intTypePromotion=3

Bài giảng Cơ trắc địa công trình - Trần Quang Thành

Chia sẻ: Hoàng Thị Nga Nga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
59
lượt xem
16
download

Bài giảng Cơ trắc địa công trình - Trần Quang Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tìm hiểu lưới khống chế mặt phẳng; lưới khống chế độ cao; đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn ở các khu vực xây dựng;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Cơ trắc địa công trình". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ trắc địa công trình - Trần Quang Thành

 1. C s tr c a công trình CH NG I L I KH NG CH M T PH NG M c tiêu - Ki n th c + Nêu c m c ích, các d ng l i và yêu c u chính xác trong thành l p l i kh ng ch m t ph ng tr c a công trình; + Trình bày c ph ng pháp c tính chính xác và s b c phát tri n l i kh ng ch m t ph ng tr c a công trình; + Nêu c các s hi u ch nh v cao và m t b ng khi chi u b m t khu v c công trình lên m t Elipsoid, t ó a ra c cách ch n ch t a và m t ph ng chi u trong tr c a công trình; + Trình bày c ph ng pháp c tính chính xác l i kh ng ch m t ph ng thi t k d ng tam giác, l i và tuy n ng chuy n; + Nêu c c i m o góc, o dài trong tr c a công trình; + Trình bày c khái ni m v l i o góc - c nh k t h p, nêu c công th c tính các c nh trong l i t giác không ng chéo và xác nh c chính xác c a chúng; + Trình bày c khái ni m v l i tam giác nh o c nh chính xác cao, nêu c công th c tính các góc trong l i và xác nh c chính xác c a chúng. - K n ng + Nh n bi t c các d ng l i kh ng ch m t ph ng tr c a công trình; + c tính c chính xác và s b c phát tri n l i kh ng ch m t ph ng tr c a công trình; + Ch n ch t a và m t ph ng chi u trong tr c a công trình; + c tính c chính xác l i kh ng ch m t ph ng thi t k d ng tam giác, l i và tuy n ng chuy n; + Bi t cách x lý khi o c phù h p v i c i m o góc, o dài trong tr c a công trình nh m h n ch sai s o; + Tính c các c nh trong l i t giác không ng chéo và xác nh c chính xác c a chúng; + Tính c các góc trong l i và xác nh c chính xác c a chúng. - Thái : Trung th c, c n th n, t m , chính xác. n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 2. C s tr c a công trình 1.1. M C ÍCH, CÁC D NG L I VÀ YÊU C U CHÍNH XÁC 1.1.1. nh ng a L i kh ng ch m t ph ng tr c a công trình là m t h th ng i m m c c ánh d!u trên m t !t có t a xác nh trong m t h th ng nh!t. 1.1.2. M c ích L i kh ng ch m t ph ng c thành l p " khu v c thành ph , khu công nghi p, khu n#ng l ng, sân bay b n c$ng, c u c ng, ng h m … là c s" v t a ph c v cho kh$o sát, thi công và v n hành các công trình. 1.1.3. Các d ng l i 1. Ph ng pháp tam giác, g%m các d ng: - L i tam giác o góc - L i tam giác o c nh - L i tam giác o góc - c nh k t h p 2. Ph ng pháp a giác: Là d ng l i o các góc ngo t và các c nh. 3. Ph ng pháp giao h i, bao g%m: - Giao h i góc - Giao h i c nh - Giao h i góc - c nh k t h p 4. Ph ng pháp nh v v tinh: S d ng h th ng nh v toàn c u GPS. 1.1.4. Yêu c u v chính xác Yêu c u v chính xác và m t i m c a l i tr c a công trình tu& thu c vào yêu c u nhi m v ph$i gi$i quy t trong t ng giai o n kh$o sát, thi t k , thi công và s d ng công trình. Trong tr ng h p chung nh!t, l i tr c a công trình c thành l p và phát tri n nh m $m b$o công tác b trí c b$n và o v' b$n % t l 1: 500. Khi thành l p l i tr c a công trình, m t v!n th c t t ra là có s d ng các i m c a l i kh ng ch nhà n c hay không, s d ng nh th nào? Nh ã bi t, cho n nay, l i kh ng ch nhà n c c thành l p theo nguyên t c thông th ng t t(ng th nc cb ,t chính xác cao n chính xác th!p và c phân thành b n h ng I , II ,III, IV. ) xem xét ng d ng vào tr c a công trình, có th tóm t t các ch tiêu k* thu t c a l i tam giác nhà n c h ng II, III, IV và ng chuy n ( a giác) h ng IV nh trong b$ng 1-1: n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 3. C s tr c a công trình B$ng 1-1 C p h ng l i tam giác Ch tiêu k thu t II III IV Chi u dài c nh (km) 7-10 5-8 2-5 Sai s t ng i c nh áy không l n h n 1:300.000 1:200.000 100.000 Sai s t ng i c nh y u nh!t không l n h n 1:200.000 1:120.000 1:70.000 Góc nh nh!t trong tam giác không l n h n 30˚ 20˚ 20˚ Gi i h n sai s khép tam giác không l n h n 4” 6” 8” Sai s trung ph ng o góc không l n h n 1”,0 1”,5 2”,0 ng chuy n h ng Ch tiêu k thu t IV - Chi u dài gi i h n c a ng chuy n + ) ng n 10 km + Gi+a i m g c và i m nút 7 km + Gi+a hai i m nút 5 km - Chu vi gi i h n c a a giác 30 km - Chi u dài c nh ng chuy n + L n nh!t 2,00 km + Nh nh!t 0,25 km + T t nh!t 0,50 km - S c nh trong ng chuy n không quá 15 - Gi i h n sai s khép t ng i không quá 1:25000 - Sai s trung ph ng o góc không quá ± 2”,0 - Gi i h n sai s khép góc không quá ± 5” n L i kh ng ch m t ph ng nhà n c c t#ng dày b ng l i tam giác ho c ng chuy n c!p 1, 2. Trong tr ng h p o v' b$n %, c s" c tính chính xác c n thi t c a l i kh ng ch m t ph ng là yêu c u v chính xác c a l i o v'. Yêu c u ó là sai s gi i h n v trí i m c a l i o v' so v i i m c a l i nhà n c và l i t#ng dày. C th nh trong b$ng 1-2. - , khu v c ch a xây d ng: không c v t quá 0,2 mm trên b$n % . - Trên khu v c xây d ng, sai s này không v t quá quy nh trong b$ng sau B$ng 1-2 T l b$n % 1:500 1:1000 1:2000 Sai s gi i h n 0,10m 0,16m 0,30m L i kh ng ch nhà n c có chính xác $m b$o cho o v' b$n % t l 1:500. Hi n nay, do yêu c u c a công tác a chính, h th ng l i a chính c-ng ã c thành l p bao g%m l i a chính c s" (t ng ng l i kh ng ch nhà n c h ng III) và l i a chính. H th ng l i a chính có chính xác $m n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 4. C s tr c a công trình b$o cho o v' b$n % t l l n 1:500, 1:200. Do ó " khu v c xây d ng công trình, n u ã có các i m c a l i kh ng ch m t ph ng nhà n c ho c các i m c a l i a chính thì ch c n t#ng dày, phát tri n có m t i m $m b$o o v' b$n % ph c v các giai o n kh$o sát, thi t k công trình . L i kh ng ch tr c a công trình còn nh m m c ích $m b$o chính xác b trí công trình và quan tr c chuy n d ch, bi n d ng công trình. Vì v y c n ph$i xét n hai tr ng h p: a) Yêu c u v chính xác c a l i b trí công trình t ng ng chính xác c a l i o v : Trong tr ng h p này, l i tr c a công trình c phát tri n theo nguyên t c t t(ng th n c c b nh l i nhà n c và có th d a vào các i m c a l i nhà n c ã có trên khu v c xây d ng công trình. b) Yêu c u chính xác c a l i b trí công trình cao h n h n so v i chính xác o v b n : Trong tr ng h p này ph$i thành l p l i chuyên dùng cho công trình. Các i m c a l i nhà n c ã có trong khu v c ch c dùng làm s li u g c c n thi t t i thi u n i l i tr c a công trình vào h th ng to nhà n c . V trí, m t i m và chính xác c a l i tr c a công trình chuyên dùng s' tu& thu c yêu c u và c i m c a t ng công trình và giai o n xây d ng công trình. Thí d khi xây d ng công trình u m i thu l i - thu i n: - Giai o n kh$o sát, thi t k : l i kh ng ch tr c a ph c v o v' b$n %. - Giai o n thi công: l i kh ng ch tr c a ph c v cho b trí công trình. - Giai o n s d ng công trình: l i kh ng ch c dùng quan tr c chuy n d ch, bi n d ng công trình. Nh v y, yêu c u v chính xác t#ng d n. Vi c phát tri n xây d ng l i ph$i linh ho t, h p lý sao cho có th s d ng t i a k t qu$ c a giai o n tr c vào các giai o n sau c a quá trình xây d ng công trình. 1.1.5. c i m thành l p l ói tr c a trong xây d ng m t s lo i công trình a) Khu v c thành ph : , thành ph , không thành l p l i chuyên dùng mà s d ng l i kh ng ch nhà n c làm c s", nh ng chi u dài c nh rút ng n 1,5 – 2 l n có m t 1 i m /5 – 15 Km2 . L i c t#ng dày $m b$o o v' b$n % t l 1:500. Lo i và hình d ng c a l i ph thu c vào di n tích và hình d ng c a thành ph . Thành ph có d ng kéo dài thì thành l p chu.i tam giác n ho c kép. Thành ph có d ng tr$i r ng thì thành l p l i có d ng a giác trung tâm và có th o thêm các ng chéo. Thành ph l n có di n tích r ng thì thành l p l i g%m nhi u a giác trung tâm. L i c!p u tiên c a thành ph có th là l i tam giác h ng II ho c h ng III, c t#ng dày b ng l i ho c i m h ng IV và l i c!p 1, 2. Trên khu v c thành ph , có th s d ng r ng rãi l i ng chuy n ( a giác) h ng IV và c!p 1, 2. ) ng chuy n c thành l p theo ng ph , có các i m g n t ng ho c các nóc nhà, c b$o v lâu dài. n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 5. C s tr c a công trình Trên khu v c thành ph , l i o góc - c nh k t h p c xem là t t nh!t. Lo i l i này có chính xác cao, % hình c a l i có th v t ra ngoài nh+ng quy nh thông th ng mà v/n $m b$o chính xác . Có th thành l p l i tam giác o góc - c nh nh hình 1.1. A,B,C…H là các i m c a l i h ng II bao quanh thành ph . Các c nh c o v i chính xác 1:300.000, các góc c o v i chính xác m0 = 1”,0. L i c bình sai nh m t ng chuy n a giác khép kín. Bên trong xây d ng l i tam giác ho c ng chuy n . b) Khu công nghi p L i kh ng ch trên toàn khu v c c thành l p trong giai o n kh$o sát là c s" o v' b$n %, %ng th i c-ng d a vào ó thành l p l i b trí công trình . ) i v i khu v c công nghi p có di n tích trên 30 Km2 , c s" kh ng ch là các i m c a l i nhà n c . ) i v i khu v c nh h n thì thành l p l i c c b có chính xác nh l i h ng IV nhà n c . ) b trí công trình, " khu công nghi p th ng thành l p l i ô vuông xây d ng. c) Công trình c u v t C s" c tính chính xác c n thi t c a l i là yêu c u v chính xác o chi u dài c u và chính xác v trí tr c u, th ng t 1-3 cm. )% hình c b$n c a l i th ng là t giác tr c a n ho c kép. M t ho c hai c nh áy c o v i chính xác 1:200.000 ÷ 1:300.000, góc o v i chính xác m0 = 1 ÷ 2”. Ngày nay, máy o dài i n t c s d ng r ng rãi, l i tr c a trong xây d ng c u th ng o góc - c nh k t h p. Trong tr ng h p này % hình l i có th n gi$n h n mà chính xác v/n $m b$o yêu c u. d) Khu u m i thu l i - thu i n Trong giai o n kh$o sát, thi t k , l i kh ng ch tr c a ph c v cho o v' b$n % t l l n, o n i các i m kh$o sát a ch!t, thu v#n và b trí các tr c c b$n c a công trình. Vì v y có th s d ng l i kh ng ch nhà n c và phát tri n theo ph ng pháp thông th ng v i chính xác và m t c n thi t . Trong giai o n thi công, thành l p l i chuyên dùng nh m $m b$o chính xác b trí công trình. ) c i m c a l i tam giác khu v c u m i thu l i - thu i n là c nh ng n (0,5 – 1,5 Km), o góc và c nh áy v i chính xác cao: m0 = 1” ÷ 1,5” ; ms/ S = 1:200.000 ÷ 1:250.000; sai s v trí i m c1 5 mm. Hình d ng c a l i ph thu c vào chi u dài, hình d ng c a p, chi u rông n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 6. C s tr c a công trình c a sông và a hình hai bên b sông . Xu h ng chính thành l p l i kh ng ch khu v c u m i thu l i - thu i n là : - Các i m c b trí g n các tr c c b$n c a công trình, m t c nh trùng v i tr c p. - )o góc - c nh k t h p n gi$n hoá k t c!u c a l i mà chính xác v/n $m b$o. - Khi xây p bê tông cao, các i m c a l i không ch c n c phân b " hai b , có cao khác nhau ti n vi c b trí p. e) Công trình ng h m C s" c tính chính xác c n thi t c a l i là sai s h ng ngang cho phép c a tr c ng h m ào i h ng. Hình d ng c a l i kh ng ch tr c a ng h m ph thu c vào hình d ng c a tuy n ho c h th ng ng h m. ) i v i m t tuy n ng h m, th ng thành l p chu.i tam giác, o c nh áy " hai u chu.i ho c chu.i tam giác o góc - c nh k t h p. ) chuy n to và ph ng v xu ng h m, c n ph$i có i m c a l i kh ng ch " g n mi ng gi ng ng và c a h m. f) Công trình òi h i chính xác cao ) i v i công trình òi h i chính xác cao nh nhà máy gia t c h t, công trình cao, tháp vô tuy n … nh ng ph m vi nh thì thành l p l i tam giác nh o c nh (25 ÷ 50 m ) chính xác r!t cao (0,1 ÷ 0,5 mm). 1.2. PH NG PHÁP C TÍNH CHÍNH XÁC VÀ S B C PHÁT TRI N C A L I 1.2.1. Khái ni m chung c tính chính xác c a l i là xác nh chính xác c a các y u t c tr ng trong l i thông qua các thông s thi t k nh m m c ích ánh giá chính xác c a l i sau khi thi t k . c tính chính xác c a các y u t c a l i tr c a công trình th ng c th c hi n theo các công th c g n úng. ) chính xác c a c tính sai s c a các y u t l i thi t k th ng t kho$ng 10 ÷ 20 %. Hi n nay ã s d ng r ng rãi máy vi tính và công c toán h c t ng thi t k l i nh m t k t qu$ t i u. L i tr c a công trình c xây d ng theo t ng giai o n v i m t s b c c a l i. Trong quá trình phát tri n, n u yêu c u chính xác t#ng lên thì l i " các b c ti p theo c xem nh l i c c b . Trong tr ng h p ó l i không th c thành l p ch có m t b c. S b c phát tri n b ng s l n chuy n t l i có chính xác th!p n l i có chính xác cao. N ul i c phát tri n theo nguyên t c t chính xác cao n chính xác th!p thì s b c phát tri n và chính xác c a m.i b c c tính d a trên c s" là sai s t ng i c nh c a l i " b c cu i cùng (1/Tc) và sai s t ng i c nh n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 7. C s tr c a công trình c al i"b c u tiên (1/T ), %ng th i ph$i tính n $nh h "ng sai s c a s li u g c. 1.2.2. Tính s b c phát tri n c a l i 1. L i b c th p d a trên m t c nh c a l i b c cao Gi$ s c nh AB c a l i c s" c!p cao th i - 1 nào ó có sai s trung ph ng t ng i là 1/Ti-1. B c th i phát tri n thêm hai i m là I và II. Các c nh trong b c th i này có sai s trung ph ng t ng i là 2 2 2 1 1 1 = + (1.1) Ti Ti −1 Ti −1 do Hình 1.1 Trong ó: 1/Ti là sai s s li u g c (1/Ti ) o là sai s s o trong b c l i th i 1/Ti là sai sai s c nh trong l i b c th i Gi$ s t l i c s" c!p cao phát tri n thêm n b c l i n+a thì: - B c th nh!t có sai s trung ph ng t ng i chi u dài c nh là 1/T1 - B c th hai có sai s trung ph ng t ng i chi u dài c nh là 1/T2 - B c th n có sai s trung ph ng t ng i chi u dài c nh là 1/Tn G i K là h s suy gi$m chính xác gi+a các b c l i liên ti p.Ta s' có: - Gi+a b c c s" c!p cao và b c th nh!t là K1 = To/T1 - Gi+a b c th nh!t và b c th hai là K2 = T1/T2 (1.2) - Gi+a b c th n -1 và b c th n là Kn = Tn - 1/Tn Nhân v theo v c a (I.2) ta c: K1 x K2 x….x Kn = To/Tn Th ng ch n K1 = K2 = …………. = Kn = K Nên T K=n o (1.3) Tn 2. L i b c th p d a trên nhi u i m c a l i b c cao Tr ng h p này l i b c th!p không nh+ng b bi n d ng v chi u dài mà còn b bi n d ng v góc. H s gi$m chính xác gi+a các b c l i liên ti p nhau là 1 To K= n 1,5 Tn n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 8. C s tr c a công trình 1.3. CH N H T A VÀ M T QUY CHI U C A L I TR!C "A CÔNG TRÌNH 1.3.1. S# hi$u ch%nh trong phép chi u Tr c khi bình sai, l i tr c a nhà n c c chi u xu ng m t Elipxoit th c d ng, vì v y các tr o trong l i h ng I, II u c hi u ch nh. )i u này có ngh2a là các tr o ti p theo v sau u c chi u xu ng m t quy c ó. T a c a i m c tính trong h t a ph ng vuông góc (Gauss ho c UTM) Vì các công trình c xây d ng trên b m t t nhiên c a trái !t nên c n ph$i thu c các k t qu$ o không qua hi u ch nh do phép chi u. 1. S# hi$u ch%nh do cao S hi u ch nh do chi u c nh AB xu ng m t chi u AoBo là 3Sh = AoBo – AB Và 3Sh c tính theo công th c S (H −H ) ∆S = − m o (1.5) h R m Trong ó: S: chi u dài c nh o c Hm : cao trung bình c a c nh Ho: cao c a m t chi u Rm: bán kính trung bình c a Elipxoid Hình 1.2 N u | Hm - Ho | 4 32m thì s hi u ch nh trên không ánh k và có th b qua. Do v y, m t chi u c ch n trong tr c a công trình là m t có cao trung bình c a khu v c xây d ng công trình. ) i v i ng xe i n ng m thì m t chi u là m t có cao trung bình c a tr c h m. 2. S# hi$u ch%nh do chi u v m&t ph'ng Gauss (hi$n nay là v m&t ph'ng UTM) S hi u ch nh vào chi u dài c nh do chi u v m t ph ng Gauss c tính g n úng theo công th c y2 ∆S g = S m (1.6) 2 2R m V y: So = S + 3Sg (1.7) Trong ó: So: Kho$ng cách gi+a hai i m trên m t ph ng S: chi u dài c nh trên Elipxoid ym: là hoành trung bình c a i m u và i m cu i c a c nh S n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 9. C s tr c a công trình Rm: bán kính trung bình c a Elipxoid N u kho$ng cách t kinh tuy n tr c c a múi chi u n khu v c xây d ng công trình không quá 20km thì s hi u ch nh trên có th b qua. Do v y c n ch n kinh tuy n tr c sao cho kho$ng cách t kinh tuy n tr c n hai biên d c c a khu v c xây d ng công trình càng nh càng t t. 1.3.2. H$ t(a cân b)ng Ta th!y 3Sh và 3Sg có d!u ng c nhau, do v y khi ta c tình ch n sao cho 3Sh + 3Sg = 0 thì s' không c n tính hai s c$i chính trên. H t a có 3Sh + 3Sg = 0 g i là h t a cân b ng. Trong th c t ít c ng d ng vì h t a cân b ng ch áp d ng c" nh+ng khu v c có ym tho$ mãn ym = 2 R ( H − H ) (1.8) m m o 1.4. C TÍNH CHÍNH XÁC C A L I TAM GIÁC THI T K Nh+ng % hình i n hình c a l i tr c a công trình c xây d ng b ng ph ng pháp tam giác là chu.i tam giác, h trung tâm, t giác tr c a, chêm i m ho c l i k t h p các d ng % hình ó. Theo nguyên t c chung, sai s trung ph ng c a hàm các i l ng bình sai c tính theo công th c 1 m =µ (1.9) F P F N u tính n sai s s li u g c thì sai s t(ng h p s' là MF2 = mg c 2 + mF2 (1.10) D i ây là ph ng pháp c tính g n úng c a m t s d ng % hình c b$n 1.4.1. c tính chính xác c a chu*i tam giác ( o góc) * Gi$ thi t: Thi t k m t chu.i tam giác nh hình v', có n tam giác, v i - Các góc o có sai s là m0’’(khi thi t k thì ch a có giá tr này nên c l!y trong quy ph m theo tiêu chu n sai s trung ph ng gi i h n c a c!p l i ang thi t k ) - Chi u dài c nh b1 và b2 ã bi t và có sai s là mb1 và mb2 - Ph ng v 5AB và 5N-1 N ã bi t và có sai s là m5b1 và m5b2 * Yêu c u - c tính chính xác chi u dài c a c nh (y u) ak? - c tính chính xác ph ng v c a c nh (y u) ak? - c tính sai s v trí i m t ng h.? n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 10. C s tr c a công trình 1. Sai s# trung ph +ng chi u dài c nh y u Hình 1.3 * Công th c áp d ng 2 2 2 m ak' .m ak'' m ak = 2 2 (1.11) m ak' + m ak'' V i mak’ là sai s trung ph ng chi u dài c nh ak tính theo ng (I), rút ra c t công th c 2 (m 0 ) 2 2 2 k m ak ' m b1 = + (cotg 2 A i + cotg 2 B i + cotgA i cotgB i ) ak b 3 6"2 i =1 mak’’ là sai s trung ph ng chi u dài c nh ak tính theo ng (II), rút ra c t công th c 2 (m 0 ) 2 2 2 n−k m ak '' m b2 = + (cotg 2 A j + cotg 2 B j + cotgA jcotgB j ) ak b2 3 6"2 j =1 L u ý: Khi không tính n sai s s li u g c thì mb1/b1 và mb2/b2 không xu t hi n trong công th c. 2. Sai s# trung ph +ng góc ph +ng v, c a c nh y u ak * Công th c áp d ng 2 mα2 k' .mα2 k'' m αk = 2 (1.12) m εk' + mα2 k'' V i m5k’ là sai s trung ph ng ph ng v c nh ak tính theo ng (I), tính c theo công th c: n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 11. C s tr c a công trình 2 2 2 m 5k' = m 5b1 + m 02 .k 3 m5k’’ là sai s trung ph ng ph ng v c nh ak tính theo ng (II), tính c theo công th c: 2 2 2 2 m 5k'' = m 5b2 + m 0 .(n − k) 3 L u ý: Khi không tính n sai s s li u g c thì m b1 và m b2 không xu t hi n trong công th c. 3. Sai s# v, trí i m t +ng h* Sai s d ch v ngang i m cu i so v i i m u c a c nh S c tính theo công th c: m“ mng = α .S ρ” Sai s t ng h. v trí i m i so v i i m j c tính theo công th c 2 2 S m ij = m S + ( mα ) 2 (1.13) ρ V i mS và m5 là các giá tr c tính " (I.11) và (I.12) 1.4.2. c tính chính xác c a a giác trung tâm ( o góc) * Gi$ thi t: Thi t k m t l i a giác trung tâm, o t!t c$ các góc nh hình v' - Các góc o có sai s là m0’’(khi thi t k thì ch a có giá tr này nên c l!y trong quy ph m theo tiêu chu n sai s trung ph ng gi i h n c a c!p l i ang thi t k ) - Chi u dài c nh g c AB là b ã bi t và có sai s là mb - Ph ng v g c 5AB ã bi t và có sai s là m5b Hình 1.4 * Yêu c u - c tính chính xác chi u dài c a c nh y u EF? * Công th c áp d ng 2 2 S m lgS1 .m lgS2 2 mS = + m lgb (1.14) M.10 6 m 2 lgS1 +m 2 lgS2 Trong ó n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 12. C s tr c a công trình 2 2 2 n1 2 m lgS1 = m lgb + m β Ri 3 i =1 n2 2 2 2 m lgS2 = m lgb + m 2β R j 3 j =1 R là c ng hình h c c a l i và c tính Ri = 7Ai2 + 7Bi2 +7Ai7Bi ( i = 1 ÷ n1) Rj = 7AJ2 + 7BJ2 +7AJ7BJ ( j = 1 ÷ n2) n1, n2 là s tam giác tính chuy n c nh qua ng tinh (I) và (II) M.10 6 7 Ai = cotgA i 6" M.10 6 7 Bi = cotgBi 6" M.106 7 Aj = cotgA j 6" M.10 6 7 Bj = cotgB j 6" 7A là chênh l ch logaritsinA khi góc A bi n (i 1’’ 7B là chênh l ch logaritsinB khi góc B bi n (i 1’’ Chuy n t mlgs sang sai s trung ph ng t ng i theo công th c mS m lgS = S M.10 6 M là môdun c a logarit, M = 0,43429 1.4.3. c tính chính xác l i chêm dày * Gi$ thi t: Thi t k m t l i chêm dày ( chêm 1 i m), o t!t c$ các góc nh hình v' Các góc o có sai s là m0’’(khi thi t k thì ch a có giá tr này nên c l!y trong quy ph m theo tiêu chu n sai s trung ph ng gi i h n c a c!p l i ang thi t k ) - Ph ng v c a các c nh g c ã bi t và có sai s là mPV - Gi$ thi t các i m g c không có sai s * Yêu c u - c tính chính xác v trí i m y u? - c tính chính xác ph ng v c a c nh y u? - c tính chính xác chi u dài c a c nh y u? n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 13. C s tr c a công trình 5 8 I 0 1. c tính chính xác v, trí i m y u Chêm i m theo hình a c n o t!t c$ 9 góc trong 3 tam giác. Theo giáo s A.C.Provorov thì sai s trung ph ng v trí i m I so v i i m A khi b qua sai s v trí i m g c c tính theo công th c 2 m 2β a 2 b 2 + a 2 c 2 + b 2 c 2 + a 2 S a 2 + b 2 S b 2 + c 2 S c 2 MI = (1.15) ρ2 Q V i: Q = 8.(a2sin25 + b2sin20 +c2sin28+absin5sin0 +acsin5ssin8 +bcsin0sin8) 2. c tính chính xác ph +ng v, c a c nh y u Gi$ thi t ph ng v y u trong l i là ph ng v c a c nh a thì sai s trung ph ng ph ng v c a c nh a là m5a s' c tính theo công th c 2 3b 2 sin 2 β + 3c 2 sin 2 γ + 2bc sin β sin γ mαa = m 2β (1.16) Q V i: Q = 8.(a2sin25 + b2sin20 + c2sin28 + absin5sin0 + acsin5sin8 + bcsin0sin8) 3. c tính chính xác chi u dài c a c nh y u Gi$ thi t c nh có chi u dài y u nh!t là c nh a thì sai s trung ph ng t ng i c a chi u dài c nh a s' c tính theo công th c ma M I2 mα2a = + (1.17) a a2 ρ n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 14. C s tr c a công trình 1.5. C TÍNH CHÍNH XÁC C A TUY N VÀ L I -NG CHUY.N 1.5.1. Tuy n /ng chuy n +n ) ng chuy n n gi+a hai i m và hai ph c v g c, sau khi bình sai, v trí i m và ph c v c nh " gi+a tuy n là y u nh!t. Sai s trung ph ng v trí i m y u nh!t ( i m gi+a tuy n) c tính theo công th c my u nh!t = 0,5M (1.18) V i m 2β 2 M = mS +[ ]2 ρ 2 [D ] 2 o .i (1.19) Trong ó M là sai s trung ph ng v trí i m cu i ng chuy n so v i i m u tuy n. mS là sai s trung ph ng o c nh trong tuy n ng chuy n m0 là sai s trung ph ng o góc trong tuy n ng chuy n Do.i là kho$ng cách t i m i n i m trong tâm O c a tuy n T a i m trong tâm O c tính Xo = [X ] Yo = [Y ] ; (1.20) n +1 n +1 (n là s c nh trong tuy n) Hình 1.6 1.5.2. L i /ng chuy n có m t i m nút Gi$ thi t có l i m t i m nút nh hình 1.7. ) c tính ta th c hi n nh sau - Tính sai s trung ph ng v trí i m N so v i i m u c a m.i tuy n theo công th c (1.19), ta c Mi (i là tuy n th i, i = 1÷4). n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 15. C s tr c a công trình m 2β 2 M = mS + [ ] 2 ρ 2 [D ] 2 o .i - Tính tr ng s t a c a i m N theo các tuy n C2 pi = 2 (1.21) Mi (i là tuy n th i, i = 1÷4). - Tính trong s t a c a i m N PN = P1 + P2 + P3 + P4 (1.22) - Tính sai s v trí i m c a N so v i i m u tuy n là C MN = (1.23) PN Hình 1.7 1.5.3. L i /ng chuy n có nhi u i m nút (Theo ph +ng pháp l&p ho&c nhích d0n) Có l i nh hình 1.8, c tính theo ph ng pháp l p (ho c nhích d n) ta th c hi n nh sau: - Tính sai s trung ph ng v trí i m cu i so v i i m u c a m.i tuy n theo công th c (1.19), ta c Mi (i là tuy n th i, i = 1÷5). - Tính tr ng s t a theo các tuy n theo công th c (1.21) C2 pi = 2 Mi n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 16. C s tr c a công trình Hình 1.8 * L n nhích 1: - Tính sai s c a i m I: + Xem II là i m g c, tính c PI = P1 + P2 + P 3 C Và MI = PI - Tính sai s c a i m II + Xem I là i m g c, tính c PII = P3 + P4 + P5 C Và M II = PII * L n nhích 2: - Tính sai s c a i m I: + Tính C2 p3 ' = 2 M 3 + M II2 PI = P1 + P2 + P3’ C Và MI = PI - Tính sai s c a i m II : + Tính n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 17. C s tr c a công trình C2 p3" = 2 M 3 + M I2 PII = P3’’ + P4 + P5 C Và M II = PII * C th c hi n l p liên t c nh v y cho n khi sai s v trí c a i m nút " hai l n tính liên ti p gi ng nhau thì ng ng tính (th c t th ng l ch nhau m t l ng trong gi i h n c a sai s tính toán thì ng ng tính). 1.6. C I M O GÓC, O DÀI TRONG TR!C "A CÔNG TRÌNH 1.6.1. c i m o góc trong tr c a công trình , thành ph và khu công nghi p, nh+ng y u t sau ây $nh h "ng n chính xác o góc: a) Nhi t, khói, b i t các nhà máy, m t ng nh a, các k t c!u thép và bê tông d i tác ng c a m t tr i s' t o nên các vùng “ti u khí h u” làm thay (i ch d/n nhi t, quá trình b c h i và tích t h i n c. b) Nhi u ch ng ng i v t i v i tia ng m. c) Các i m kh ng ch phân b " nh+ng cao khác nhau, các c nh l i ng n. d) Các i m kh ng ch t trên nhà máy ho c trên ng ph u có th b rung. Do các i u ki n k trên, tia ng m i qua nhi u tr ng chi t quang c c b và không (n nh. Các tr ng chi t quang ó thay (i theo th i gian và không gian. Vì v y c n ph$i l a ch n th i gian o góc h p lý. Do c nh c a l i kh ng ch ng n nên c n c bi t chú ý n chính xác c a nh tâm máy và nh tâm tiêu (b$ng ng m). 1.6.2. c i m o dài trong tr c a công trình , thành ph và khu công nghi p, nh+ng vùng “ti u khí h u” ã nói trên c-ng $nh h "ng n chính xác o chi u dài. ) gi$m $nh h "ng c a các y u t ó i v i o dài b ng máy i n t c n ph$i áp d ng m t s bi n pháp: a) Ch n th i gian o thích h p, nên o dài vào ngày râm mát vào u mùa xuân và mùa thu, lúc ó nhi t trong thành ph t ng i (n nh. b) C nh áy c a l i tam giác n u ch n trên các nóc nhà thì nên ch n các i m c a c nh áy " nóc nhà th!p (1,2 t ng). c) Ch n máy o thích h p $m b$o chính xác. n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 18. C s tr c a công trình 1.7. L I O GÓC - C NH K T H1P So v i l i o góc ho c l i o c nh thì l i o góc - c nh k t h p có chính xác cao h n. )% hình c a l i o góc - c nh k t h p có th c thi t k linh ho t h n, không tuân theo nh+ng quy nh thông th ng c a l i o góc ho c l i o c nh, nh ng v/n $m b$o chính xác theo yêu c u. M t trong nh+ng d ng l i o góc - c nh k t h p là l i t giác không ng chéo. Trong t giác ABCD, o t!t c$ các góc A, B, C, D và hai c nh k nhau a, b (Hình 1.8). Các c nh còn l i có th tính c: c = DE + EC a.sinA b.sin(C+D) DE = ; EC = sinD sinD Do ó: a.sinA + b.sin(C+D) c= (1.28) sinD d T ng t : b.sinC + a.sin(A+D) Hình 1.8 d= (1.29) sinD ) i v i t giác không ng chéo có th không c n thi t ph$i o hai c nh trong m.i t giác mà m t trong hai c nh d c xác nh b ng cách gi$i các t giác k bên. N u sai s trung ph ng o các góc trong t giác là nh nhau và ký hi u là mβ và t giác có d ng hình ch+ nh t, thì sai s trung ph ng c a c nh c và c tính theo công th c: m2β m2c = m2a 2 +b 2 (1.30 ρ m2β m2d = m2b + a2 (1.31) ρ2 ) i v i chu.i các hình ch+ nh t (Hình 1.9): )o c nh a và các c nh bên bi. Sau bình sai i u ki n hình, sai s trung ph ng c a c nh cu i tính theo công th c: Hình 1.9 n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 19. C s tr c a công trình mβ 2 n m2cn = m2a +Σb 2 (1.32) 1 ρ ) i v i chu.i các hình vuông: mcn 2 ma 2 mβ 2 cn = a + n (1.33) ρ amβ 2 ho c m2cn = m2a +n (1.34) ρ Trong ó: n - s l ng hình vuông trong chu.i. Trong tr ng h p chu.i t giác c b trí gi+a hai c nh g c, sai s trung ph ng c a c nh gi+a chu.i c tính theo công th c: m2n1 . m2n2 m2c = m2n1 + m2n2 Trong ó n1 và n2 - s t giác t c nh g c 1 và 2 n c nh c gi+a chu.i. N u s t giác là ch9n, c nh c s' " chính gi+a chu.i và n1 = n2 = n/2 thì mn 2 m Cn = 2 2 Liên h công th c (1.34), ta có: 2 m2a n amβ 2 M cn = + (1.35) 2 2 4 ρ 1.8. L I TAM GIÁC NH2 O C NH CHÍNH XÁC CAO L i tam giác nh o c nh, chính xác cao c thành l p khi xây d ng công trình cao và công trình òi h i chính xác cao v k t c!u hình h c. C s" c tính chính xác c a l i o c nh lo i này là bi u th c liên h gi+a sai s mA c a góc A v i các sai s ma, mb, mc c a các c nh a, b, c c a tam giác. (Hình 1.10) Khi ma = mb = mc = ms, ta có: 1 mA = ms = mS [ff] (1.36) PA ) i v i tam giác ABC, ta có: a2 = b2 + c2 - 2bc.cosA Do ó góc A t c hàm F có d ng: n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa
 20. C s tr c a công trình b2 + c2 - a2 A = F = arccos 2bc Các h s fi c a hàm tr ng s F c tính nh sau: a a fa = :F = ρ” = ρ” :a bc.sinA 2D a.cosC fb = :F = - ρ” (1.37) :b 2D a.cosB fc = :F = - ρ” :c 2D Trong ó D là di n tích c a tam giác ABC Thay (1.37) vào (1.36), ta c: mssin(B+C) m“A = ρ” 1 + cos2B + cos2C (1.38) a.sinB.sinC Thông th ng, l i tam giác nh o c nh, chính xác cao c thành l p v i hình d ng u: tam giác u, hình vuông (ho c hình ch+ nh t), a giác u. Hình d ng nh v y s' cho phép l i có chính xác vi trí i m t ng h. u nhau gi+a các i m. M t l i nh th là r!t quan tr ng trong công tác b trí chính xác công trình. β β β n Quang Thành – Tr ng Cao ng công nghi p Tuy Hòa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản