Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 1

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
11
download

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rối loạn khởi phỏt là pCO2 do ↓ thải trừ CO2 ở phổi, gặp: * Bệnh phổi: - P. Quản, phế viờm - Viờm phổi - Hen - Khớ thũng phổi * HCTK: - Thuốc ngủ - Bại liệt - CTSN, u nóo - Rối loạn tuần hoàn nóo * Hớt phải CO2/ k.khớ đó thở * XN: pH ↓ ( 40mmHg) HCO3Bộ quốc phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 1

  1. Bé quèc phßng Häc viÖn qu©n y ChuyÓn ho¸ lipid
  2. Néi Néi dung bµI gi¶ng §¹i c­¬ng Tiªu ho¸, hÊp thu vµ vËn chuyÓn lipid I. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ acid bÐo acid II. 2.1. - oxyho¸ acid bÐo no, C ch½n (-O/TKSGK) 2.1. oxyho¸ 2.2. Tæng hîp acid bÐo (bµo tương, ty thÓ) ChuyÓn ChuyÓn ho¸ triglycerid triglycerid III. 3.1. Tho¸i ho¸ TG 3.2. Tæng hîp TG ChuyÓn ChuyÓn ho¸ glycerophospholipid/ lecithin glycerophospholipid IV. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ cña c¸c thÓ ceton ceton V. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ cña cholesterol cholesterol VI.
  3. Néi Néi dung bµI gi¶ng §¹i c­¬ng Tiªu ho¸, hÊp thu vµ vËn chuyÓn lipid I. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ acid bÐo acid II. 2.1. - oxyho¸ acid bÐo no, C ch½n (-O/TKSGK) 2.1. oxyho¸ 2.2. Tæng hîp acid bÐo (bµo tương, ty thÓ) ChuyÓn ChuyÓn ho¸ triglycerid triglycerid III. 3.1. Tho¸i ho¸ TG 3.2. Tæng hîp TG ChuyÓn ChuyÓn ho¸ glycerophospholipid/ lecithin glycerophospholipid IV. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ cña c¸c thÓ ceton ceton V. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ cña cholesterol cholesterol VI.
  4. N¨ng l­îng Ho¹t chÊt CÊu t¹o sinh häc lipid Dung m«i B¶o vÖ Vitamin A, D, E, K
  5. Néi Néi dung bµI gi¶ng §¹i c­¬ng Tiªu ho¸, hÊp thu vµ vËn chuyÓn lipid I. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ acid bÐo acid II. 2.1. - oxyho¸ acid bÐo no, C ch½n (-O/TKSGK) 2.1. oxyho¸ 2.2. Tæng hîp acid bÐo (bµo tương, ty thÓ) ChuyÓn ChuyÓn ho¸ triglycerid triglycerid III. 3.1. Tho¸i ho¸ TG 3.2. Tæng hîp TG ChuyÓn ChuyÓn ho¸ glycerophospholipid/ lecithin glycerophospholipid IV. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ cña c¸c thÓ ceton ceton V. ChuyÓn ChuyÓn ho¸ cña cholesterol cholesterol VI.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản