intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng điều trị HIV : Các biểu hiện bệnh lý thần kinh ở người nhiễm HIV part 5

Chia sẻ: Ajsdhakj Asdjhakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

83
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ca bệnh 3 tiếp • BN được chẩn đoán HIV(+) 2 năm trước đây sau khi chồng BN chết. • BN không tiêm chích ma tuý. • Bn có bạn trai trong 6 tháng qua. • BN không có NTCH nhưng cũng không đi khám bệnh trong 1 năm nay. • Bn uống thuốc điều trị HIV mua từ hiệu thuốc địa phương nhưng không nhớ tên thuốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điều trị HIV : Các biểu hiện bệnh lý thần kinh ở người nhiễm HIV part 5

  1. 21
  2. 22
  3. Abscess naâ do vi khuÈn vµ t¾c m¹ch n·o • Ýt gÆp nh­ng cã thÓ hay gÆp h¬n ë BN nghiÖn chÝch, ®Æc biÖt ë BN cã Viªm néi t©m m¹c. • BS nªn t×m c¸c dÊu hiÖu tiªm chÝch vµ c¸c dÊu hiÖu cña t¾c m¹ch. • Siªu ©m tim khi cÊy m¸u (+) 23
  4. Ca bÖnh 3 • Mét BN n÷ 42 tuæi cã HIV(+) cã biÓu hiÖn tª vµ ®au hai bµn ch©n. • BN khong cã sèt, sôt c©n, ®au l­ng, hoÆc thay ®æi chøc n¨ng ruét vµ bµng quang. • B¹n muèn biÕt g× vÒ tiÒn sö cña BN n÷a? 24
  5. Ca bÖnh 3 tiÕp • BN ®­îc chÈn ®o¸n HIV(+) 2 n¨m tr­íc ®©y sau khi chång BN chÕt. • BN kh«ng tiªm chÝch ma tuý. • Bn cã b¹n trai trong 6 th¸ng qua. • BN kh«ng cã NTCH nh­ng còng kh«ng ®i kh¸m bÖnh trong 1 n¨m nay. • Bn uèng thuèc ®iÒu trÞ HIV mua tõ hiÖu thuèc ®Þa ph­¬ng nh­ng kh«ng nhí tªn thuèc. 25
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2