intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Điện tử cơ bản

Chia sẻ: Nguyen Quoc Hùng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:183

348
lượt xem
123
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, bài giảng "Điện tử cơ bản" trình bày linh kiện điện tử thụ động, khối nguồn và ổn áp, chất bán dẫn và diode bán dẫn, các linh kiện bán dẫn khác,... Với các bạn đang học chuyên ngành Điện - Điện tử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện tử cơ bản

 1. Ch­¬ng  1. linh kiÖn ®iÖn tö  thô  ®é ng §1.1 §iÖn trë  vµ biÕn trë
 2. 1. CÊu t¹o  ­ Ký hiÖu – Ph©n  lo ¹i a) CÊu t¹o - Bªn trong lµ 1 èng sø - ë gi÷a lµ líp bét than nèi vµo 2 ch©n ra b»ng kim lo¹i. - Ngoµi cïng lµ c¸c vßng mµu thÓ hiÖn gi¸ trÞ cña ®iÖn trë.
 3. Mµu ®iÖn trë Bét than èng sø Ch©n b»ng kim lo¹i
 4. b ) Ký  hiÖu R Trong ®ã: R lµ Resistor c) Ph©n lo¹i - §iÖn trë cè ®Þnh -§iÖn trë biÕn ®æi
 5. 2. C«ng  dô ng  – Th«ng  s è  kü  thuËt a) C«ng  d ô ng  ­ Dïng  ®Ó p h©n d ß ng
 6. I1 R1 A I B I2 R2 UAB I =I1+I2
 7.   ­ Dïng  ®Ó p h©n ¸p A I R1 R2 B U1 U2 UAB UAB =U1+U2 U1 =I.R1; U2 =I.R2
 8.  b) Th«ng  s è  ®Æc  tr­ng  c ña ®iÖn  trë : - TrÞ sè danh ®Þnh: Lµ trÞ sè ®iÖn trë ®o ®­îc trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng, trÞ sè ®iÖn trë cã thÓ tõ vµi «m ®Õn vµi triÖu «m ( ) vµ ®­îc ghi ngay trªn th©n ®iÖn trë b»ng ch÷ hoÆc v¹ch mÇu.
 9. - Dung sai: Lµ ®é sai sè cña ®iÖn trë, th­êng cã 3 cÊp 5%, 10%, 20% ngoµi ra cßn cã ®iÖn trë ®Æc biÖt dïng cho c¸c m¸y ®o cã dung sai 1%, 2%
 10. - C«ng suÊt danh ®Þnh: Lµ c«ng suÊt tèi ®a cã thÓ tiªu t¸n trªn ®iÖn trë mµ kh«ng lµm háng ®iÖn trë khi nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ xung quanh lµ 20 C. C«ng suÊt nµy bao giê còng ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng c«ng suÊt tiªu thô cña ®iÖn trë.(P =U.I).
 11. 3. §äc  g i¸ trÞ ®iÖn trë ­ B¶ng  q uy  ­íc  m ∙ m µu q uè c   tÕ Mµu S è  t­¬ng  Mµu S è  t­¬ng  ø ng ø ng §en 0 Xanh 6 thÉm N©u 1 TÝm 7 §á 2 X¸m 8 Cam 3 Tr¾ng 9 Vµng 4 Vµng kim ±5% Xanh nh¹t 5 Nhò b¹c ±10%
 12. a) §iÖn trë  c ã 4 v ß ng  m µu ­ Vòng 1: Sát đầu điện trở, chỉ số thứ     nhất. ­ Vòng 2: Chỉ số thứ 2. ­ Vòng 3: Bội số. (sè sè 0 thªm vµo). Vµng kim 10-1, nhò b¹c 10-2. ­ Vòng 4: Sai số tính theo %: Vµng kim sai sè ±5% , nhò b¹c sai sè ±10%, nếu  không có vòng thứ 4 thì sai số là 20%.
 13. Ví dụ 1: §iÖn trë nâu   ®en   cam    vàng kim  1 0 000 Ω ±5% = 10K±5%
 14. -VÝ  dô 2: §iÖn trë cã gi¸ trÞ 100K±5% 100K =1 0 0000 Ω ±5% n© ®e vµn vµng kim u n g N©u      ®e n     vµng      vàng  kim 
 15. b ) §iÖn trë  c ã 5 v ß ng  m µu ­ Vòng 1: Sát đầu điện trở, chỉ số thứ  nhất. ­ Vòng 2: Chỉ số thứ 2. - Vßng 3: ChØ sè thø 3. ­ Vòng 4: Bội số. (sè sè 0 thªm vµo). Vµng kim 10-1, nhò b¹c 10-2. ­ Vòng 5: Sai số tính theo %, nếu không có  vòng thứ 5 thì sai số là 20%.
 16. Ví dụ 1: §iÖn trë nâu   ®en   ®ỏ    cam     vàng  1 kim  0 2 000 ±5% Ω = 102K±5%
 17. -VÝ  dô 2: §iÖn trë cã gi¸ trÞ 337K±5% 337K =3 3 7 000 Ω ±5% cam cam tÝ cam vµng kim m cam    cam   tÝ m   cam     vàng  kim 
 18. C©u hái kiÓm  tra      Thê i g ian: 5  p hó t 1.§iÖn trë 4 vßng mµu: Béi sè 10 , 10 ®­îc sö dông khi nµo? -1 -2 (§¸nh dÊu X vµo  « ®óng) a) R >10 Ω b) R 1Ω c) R ≤1 Ω
 19. 2. X¸c ®Þnh mµu cña nh÷ng ®iÖn trë sau: a) 1K ±5% b) 133 Ω ±5% c) 0,1 Ω ±5%
 20. 3. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®iÖn trë thùc tÕ - Vßng thø nhÊt:……………. - Vßng thø 2:……………….. - Vßng thø 3:………………... - Vßng thø 4:………………. - Gi¸ trÞ ®iÖn trë:…………….
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2