intTypePromotion=3

Bài giảng Lưới khống chế trắc địa: Chương 2 - GV. Nguyễn Hữu Đức

Chia sẻ: Sdfcdxgvf Sdfcdxgvf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

0
356
lượt xem
85
download

Bài giảng Lưới khống chế trắc địa: Chương 2 - GV. Nguyễn Hữu Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Thiết kế - ước tính ĐCX và đo đạc lưới khống chế trắc địa mặt bằng thuộc Bài giảng Lưới khống chế trắc địa nhằm trình bày các nội dung chính: sơ lược các bước cơ bản khi thiết kế, xây dựng lưới khống chế, thiết kế lưới khống chế trắc địa mặt bằng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lưới khống chế trắc địa: Chương 2 - GV. Nguyễn Hữu Đức

 1. CHÝÕNG 2: THIẾT KẾ-ÝỚC TÍNH ÐCX VÀ ÐO ÐẠC LÝỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ÐỊA MẶT BẰNG GV: Nguyễn Hữu Ð ức nguyenhuuduc.news@gmail.com
 2. SÕ LÝỢC CÁC BÝỚC CÕ BẢN KHI THIẾT KẾ ,XÂY DỰNG LÝỚI KHỐNG CHẾ • Mục Ðích: Xây dựng lýới ðể làm gì? (thi công ct, ðo vẽ I.MỤC bð… Có gì cần chú ý ÐÍCH, • Yêu cầu: Phải t/m nguyên tắc chung, tuân thủ quy YÊU phạm, các yêu cầu kĩ thuật. CẦU • Bản ðồ ðịa hình khu vực thiết kế ở tỉ lệ max hiện có II.THU • Tọa ðộ, vị trí các mốc lýới cấp cao trong khu vực THẬP • Tình hình, ðặc ðiểm khu ðo: KTXH, Giao thông… TÝ LIỆU III.XÁC • Xác ðịnh cõ sở toán học, số lýợng cấp hạng lýới, sõ ðồ ÐỊNH CS phát triển lýới TOÁN Nguyễn Hữu Ð ức nguyenhuuduc.news@gmail.com
 3. SÕ LÝỢC CÁC BÝỚC CÕ BẢN KHI THIẾT KẾT ,XÂY DỰNG LÝỚI KHỐNG CHẾ • Ýớctính số lýợng ðiểm KC theo từng cấphạng. (theo quy phạm nếu lýới phát triển không výợt cấp nếu IV.ÝỚC lýới výợt cấp thì phải tính theo từng trýờng hợp cụ TÍNH SỐ thể). ÐIỂM KC • Thiết kế lýới trên bản ðồ ðịa hình tỉ lệ nhỏchuyển lên tỉ lệ lớn. • Phải ðảm bảo tuân thủ quy phạm, kĩ thuật khi V.THIẾTKẾ thiết kế., ðủ mật ðộ, ðủ yêu cầu… LÝỚI TRÊN • Thông thýờng thiết kế ít nhất 2 phýõng án. BẢN ÐỒ • Ðánh số hiệu ðiểm theo quy phạm Nguyễn Hữu Ð ức nguyenhuuduc.news@gmail.com
 4. SÕ LÝỢC CÁC BÝỚC CÕ BẢN KHI THIẾT KẾT ,XÂY DỰNG LÝỚI KHỐNG CHẾ • Từ các phýõng án thiết kế+thông số kĩ thuật của dụng VI.ÝỚC cụ máy móc cần dùngýớc tính ðộ chính xác của lýới TÍNH ÐỘ tk CHÍNH • Từ số liệu ýớc tính, kiểm tra lýới thiết kế có ðạt y/c kĩ XÁC, GIÁ thuật hay ko? THÀNH • Tính toán sõ bộ giá thành lýới theo ðịnh mức kĩ thuật LÝỚI • Cãn cứ vào mặt mạnh của ðõn vị về con ngýời, máy VII.CHỌN móc+ Tính kinh tế của phýõng án thiết kế  chọn PHÝÕNG phýõng án ðạt y/c và kinh tế, phù hợp nhất. ÁN THI CÔNG • Từ phýõng án lựa chọn lên kế hoạch thi công cụ thể VIII.LẬP lýới: Với mỗi công việc,thời gian hoàn thành, nhân lực KẾ và máy móc cần dùng.. HOẠCH THI • Tổ chức các ðội ðo, tổ ðo ðể phổ biến công việc CÔNG Nguyễn Hữu Ð ức nguyenhuuduc.news@gmail.com
 5. SÕ LÝỢC CÁC BÝỚC CÕ BẢN KHI THIẾT KẾT ,XÂY DỰNG LÝỚI KHỐNG CHẾ • Khảo sát thực ðịa khu vực thiết kế của lýới: Ðặc ðiểm thực tế của khu vực, thuận lợi và khó khãn của khu vực khi thi công: khả nãng vận chuyển IX.CHỌN máy móc, thiết bị, xd mốc…. ÐIỂM CHÔN • Chọn vị trí cụ thể và xd mốc, cãn cứ :Theo thiết MỐC kế+ ðịa hình thực tế ðể ðảm bảo: Thông hýớng, ổn ðịnh, và có thể ðặt máy.. • Ðo các yếu tố cần thiết của lýới theo thiết kế, ðảm bảo ðạt ðộ chính xác y/c, ðúng quy phạm, ðạt các chỉ tiêu kĩ thuật X .ÐO NGẮM • Bình sai chặt chẽ lýới ðã ðo, có thể trong quá VÀ TÍNH trình ðo cần bình sai sõ bộ ðể kiểm tra. TOÁN BS • Tổng hợp kết quả tính toán Báo cáo thành quả giao nộp Nguyễn Hữu Ð ức nguyenhuuduc.news@gmail.com
 6. CHÝÕNG 2: 2.1 Thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng. 2.1.1 Mật ðộ ðiểm và ðộ chính xác của ðiểm khống chế trắc ðịa mặt bằng Mật ðộ ðiểm: -Phụ thuộc vào tỉ lệ và diện tích ðo vẽ bản ðồ.Tỉ lệ càng lớn cần có nhiều ðiểm -Phụ thuộc vào phýõng pháp ðo vẽ bản ðồ:pp bàn ðạc: 3 ðiểm/1 bản vẽ  pp toàn ðạc GPS : 15- 20km có 1 ðiểm. -Phụ thuộc vào phýõng pháp xây dựng lýới: Lýới ðýờng chuyền thì ít ðiểm hõn lýới tam giác.. -Ðặc ðiểm ðịa hình, ðịa vật của khu ðo vẽ. -Thýờng cãn cứ vào quy phạm ðể ýớc tính. Nguyễn Hữu Ð ức nguyenhuuduc.news@gmail.com
 7. CHÝÕNG 2: 2.1 Thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng. Mật ðộ ðiểm : + Diện tích khống chế của ðiểm A là lục giác ðều cạnh là S, diện tích khống chế của ðiểm là F: S D  AK  3  1 S S  3 2 F  6      S  2 3 2 2 Phạm vi khống chế của ðiểm trắc ðịa + Thông thýờng S tính tròn km Nguyễn Hữu Ð ức nên có thể làm tròn: S  F nguyenhuuduc.news@gmail.com
 8. CHÝÕNG 2: 2.1 Thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng. 2.1.1 Mật ðộ ðiểm và ðộ chính xác của ðiểm khống chế trắc ðịa mặt bằng Ðộ chính xác: - Ðộ chính xác của ðiểm P trên ðýờng chuyền ðo vẽ thể hiện bằng sai số trung phýõng vị tí ðiểm Mp (thýờng nhỏ hõn 0.2mm trên bản ðồ giấy) - Ðiểm tam giác nhà nýớc có sai số vị trí ðiểm yếu nhất là nhỏ hõn ±0.07 m Nguyễn Hữu Ð ức nguyenhuuduc.news@gmail.com
 9. CHÝÕNG 2: 2.1 Thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng. Ðộ chính xác: - A,B,C: Ðiểm tọa ðộ nhà nýớc. - Giả sử ðýờng chuyền A…K…C có sai số trung phýõng vị trí ðiểm yếu nhất là P K. Ký hiệu là MK. - Gọi sai số trung phýõng vị trí ðiểm A là MA, sai số trung phýõng vị trí ðiểm P K là MP. - Khi ðó: 3MA< MK MK < (2 ÷3) MP A C B Nguyễn Hữu Ð ức nguyenhuuduc.news@gmail.com
 10. CHÝÕNG 2: 2.1 Thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng. Ðộ chính xác: - Sai số vị trí ðiểm của ðiểm chi tiết P là ±0.2 mm. - Ví dụ lấy bản ðồ tỷ lệ cõ bản 1:5000, ðộ chính xác cần thiết ðể ðo vẽ chi tiết bản ðồ tỷ lệ 1:2000 là: MP = ±0.2 x 2000 = ±0.4 m - Ðiểm chi tiết phát triển từ lýới ðýờng chuyền mà lýới ðýờng chuyền này phát triển từ cấp thấp nhất của lýới nhà nýớc thì sai số vị trí týõng hỗ của lýới nhà nýớc thấp nhất là ±0.07 m Tức là: MP = ±0.2 x 2000 = ±0.4 m MK = MP/2 = ±0.2 m MA = MK/3 = ±0.07 m Nguyễn Hữu Ð ức nguyenhuuduc.news@gmail.com
 11. CHÝÕNG 2: 2.1 Thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng. 2.1.2 Ðồ hình có lợi khi thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng: a) Ðồ hình có lợi của lýới tam giác ðo góc: C Cn b A ci cn Bn B An b: cạnh gốc ðo trực tiếp. Ai, Bi Ci: Các góc trong tam giác thứ i Si: Cạnh tính chuyền trong tam giác thứ i ci: Cạnh giãn cách trong tam giác thứ i Nguyễn Hữu Ð ức nguyenhuuduc.news@gmail.com
 12. CHÝÕNG 2: 2.1 Thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng. 2.1.2 Ðồ hình có lợi khi thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng: a) Ðồ hình có lợi của lýới tam giác ðo góc: msi mci Yêu cầu ðặt ra:   min Si Ci Các nhà trắc ðịa ðã rút ra kết luận hình tam giác có lợi nhất trong tam giác ðo góc là tam giác cân có: Ai=Ci=52º46’ và Bi= 74º28’ Tuy nhiên bố trí theo dạng này lýới không có lợi về mật ðộ ðiểm  Bố trí hình tam giác ðều thay cho tam giác cân  ðộ chính xác giảm 8% nhýng thuận lợi về mật ðộ ðiểm. Nguyễn Hữu Ð ức nguyenhuuduc.news@gmail.com
 13. CHÝÕNG 2: 2.1 Thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng. 2.1.2 Ðồ hình có lợi khi thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng: b) Ðồ hình có lợi của lýới tam giác ðo cạnh: Trong lýới ðo cạnh thì ngýời ta ðo B tất cả các cạnh  sai số các góc c  B tính gián tiếp qua chiều dài các a cạnh: á hb  A " A dA "  ( da  cos C .db  cos B.dc ) b C ha " dA”: Sai số của góc A dB "  ( db  cos C .da  cos A.dc ) hb da: Sai số của cạnh " ðo a dC "  ( dc  cos B.da  cos A.db) Nguyễn Hữu Ð ức hc nguyenhuuduc.news@gmail.com
 14. CHÝÕNG 2: 2.1 Thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng. 2.1.2 Ðồ hình có lợi khi thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng: b) Ðồ hình có lợi của lýới tam giác ðo cạnh: Ðiều kiện ðặt ra: Từ kết quả ðo cạnh thì sai số tính chuyền góc phýõng vị á sang cạnh a hay b là nhý nhau và min  2 2 ma  mb  min   m "  m "  min A B Nguyễn Hữu Ð ức nguyenhuuduc.news@gmail.com
 15. 2.1 Thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng.  Sai số trung phýõng các góc: 2 2  " 2 2 2 2 2 m"  2 (ma  mb .Cos C  mc .Cos B) A ha 2 2  " 2 2 2 2 2 m"  2 (mb  ma .Cos C  mc .Cos A) B hb 2 2  " 2 2 2 2 2 m"  2 (mc  ma .Cos B  mb .Cos A) C hc Nguyễn Hữu Ð ức nguyenhuuduc.news@gmail.com
 16. CHÝÕNG 2: 2.1 Thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng. 2.1.2 Ðồ hình có lợi khi thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng: b) Ðồ hình có lợi của lýới tam giác ðo cạnh: Các nhà trắc ðịa ðã rút ra kết luận hình tam giác có lợi nhất trong tam giác ðo cạnh là tam giác cân có: Ai=Ci=52ºvà Bi= 76º Tuy nhiên bố trí theo dạng này lýới không có lợi về mật ðộ ðiểm  Bố trí hình tam giác ðều thay cho tam giác cân Nguyễn Hữu Ð ức nguyenhuuduc.news@gmail.com
 17. CHÝÕNG 2: 2.1 Thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng. 2.1.2 Ðồ hình có lợi khi thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng: c) Ðồ hình có lợi của lýới ðýờng chuyền: â2 â1 S1 á1 h1 á2 ái hi L Các tính toán chỉ ra rằng lýới ðýờng chuyền duỗi thẳng có nhiều ýu ðiểm so với dạng lýới bất kì: - Sai số ðo cạnh chỉ ảnh hýởng ðến sai số dịch vị dọc - Sai số ðo góc chỉ ảnh hýởng ðến sai số dịch vị ngang - Sai số trong lýới duỗi thẳng là nhỏ nhất. Nguyễn Hữu Ð ức - Tính toán, bình sai kết quả ðõn giản hõn. nguyenhuuduc.news@gmail.com
 18. CHÝÕNG 2: 2.1 Thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng. 2.1.2 Ðồ hình có lợi khi thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng: c) Ðồ hình có lợi của lýới ðýờng chuyền: Tuy nhiên thực tế khó bố trí dạng duỗi thẳng  Ðýờng chuyền ðýợc coi là duỗi thẳng khi : TH.I: 1) Giá trị trung bình của khoảng cách từ các ðiểm của ðýờng chuyền hạ vuông góc xuống ðýờng chéo ( ðýờng nối hai ðiểm ðầu và cuối ðýờng chuyền) nhỏ hõn L L himax  hgh  (imax   gh  ) 8 8 2) Góc hợp bởi cạnh của ðýờng chuyền với ðýờng chéo:     240 i .max gh Nguyễn Hữu Ð ức nguyenhuuduc.news@gmail.com
 19. CHÝÕNG 2: 2.1 Thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng. 2.1.2 Ðồ hình có lợi khi thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng: c) Ðồ hình có lợi của lýới ðýờng chuyền: TH.II: 1) Tổng chiều dài của các cạnh của ðýờng chuyền so với ðýờng chéo của ðýờng chuyền t/m [ D] K  1.3 L Nguyễn Hữu Ð ức nguyenhuuduc.news@gmail.com
 20. CHÝÕNG 2: 2.1 Thiết kế lýới khống chế trắc ðịa mặt bằng. 2.1.3 Khảo sát, chọn ðiểm và chôn mốc: a) Khảo sát và chọn ðiểm: - Phối hợp với các ðiểm ðã có hoặc ðã chọn cho ðồ hình thỏa ðáng nhất. - Ðiểm ðýợc chọn có ðiều kiện ðịa hình, ðịa chất thuận lợi cho việc dựng tiêu hay dựng máy, chôn mốc, và thuận lợi cho việc phát triển lýới cấp thấp hõn. - Tùy theo công nghệ ðo và một số ðặc ðiểm thì các ðiểm của lýới yêu cầu riêng: Các ðiểm GPS cách xa các trạm phát sóng 500m, tránh xa các ðýờng ðiện cao thế 50m… Nguyễn Hữu Ð ức nguyenhuuduc.news@gmail.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản