Bài giảng CO2 phản ứng với bazơ

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
140
lượt xem
38
download

Bài giảng CO2 phản ứng với bazơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng co2 phản ứng với bazơ', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng CO2 phản ứng với bazơ

 1. CO2 phaûn öùng Vôùi dung dòch bazô
 2. CO2 phaûn öùng vôùi dd Ca(OH)2 Giaùo khoa CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1) Sau (1) coøn CO2 thì: CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO)3 (2) Toùm laïi: CO2 + Ca(OH)2 ? CaCO3 ↓ TH1 ? Ca(HCO3)2 CaCO3 ↓ TH2 Ca(HCO3)2
 3. Trong ñònh löôïng: Phaûn öùng: (1), (2) neân vieát laïi CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O (1’) 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2’) Baûng toùm taét saûn phaåm: (1’), (2’) ⇒ baûng TTSP: nCO2 nCa(OH)2 1 2 Saûn CaCO3↓ Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 phaåm Ca(OH)2 CaCO3↓ CaCO3↓ Ca(HCO3)2 CO2 dö dö
 4. CO2 phaûn öùng vôùi dd Ca(OH)2 Giaùo khoa CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1) Sau (1) coøn CO2 thì: CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO)3 (2) Toùm laïi: CO2 + Ca(OH)2 ? CaCO3 ↓ TH1 ? Ca(HCO3)2 CaCO3 ↓ TH2 Ca(HCO3)2
 5. Trong ñònh löôïng: Phaûn öùng: (1), (2) neân vieát laïi CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O (1’) 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2’) Baûng toùm taét saûn phaåm: (1’), (2’) ⇒ baûng TTSP: nCO2 nCa(OH)2 TH1 1 TH2 2 Saûn CaCO3↓ Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 phaåm Ca(OH)2 CaCO3↓ CaCO3↓ Ca(HCO3)2 CO2 dö dö
 6. Ñöôøng bieåu dieãn löôïng keát tuûa löôïng↓ n↓max = nCO2 hñ m↓=ñeà nCO2 1 2 nCa(OH)2 TH1 TH2
 7. Khi cho CO2 vaøo dd Ca(OH)2 thaáy coù ↓, suy ra baøi toaùn coù hai tröôøng hôïp: TH1: Baøi toaùn chæ coù phaûn öùng CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O TH2: Baøi toaùn goàm caùc phaûn öùng {CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O CaCO3+ CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 (1) (2) Hoaëc: {CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (1’) (2’)
 8. Aùp duïng 1: Cho 1,12 lít CO2 (ÑKC) vaøo bình lít (ÑKC) chöùa 300 ml dd Ca(OH)2 0,1M. 0,1M Tính khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc 2 caùch giaûi CO2 300ml 1,12lit ddCa(OH)2 0,1M (ñkc) Khoái löôïng Keát tuûa:?
 9. Giaûi: n 300. 0,1 Ca(OH)2 bñ = 1000 = 0,03 (mol) nCO2 bñ = 1,12 22,4 = 0,05 mol Caùch 1: Giaûi baèng phöông phaùp 3 doøng ch
 10. - Theo ñeà ta coù pöù: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓+ H2O (1) Bñ: 0,03 0,05 0 (mol) Pöù: 0,03 O,03 0,03 (mol) Sau: 0 0,02 0,03 (mol) CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 (2) Bñ: 0,02 0,03 Pöù: 0,02 O,02 (mol) ⇒m =1g CaCO3↓ Sau: 0 0,01 (mol)
 11. Caùch 2: Döïa vaøo baûng toùm taét saûn phaåm ch Ta coù baûng toùm taét saûn phaåm: nCO2 nCa(OH)2 1 2 Saûn CaCO3↓ Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 phaåm Ca(OH)2 CaCO3↓ CaCO3↓ Ca(HCO3)2 CO2 dö dö nCa(OH)2=0,03 Theo ñeà ta coù: ⇒ nCO2 = 0,05 = 1,67 nCO2 = 0,05 nCa(OH)2 0,03 Neân baøi toaùn coù 2 phaûn öùng sau:
 12. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓+ H2O (1’) 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2’) Deã daøng tính ñöôïc: m =1g CaCO3 ↓
 13. CO2 phaûn öùng vôùi dd NaOH (hay KOH) Giaùo khoa CO2 + NaOH → NaHCO3 (1) Sau (1) coøn NaOH thì: NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O (2) Toùm laïi: CO2 + NaOH ? NaHCO3 ? Na2CO3 NaHCO3 Na2CO3
 14. Trong ñònh löôïng: Phaûn öùng: (1), (2) neân vieát laïi CO2 + NaOH → NaHCO3 (1’) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (2’) Baûng toùm taét saûn phaåm: (1’), (2’) ⇒ baûng TTSP: nNaOH nCO2 1 2 Saûn NaHCO3 NaHCO3 Na2CO3 phaåm CO2 dö NaHCO3 Na CO Na CO NaOH 2 3 2 3 (dö)
 15. Aùp duïng 2: Cho 1,12 lít CO2 (ÑKC) vaøo bình lít (ÑKC) chöùa 300 ml dd NaOH 0,2M Tính 0,2M. khoái löôïng muoái thu ñöôïc 2 caùch giaûi CO2 300ml 1,12lit ddNaOH 0,2M (ñkc) Khoái löôïng muoái:?
 16. Giaûi: nNaOH bñ = 300. 0,2 1000 = 0,06 (mol) nCO2 bñ = 22,4 1,12 = 0,05 mol Caùch 1: Giaûi baèng phöông phaùp 3 doøng ch
 17. - Theo ñeà ta coù pöù: CO2 + NaOH → NaHCO3 (1) Bñ: 0,05 0,06 0 (mol) Pöù: 0,05 O,05 0,05 (mol) Sau: 0 0,01 0,05 (mol) NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O (2) Bñ: 0,01 0,05 Pöù: 0,01 O,01 O,01 (mol) Sau: 0 0,04 0,01 (mol) (1),(2) ⇒ m Muoái =0,04.84 +0,01.106 =4,42 gam
 18. Caùch 2: Döïa vaøo baûng toùm taét saûn phaåm ch Ta coù baûng toùm taét saûn phaåm: nNaOH nCO2 1 2 Saûn NaHCO3 NaHCO3 Na2CO3 phaåm CO2 dö NaHCO Na CO Na CO NaOHdö 3 2 3 2 3 nNaOH=0,06 Theo ñeà ta coù: ⇒ nNaOH= 0,06 = 1,2 nCO2 = 0,05 nCO2 0,05 Neân baøi toaùn coù 2 phaûn öùng sau:
 19. Caùc phaûn öùng: CO2 + NaOH → NaHCO3 (1’) x x x CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (2’) y 2y y Theo (1’), (2’) ,ñeà coù: nNaOH=x+2y =0,06 ⇒ x = 0,04; y = 0,01 nCO2 =x +y = 0,05 ⇒ m Muoái= 0,04.84 +0,01.106 =4,42 gam
Đồng bộ tài khoản