intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 2 - Các thành phần cơ bản của C#

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

0
46
lượt xem
3
download

Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 2 - Các thành phần cơ bản của C#

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 2 - Các thành phần cơ bản của C# bao gồm những nội dung về danh hiệu, từ khóa, khai báo biến; khai báo hằng; các kiểu dữ liệu chuẩn; các phép toán cơ bản; điều khiển màn hình. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về điều này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 2 - Các thành phần cơ bản của C#

 1. CÁC THÀNH PHẦN  CƠ BẢN CỦA C# 11/27/15
 2. Danh hiệu Là tên do NSD đặt ra để gọi tên các lớp, hàm/phương thức, biến/thuộc tính, hằng,…. Có thể tìm hiểu thêm trong các giáo trình, taì liệu Lưu ý : C/C++/C#/Java phân biệt chữ thường/hoa 11/27/15  
 3. Từ khóa Không nhiều từ khóa Các từ khóa đều ở dạng chữ thường Tương tự như Pascal, các từ khóa thường là các phát biểu điều khiển, kiểu dữ liệu,….. Ví dụ if else do while int long try catch checked ………... 11/27/15  
 4. Khai báo biến !!! Nếu khai báo trong 1 hàm : biến Nếu khai báo ngoài hàm nhưng nằm trong 1 lớp : không phải là biến Cú pháp khai báo ; Thường thì nên kết hợp khai báo với khởi động giá trị ban đầu cho biến =; 11/27/15  
 5. Khai báo biến !!! int k ; int j = 1, k; float f = 12.3f; double d =23.777; char c = ‘Y’; bool b = true; string s1, s2=“Hello”,s3=“World”; 11/27/15  
 6. Khai báo biến !!! Trong giai đoạn đầu, luôn khai báo các biến trong hàm Main Có thể khai báo biến ở vị trí bất kỳ trong hàm Phạm vi và tầm vực ảnh hưởng của biến : nằm trong khối chứa nó Tốt nhất : khai báo các biến ngay phần đầu hàm Main() 11/27/15  
 7. Khai báo biến !!! Không khai báo biến ở đây !!!! class { Khai báo biến ở đây sẽ có ý nghĩa khác !!!! static public void Main( ) { Khai báo biến trong đây !! } } 11/27/15  
 8. Khai báo bi ế n !!! static public void Main(String[ ] s) { int i= 0; ……….. // i int k = 2; ………. // i và k If ( ….) ………….{ int i = 1; ………… // i và k int j = 2; ……….. // i và k, j } …………. // i và k } Tham khảo thêm trong C/C++/C# 11/27/15  
 9. Khai báo hằng !!! Tương tự như biến : có ý nghĩa khác nhau nếu khai báo ở các vị trí khác nhau Không khai báo hằng ở đây !!!! class { Khai báo hằng ở đây sẽ có ý nghĩa khác !!!! static public void Main( ) { Khai báo hằng trong đây !! } } 11/27/15  
 10. Khai báo hằng !!! Cú pháp const = ; Ví dụ const int THISYEAR = 2006; const float LAISUAT = 0.0085f; const double GIATOC = 9.81; const char YES = ‘Y’; const string Hello = “Hello”; 11/27/15  
 11. Các kiểu dữ liệu chuẩn 11/27/15  
 12. Các kiểu dữ liệu cần  nhớ!!!  Kiểu nguyên int và lớp tương đương Int32  Kiểu nguyên long và lớp tương đương Int64  Kiểu thực float và lớp tương đương Single  Kiểu thực double và lớp tương đương Double  Kiểu ký tự char và lớp tương đương Char  Kiểu logic bool và lớp tương đương Boolean  Kiểu chuỗi string và lớp tương đương String 11/27/15  
 13. Khai báo Nên khai báo và khởi tạo giá trị ban đầu int i, j=2, k = 2*j; // i??? float f=11.56 ; // lỗi!ngầm hiểu double float g = 23.72f; char yes=‘Y’; //dùng nháy đơn bool male=true; string hello=“Hello!”;//nháy kép 11/27/15  
 14. Các phép toán cơ bản Các phép toán số học Cộng + Trừ - Nhân * Chia / Chia lấy phần dư % Lưu ý : Phép chia (/) 2 số nguyên sẽ “chặt” bỏ phần dư 11/27/15  
 15. Các phép toán cơ bản Ví dụ int a = 17 , b= 3; int c = a / b ; // c = 5 int d = a % b ; // d = 2 float e = (float)a / b ; // e = 5.6667 float f = a /(float)b ; // f = 5.6667 Ép kiểu (Type Casting) float f ; int i ; ……; f=i; i= (int)f; 11/27/15  
 16. Các phép toán cơ bản Các phép toán so sánh số học Bằng == Khác nhau != Lớn hơn, lớn hơn hay bằng > >= Nhỏ hơn, nhỏ hơn hay bằng <
 17. Các phép toán cơ bản Các phép toán trên kiểu chuỗi Ghép chuỗi + So sánh bằng nhau == So sánh khác nhau != Lưu ý : không thể dùng các phép so sánh >, >=,
 18. Các phép toán cơ bản Các phép toán logic Và && Hoặc || Phủ định ! 11/27/15  
 19. Các phép toán cơ bản Một số phép toán khác (đặc biệt!!!) Tự tăng ++ Tự giảm -- Ví dụ Thay vì ghi i = i+1; thì ghi i++; Thay vì ghi j = j - 1; thì ghi j --; Nếu không quen thuộc thì hạn chế sử dụng!!! 11/27/15  
 20. Các phép toán cơ bản Lưu ý thêm ++ : Tăng thêm 1, sau đó sử dụng giá trị ++ : Sử dụng giá trị, sau đó tăng thêm 1 Ví dụ int a=0, b=5; a = b++; // a=5 và b=6 int a=0, b=5; a=++b ; // a=6 va b=6 Tương tự cho -- 11/27/15  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2