intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Tường

Chia sẻ: Hoathachthao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

14
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 3 Transistor lưỡng cực cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo và ký hiệu; các chế độ hoạt động của transistor BJT; mạch khuyếch đại E chung; mạch khuyếch đại B chung; phân cực BJT; các mạch phân cực BJT;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Tường

 1. Chöông 3 Transistor löôõng cöïc Bipolar Junction Transistor - BJT 28 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật ñieän töû
 2. Caáu taïo vaø kyù hieäu 29 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 3. Caáu taïo vaø kyù hieäu I E = I B + IC I C = αI E + I CBO 30 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 4. Cheá ñoä laøm vieäc • Cheá ñoä khuyeách ñaïi (JE phaân cöïc thuaän, JC− phaân cöïc nghòch) • Cheá ñoä khoùa ñieän töû hay cheá ñoä ñoùng môû: • chuyeån tieáp JE, JC ñeàu phaân cöïc thuaän (traïng thaùi daãn baõo hoøa hay coøn goïi laø traïng thaùi môû), • chuyeån tieáp JE, JC ñeàu phaân cöïc nghòch (traïng thaùi ngöng daãn hay coøn goïi laø traïng thaùi taét) 31 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 5. Caùc cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa transistor BJT Maïch Emitter chung (EC) Maïch Collector chung (CC) Maïch Base chung (BC) 32 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 6. Mạch khuếch đai E chung (EC) • Ñieän aùp UCE khoaûng 60% ÷ 70% Vcc • Maïch khueách ñaïi ñieän aùp • Doøng ñieän tín hieäu ra lôùn hôn doøng tín hieäu vaøo nhöng kho6nf ñaùng keå • Tín hieäu ra ngöôïc pha vôùi tín hieäu vaøo • Ñöôïc öùng duïng nhieàu nhaát trong thieát bò ñieän töû 33 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 7. Mạch khuếch ñaïi C chung (CC) • Bieân ñoä tín hieäu ra baèng bieân ñoä tín hieäu vaøo • Cöôøng ñoä doøng ñieän tín hieäu ra maïnh hôn tín hieäu vaøo gaáp nhieàu laàn • Tín hieäu ra cuøng pha vôùi tín hieäu vaøo • Ñöôïc öùng duïng nhieàu trong caùc maïch khueách ñaïi ñeäm vaø maïch oån aùp nguoàn 34 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 8. Mạch khuếch ñaïi B chung (BC) • Raát ít ñöôïc söû duïng trong thöïc teá 35 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 9. Maïch EC 36 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 10. Ñieåm laøm vieäc tónh vaø ñöôøng taûi moät chieàu Maïch Emitter chung (EC) 37 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 11. Phaân cöïc BJT Yeâu caàu oån ñònh ñieåm laøm vieäc tónh • Doøng ngöôïc collector cuûa BJT taêng nhanh theo nhieät ñoä • Caùc heä soá truyeàn ñaït doøng ñieän α, β taêng theo nhieät ñoä  T2 − T1  β (T2 ) = β (T1 )1 +   75  • Ñieän aùp treân chuyeån tieáp emitter VBE öùng vôùi moät doøng ñieän IB = const giaûm khi nhieät ñoä taêng dVBE εT = (I B = const ) = −(2 ÷ 2,5)mV / o C dT S laø ñoä baát oån ñònh: tieâu chuaån ñaùnh giaù ñoä oån ñònh cuûa caùc maïch ñieän.. Tröôøng hôïp lí töôûng: S = 1, maïch oån ñònh nhaát. Neáu S caøng lôùn, maïch caøng keùm oån ñònh. ∂I C S= Th.S Nguyễn Lê Tường ∂I CBO 38 Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 12. Caùc maïch phaân cöïc BJT Maïch phaân cöïc ñònh doøng IB khoâng coù RE 39 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 13. Caùc maïch phaân cöïc BJT Maï , ch phaân cöïc ñònh doøng IB khoâng coù RE VCC = VRC + VCE = I C RC + VCE (*) VCC = VRB + VBE = I B RB + VBE (**) • Baøi toaùn tính toaùn VBEQ=0.7 V VCC − VBEQ (* *) ⇔ I BQ = RB I C = βI B VCE = VCC − I C RC • Baøi toaùn thieát keá VCC − VCE VCC − VBE VCC − VBE (*) ⇔ RC = (**) ⇔ RB = IB = IC IC β 40 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 14. Caùc maïch phaân cöïc BJT Maï , ch phaân cöïc ñònh doøng IB coù RE 41 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 15. Caùc maïch phaân cöïc BJT Maï , ch phaân cöïc ñònh doøng IB coù RE VCC = VRC + VCE + VRE = I C RC + VCE + I E RE (*) VCC = VRB + VBE + VRE = I B RB + VBE + I E RE (**) RE + RB RB S = (β + 1 ) ≈ R B + (β + 1 )R E RB RE + β +1 42 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 16. Maïch phaân cöïc caàu phaân aùp RB 2 E BB = VCC E BB = I B RBB + VBE + I E RE RB1 + RB 2 RB1 × RB 2 VCC = I C RC + VCE + I E RE RBB = RBB RB1 + RB 2 S = 1+ Th.S Nguyễn Lê Tường RE 43 Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 17. Maïch phaân cöïc hoài tieáp cöïc C VCC = VRC + VCE = ( I C + I B ) RC + VCE RC + RB RC + RB S = (β + 1) = RB + (β + 1)RC RC + (1 − α )RB VCC =VRC +VRB +VBE = (IC + IB )RC + IBRB +VBE 44 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 18. Moät soá daïng phaân cöïc khaùc β = 100 / Si β = 50 / Si β = 100 / Si 45 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 19. Ví duï 1 Cho mạch phân cực với đặc tuyến ngõ ra của BJT như hình dưới. Xác định VCC, RC, RB. IC(mA) 8 IC 6 IB=40µA 4 IB 2 UCE(V) 0 10 20 46 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
 20. Ví duï 1 VCE =VCC-RCIC VCC=20V Vcc I Csat = = 8 ( mA ) ⇒ RC = 2.5 ( k Ω ) Rc VBE=0.7V VCC − VBE 20V − 0.7V IB = = = 40 ( µ A ) RB RB ⇒ RB = 482.5 ( k Ω ) Để có các điện trở tiêu chuẩn ta chọn: RB=470 KΩ, RC=2.4 KΩ.. 47 Th.S Nguyễn Lê Tường Bài giảng Kỹ thuật điện tử
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2