Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 9

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
11
download

Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng chuyển hóa các chất - chuyển hóa lipid part 9', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất - Chuyển Hóa Lipid part 9

  1. v. v. ChuyÓn ho¸ c¸c thÓ ceton 3 thÓ ceton: Aceton CH3COCH3 -CO2 Acetoacetic acid (CH3COCH2COOH) Acetoacetic (±2H) - hydroxybutyric acid (CH3CHOHCH2COOH) Oxyho¸: ë tæ chøc (tim, c¬, n·o), cung cÊp NL (W)  * - Hydroxybutyrat (- H. Butyrat) : ATP AMP + PPi Thiolase NAD NADH2 2 AcetylCoA  - H.Butyrat AcetoacetylCoA  - H. Butyryl CoA CoA HSCoA “O” Krebs W
  2.  Tho¸i ho¸ c¸c thÓ ceton  Acetoacetat: => AcetoacetylCoA- 2 c¸ch: + Ho¹t ho¸ (~ ho¹t ho¸ AB): AMP + PPi ATP Acetoacetat AcetoacetylCoA (CH3-CO-CH2-COOH) CH3-CO-CH2-CO~SCoA HSCoA + Nhê succinylCoA: Acid Succinic SuccinylCoA Acetoacetat AcetoacetylCoA SuccinylCoA Acetoacetat transferase Ph©n c¾t Acetoacetyl-CoA = 2 AcetylCoA -> Krebs --> W
  3.  Tæng hîp c¸c thÓ ceton (CS-TK) Tæng (CS - ë gan, s¬ ®å/GK: -> Acid bÐo TD - Acetyl-CoA, AB tù do ATP CoA Thiokinase - NADH2 Acyl-CoA -Oxy ho¸ -Hydroxybutyryl-CoA n (Acetyl-CoA) NAD “O” H2O NADH2 CoA AcetoAcetyl-CoA HMG-CoA CoA H2O CoA HMG-CoA 2 Acetyl-CoA Lyase Acetoacetat NADH2 Krebs DH NAD CO2 -Hydroxybutyrat
  4. 2 AcetylCoA Thiolase CoA Acetoacetyl-CoA AcetylCoA HMG-CoA Syntethase CoA HMG-CoA ( .Hydroxy- Metyl- Glutaryl-CoA) H2O HMG-CoA Lyase AcetylCoA Acetoacetat NADH2 “K” NAD -Hydroxybutyrat Aceton: : - Hµm l­îng aceton rÊt thÊp/m¸u - Khö CO2 tù ph¸t Acetoacetat -> Aceton (ko cã ý nghÜa sinh lý)
  5.  §µo th¶i c¸c thÓ cetonic acid + : N§ c¸c thÓ ceton/m¸u, NT rÊt thÊp + BÖnh lý: GÆp/®ãi kÐo dµi, tiÓu ®­êng. - T¨ng ceton m¸u: Khi N§ ceton  > kh¶ n¨ng “O” cña chóng/tæ chøc -> M¸u nhiÔm acid (pH m¸u vµ NT ↓) - Cã ceton niÖu: pHNT < 5 (: pHNT 5-8) Aceton th¶i qua phæi -> h¬i thë cã mïi aceton/N.trïng nÆng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản