intTypePromotion=1

Bài giảng Điện tử công suất – Chương 1: Các linh kiện bán dẫn (slide)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
15
lượt xem
3
download

Bài giảng Điện tử công suất – Chương 1: Các linh kiện bán dẫn (slide)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Điện tử công suất – Chương 1: Các linh kiện bán dẫn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Diode công suất, transistor công suất, mosfet công suất, transistor IGBT, thyristor, GTO – Gate turn off thyristor,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện tử công suất – Chương 1: Các linh kiện bán dẫn (slide)

 1. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 1. DIODE COÂNG SUAÁT
 2. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 1. DIODE COÂNG SUAÁT: ĐẶC ĐIỂM • Linh kieän khoâng ñieàu khieån • Coù caáu taïo goàm moät lôùp chuyeån tieáp p-n, 2 ñieän cöïc ngoaøi • Phöông phaùp cheá taïo : Khuyeách taùn nguyeân töû taïp chaát loaïi p vaøo moät maët cuûa phieán tinh theå Si loaïi n • Cöïc Anode noái vôùi lôùp p, Cathode noái vôùi lôùp n • Quaù trình ñoùng ngaét : Neáu VAK > 0 (ñieän aùp Anode döông hôn ñieän aùp Cathode) thì diode daãn (ñoùng), ngöôïc laïi diode ngaét
 3. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 1. DIODE COÂNG SUAÁT: ĐẶC ĐIỂM + Khaû naêng ñieàu khieån doøng ñieän (vaøi A → vaøi kA ) + Khaû naêng khoùa ñieän aùp (vaøi chuïc V → vaøi kV )
 4. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 1. DIODE COÂNG SUAÁT : ĐẶC TUYẾN VOLT-AMPÈRE
 5. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 1. DIODE COÂNG SUAÁT: THỜI GIAN PHỤC HỒI TÍNH NGHỊCH Thôøi gian caàn thieát ñeå diode phuïc hoài khaû naêng chòu aùp khoaù khi quaù trình daãn thuaän chaám döùt – phuïc hoài nhanh - phuïc hoài chaäm
 6. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 1. DIODE COÂNG SUAÁT: THỜI GIAN PHỤC HỒI TÍNH NGHỊCH Tính toán trr để đánh giá khả năng đóng ngắt với tần số phù hợp. (Example 2.1 – PE Handbook) Bài tập : Xem Tutorial 2.1 p.19, 20 PE Handbook
 7. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 1. DIODE COÂNG SUAÁT: BẢO VỆ LINH KIỆN Giá trị dv/dt tra từ thông số kỹ thuật của linh kiện.
 8. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 1. DIODE COÂNG SUAÁT: ĐỊNH MỨC LINH KIỆN Xem ví dụ 2.2 p.18 PE Handbook Định mức áp : VRRM – giá trị áp ngược tức thời lớn nhất trên diode Định mức dòng : IAV – giá trị trung bình dòng qua diode
 9. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 2. TRANSISTOR COÂNG SUAÁT - Linh kieän ñieàu khieån baèng doøng vaø coù ba cöïc ngoaøi: Collector (C) , Emitter (E) vaø coång ñieàu khieån Base (B). + Maïch coâng suaát noái giöõa 2 cöïc C vaø E + Xung ñieàu khieån caáp vaøo giöõa 2 cöïc B vaø E - Transistor vaän haønh nhö moät khoùa ñoùng caét baùn daãn - BJT coâng suaát ñöôïc ñònh möùc ñeán 1200V vaø 400A. Chuùng thöôøng ñöôïc söû duïng trong caùc boä bieán ñoåi vaän haønh ñeán 10kHz.
 10. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 2. TRANSISTOR COÂNG SUAÁT :ĐẶC TUYẾN VOLT-AMPÈRE
 11. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 2. TRANSISTOR COÂNG SUAÁT : ĐẶC TÍNH ĐỘNG
 12. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 2. TRANSISTOR COÂNG SUAÁT : MẠCH BẢO VỆ
 13. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 2. TRANSISTOR COÂNG SUAÁT : MẠCH KÍCH VCC 3 CHỨC NĂNG : -CÁCH LY ĐIỆN 2 R5 R6 C D2 - KHUẾCH ĐẠI 2 1 D1 Q4 R4 TX1 1 C2 R7 - TẠO DẠNG XUNG ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU C1 C3 Q1 R1 Q2 E A R2 R8 Q3 GND R3
 14. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 2. TRANSISTOR DARLINGTON Điều khiển dòng công suất IC bằng dòng điều khiển IB trị số thấp. hFE= IC/IB
 15. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 3. MOSFET COÂNG SUAÁT- ĐẶC ĐIỂM
 16. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 3. MOSFET COÂNG SUAÁT- ĐẶC ĐIỂM Sử dụng trong các bộ nguồn, bộ biến đổi DC- DC, bộ điều khiển động cơ...
 17. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 3. MOSFET COÂNG SUAÁT- ĐẶC ĐIỂM + Linh kieän ñieàu khieån baèng aùp. Ñieän aùp gate-source VGS ñuû lôùn seõ ñoùng MOSFET. + VDS > 0 và VGS > 0 ⇒ ON VGS≤ 0 ⇒ OFF
 18. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 3. MOSFET COÂNG SUAÁT - ĐẶC ĐIỂM + MOSFET coù caáu truùc diode ngöôïc kyù sinh .
 19. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 3. MOSFET COÂNG SUAÁT- ĐẶC ĐIỂM + Coâng suaát toån hao nhieät ôû traïng thaùi ñoùng cuûa MOSFET cao hơn BJT. MOSFET ñieän aùp thaáp seõ coù ñieän trôû luùc daãn RDS(on) nhoû hôn 0.1Ω, tuy nhieân caùc MOSFET cao aùp coù ñieän trôû daãn leân ñeán vaøi Ω. + Ñònh möùc MOSFET khoaûng 1000V vaø 50A.
 20. CHÖÔNG 1 CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN 3. MOSFET COÂNG SUAÁT - Đặc tuyến Volt- Ampere
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2