Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 1: Giới thiệu môn cổ sinh vật học

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
14
lượt xem
1
download

Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 1: Giới thiệu môn cổ sinh vật học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Cổ sinh vật học - Chương 1: Giới thiệu môn cổ sinh vật học" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và các khái niệm cơ bản, đối tượng và các phương pháp nghiên cứu, vị trí môn học, mục đích môn học và các ngành học liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 1: Giới thiệu môn cổ sinh vật học

CHƯƠNG I:<br /> GiỚI THIỆU MÔN CỔ SINH VẬT HỌC<br /> PALEONTOLOGY<br /> <br /> GiỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> I. Định nghĩa và các khái niệm cơ bản:<br /> II. Đối tượng và các phương pháp<br /> nghiên cứu<br /> III. Vị trí môn học, mục đích môn học và<br /> các ngành học liên quan<br /> <br /> I. Định nghĩa và các khái niệm<br /> cơ bản<br /> • Cổ sinh vật học (Paleontology hoặc<br /> Palaeontology)<br /> • Ngành cổ sinh vật học nghiên cứu về hoá<br /> thạch (địa khai - fossil)<br /> • Ngành học tham gia vào việc định tuổi cho<br /> các tầng đất đá (Địa tầng học – stratigraphy)<br /> • Ngành học góp phần tái hiện lịch sử địa cầu<br /> (Địa sử học – Historical geology)<br /> <br /> II. Đối tượng và các phương<br /> pháp nghiên cứu<br /> • Đối tượng nghiên cứu của ngành học là hoá<br /> thạch (địa khai - fossil):<br /> - Hoá thạch (địa khai) là gì?<br /> - Hoá thạch có thể tìm thấy ở đâu?<br /> Palaeontologist – nhà cổ sinh vật học<br /> Công việc của một Palaeontologist<br /> <br /> Hoùa thaïch coù theå laø:<br /> + Xaùc moät sinh vaät coøn nguyeân veïn caû phaàn meàm<br /> laãn phaàn cöùng.<br /> + Phaàn cöùng cuûa caùc sinh vaät nhö voû coát, xöông,<br /> raêng.<br /> + Phaàn höõu cô cöùng nhö goã, boä giaùp ngoaøi baèng<br /> Kitin…<br /> + Moïi di tích phaûn aûnh söï sinh hoaït nhö:<br /> – Daáu di chuyeån: veát chaân ñi, veát boø, hang loã chui<br /> ruùc<br /> – Daáu xaùc loät.<br /> – Saûn phaåm sinh saûn: oå tröùng cuûa chim muoâng hay<br /> boø saùt, aáu truøng, baøo töû phaán hoa thöïc vaät…<br /> – Daáu veát cuûa caùch dinh döôõng hay baøi tieát: laù caây,<br /> xöông thuù trong baøo töû, phaân hoùa thaïch…<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản