? o Có ph i do ý th c v b o v môi trư ng kém? o Có ph i do caùch thöùc xaây döïng neàn kinh teá vaø caùc theå cheá ñaõ höôùng moïi ngöôøi ra caùc quyeát ñònh gaây haäu quaû phaù hoaïi môi tröôøng?
 6. B. Tieáp caän kinh teá veà nguyeân nhaân gaây suy thoaùi moâi tröôøng • Taïi sao con ngöôøi gaây suy thoaùi moâi tröôøng? o Caùc nhaø kinh teá tin raèng con ngöôøi gaây oâ nhieãm bôûi vì caùch ñoù laø caùch reû nhaát ñeå thaûi boû caùc pheá phaåm sau khi saûn xuaát vaø tieâu duøng haøng hoùa. Taïi sao con ngöôøi laïi coù quyeát ñònh saûn xuaát, tieâu duøng vaø phaùt thaûi nhö theá?
 7. B. Tieáp caän kinh teá veà nguyeân nhaân gaây suy thoaùi moâi tröôøng • Taïi sao con ngöôøi gaây suy thoaùi moâi tröôøng? o Do caùc theå cheá kinh teá xaõ hoäi hieän haønh ñaõ taïo ra caùc ñoäng cô “khuyeán khích kinh teá” höôùng ngöôøi ta ra quyeát ñònh nhö theá. o Hai vaán ñeà seõ ñöôïc nghieân cöùu laø: o Caùc quy trình khuyeán khích hoaït ñoäng nhö theá naøo, vaø o Laøm sao caáu truùc laïi heä thoáng các khuyeán khích kinh t ñeå höôùng moïi ngöôøi ra quyeát ñònh vaø phaùt trieån loái soáng thaân thieän vôùi moâi tröôøng.
 8. B. Tieáp caän kinh teá veà nguyeân nhaân gaây suy thoaùi moâi tröôøng • Taïi sao con ngöôøi gaây suy thoaùi moâi tröôøng? o Thieáu quyeàn sôû höõu ñoái vôùi caùc taøi nguyeân moâi tröôøng coù nghóa laø khoâng coù ñoäng cô khuyeán khích chuùng ta tính caùc haäu quaû moâi tröôøng do mình gaây ra.
 9. C. Vai troø cuûa ñoäng cô khuyeán khích ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà moâi tröôøng o Caùc khuyeán khích ñoái vôùi caù nhaân vaø hoä gia ñình. o Caùc khuyeán khích ñoái vôùi caùc doanh nghieäp. o Caùc khuyeán khích trong coâng ngheä kieåm soaùt oâ nhieãm, …
 10. D. Phaân tích lôïi ích chi phí • Coâng cuï phaân tích ñeå ñaùnh giaù caùc quyeát ñònh moâi tröôøng laø gì? o Phaân tích hieäu quaû – chi phí o Phaân tích lôïi ích – chi phí Trong ñoù phaân tích lôïi ích chi phí laø coâng cuï phaân tích chính.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản