intTypePromotion=1

Bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương VII - ThS. Dương Thị Thanh Hậu

Chia sẻ: Trần Phú | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:55

0
435
lượt xem
129
download

Bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương VII - ThS. Dương Thị Thanh Hậu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa & giải quyết các vấn đề xã hội giới thiệu về quá trình nhận thức & nội dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa; quá trình nhận thức & chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương VII - ThS. Dương Thị Thanh Hậu

 1. Chương VII Chương VII ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA & GiẢI QUYẾT CÁC NỀN VĂN HÓA & GiẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XàHỘI VẤN ĐỀ XàHỘI I.  Quá  trình  nhận  thức  &  nội  dung  đường  lối  xây  dựng, phát triển nền văn hóa II. Quá trình nhận thức & chủ trương giải quyết các  vấn đề xã hội 1
 2. Chương VII Chương VII I. QUÁ  TRÌNH  NHẬN  THỨC  &  NỘI  DUNG  ĐƯỜNG  LỐI  XÂY  DỰNG,  PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA 1. Thời kỳ trước đổi mới 2. Trong thời kỳ đổi mới 3
 3. Chương VII Chương VII I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC & NỘI DUNG ĐƯỜNG  LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA  Khái niệm văn hóa: Theo nghĩa rộng: Văn hóa VN là tổng thể những giá trị vật chất & tinh thần do cộng đồng các dân tộc VN sáng tạo trong quá trình dựng nước & giữ nước 4
 4. Chương VII Chương VII I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC & NỘI DUNG ĐƯỜNG  LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA  Khái niệm văn hóa: (tt) Chủ yếu theo nghĩa hẹp:  “Văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội”  “Văn hóa là hệ các giá trị, truyền thống, lối sống”  “Văn hóa là năng lực sáng tạo” của một dân tộc  “Văn hóa là bản sắc” của một dân tộc, là cái phân biệt dân tộc này với các dân tộc khác… 5
 5. Đề cương văn hóa 1943:: Văn hóa lấy khoa học, dân ttộc, Đề cương văn hóa 1943 Văn hóa lấy khoa học, dân ộc, đạiichúng làm cốttlõi. đạ chúng làm cố lõi. Đạii hộii văn nghệ 1957: XD nền VH mớii vớii nộii dung Đạ hộ văn nghệ 1957: XD nền VH mớ vớ nộ dung XHCN và tính chấttdân ttộc. XHCN và tính chấ dân ộc. Đạii hộii Đảng VI (1986): XD nền văn hóa văn nghệ XHCN Đạ hộ Đảng VI (1986): XD nền văn hóa văn nghệ XHCN đậm đà bản sắc dân ttộc. đậm đà bản sắc dân ộc. Đạii hộii Đảng VII (1991): Nền VH tiên tiến, đậm đà BSDT Đạ hộ Đảng VII (1991): Nền VH tiên tiến, đậm đà BSDT là nền ttảng tinh thần của XH, là động lực thúc đẩy phát là nền ảng tinh thần của XH, là động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, đồng thờiilà mục tiêu của CNXH. triển KT-XH, đồng thờ là mục tiêu của CNXH.
 6. 2. Đường lối quan điểm của đảng (tt) Cương lĩnh xây dựng đấtt nước (1991): Cương lĩnh xây dựng đấ nước (1991): Kế thừa và phát huy những truyền thống ttốtt Kế thừa và phát huy những truyền thống ố đẹp của các dân ttộc trong nước, tiếp thu đẹp của các dân ộc trong nước, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng xã hộii tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng xã hộ dân chủ,, văn minh, vì llợii ích chân chính và dân chủ văn minh, vì ợ ích chân chính và phẩm giá con người. phẩm giá con người. ĐH VIII (1996): XD và PT nền văn hóa tiên tiến, ĐH VIII (1996): XD và PT nền văn hóa tiên tiến, đậm đà BSDT,, XD con ngườii VN về ttư ttưởng, đạo đậm đà BSDT XD con ngườ VN về ư ưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lốii sống, XD môi trường đức, tâm hồn, tình cảm, lố sống, XD môi trường VH lành mạnh. VH lành mạnh.
 7. 2. Đường lối quan điểm của Dảng (tt) NQ TW5 (khóa VIII – 1998): Làm cho văn hóa thấm NQ TW5 (khóa VIII – 1998): Làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đờii sống và hoạtt động xã hội, vào sâu vào toàn bộ đờ sống và hoạ động xã hội, vào ttừng người, ttừng gia đình, ttừng ttập thể và cộng ừng người, ừng gia đình, ừng ập thể và cộng đồng, ttừng địịa bàn dân cư,, vào mọii lĩnh vực sinh đồng, ừng đ a bàn dân cư vào mọ lĩnh vực sinh hoạtt và quan hệ con người, ttạo ra trên đấtt nước ta hoạ và quan hệ con người, ạo ra trên đấ nước ta đờii sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, đờ sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc llực sự nghiệp khoa học phát triển, phục vụ đắc ực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đạii hóa vì mục tiêu dân giàu, công nghiệp hóa, hiện đạ hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hộii công bằng, văn minh, tiến bước nước mạnh, xã hộ công bằng, văn minh, tiến bước vững chắc lên CNXH. vững chắc lên CNXH.
 8. 2. Đường lối quan điểm của Đảng (tt) Đạii hộii IX (2001): Hướng mọii hoạtt động văn hóa Đạ hộ IX (2001): Hướng mọ hoạ động văn hóa vào việc xây dựng con ngườii VN phát triển toàn vào việc xây dựng con ngườ VN phát triển toàn diện về chính trịị, ttư ttưởng, trí tuệ,, đạo đức, thể diện về chính tr , ư ưởng, trí tuệ đạo đức, thể chất, năng llực sáng ttạo, có ý thức cộng đồng, lòng chất, năng ực sáng ạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, llối sống nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, ối sống có văn hóa, quan hệ hài hoà trong gia đình, cộng có văn hóa, quan hệ hài hoà trong gia đình, cộng đồng và xã hội. đồng và xã hội. Đạii hộii X (2006): Tiếp ttục phát triển sâu rrộng và Đạ hộ X (2006): Tiếp ục phát triển sâu ộng và nâng cao chấtt lượng nền văn hóa VN tiên tiến, đậm nâng cao chấ lượng nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản ssắc dân ttộc, gắn kếtt chặtt chẽ và đồng bộ đà bản ắc dân ộc, gắn kế chặ chẽ và đồng bộ hơn vớii phát triển kinh ttế xã hội, làm cho văn hóa hơn vớ phát triển kinh ế xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọiilĩnh vực của đờiisống xã hội. thấm sâu vào mọ lĩnh vực của đờ sống xã hội.
 9. 2. Đường lối quan điểm của Đảng (tt) Đạii hộii XI (2011): Đến Đạii hộii XI, các quan điểm Đạ hộ XI (2011): Đến Đạ hộ XI, các quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việtt Nam theo mục tiêu tiên tiến, đậm đà bản sắc Việ Nam theo mục tiêu tiên tiến, đậm đà bản sắc dân ttộc tiếp ttục được khẳng địịnh … dân ộc tiếp ục được khẳng đ nh … Trong đó, việc xây dựng môi trường văn hóa lành Trong đó, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng có ý nghĩa rrất quan mạnh, phong phú, đa dạng có ý nghĩa ất quan trọng, chi phốii và gắn bó hữu cơ vớii ba công việc trọng, chi phố và gắn bó hữu cơ vớ ba công việc sau. Cần nhận thức đầy đủ rrằng, xây dựng môi sau. Cần nhận thức đầy đủ ằng, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh cũng chính là góp trường văn hoá lành mạnh cũng chính là góp phần ttạo ra môi trường chính trịị- xã hộii ổn địịnh, phần ạo ra môi trường chính tr - xã hộ ổn đ nh, an toàn và bền vững trên cơ sở đờii sống kinh ttế an toàn và bền vững trên cơ sở đờ sống kinh ế được đảm bảo. được đảm bảo.
 10. Đang ta đã hinh thanh từng bước nhân thức mới về ̉ ̀ ̀ ̣ đăc trưng cua nên văn hoa mới mà chung ta cân xây ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̀ dựng: -Về chức năng, vai trò, vị trí cua văn hoa trong phat ̉ ́ ́ triên kinh tế -xã hôi và hôi nhâp quôc tế đó la: ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ + Xác định khoa học kỹ thuật là động lực to lớn đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế xã hội; + Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, + Vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển, với hai đặc trưng tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.
 11. Nền văn hoá mà chúng ta xây dựng là nền văn hoá Việt Nam tiên ti ến đậm đà bản sắc dân tộc Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội Những quan Nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá thống điểm nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân chỉ đạo tộc Việt Nam cơ bản Xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng Văn hoá là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hoá là một sự nghiệp lâu dài đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng
 12. Chương VII Chương VII 1. Thời kỳ trước đổi mới a. Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn  hóa mới   Trong những năm 1943 – 1954: - 1943, Đề cương văn hóa VN: xác định VH là một trong 3 mặt trận của CMVN  Là bản Tuyên ngôn, là Cương lĩnh của Đảng về VH trước CMT8. 13
 13. Chương VII Chương VII a. Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn  hóa mới (tt)  Trong những năm 1943 – 1954: (tt) - 1945, nhiệm vụ đầu tiên về xây dựng VH của nước VN độc lập: chống nạn mù chữ & giáo dục lại tinh thần ND. - 1946, cuộc vận động thực hiện Đời sống mới, 3/1947 HCM viết tài liệu Đời sống mới nhằm giáo dục lại tinh thần của ND. 14
 14. Chương VII Chương VII a. Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn  hóa mới (tt)  Trong những năm 1943 – 1954: (tt)  Đường lối VH VN dần được hình thành qua:  11/1945, Chỉ thị của BCHTW Đảng về “Kháng chiến kiến quốc”;  16/11/1946, trong bức thư về “Nhiệm vụ VHVN trong công cuộc cứu nước & xây dựng nước hiện nay” của Trường Chinh gửi Chủ tịch HCM;  7/1948, Báo cáo tại Hội nghị VH toàn quốc lần thứ 2 về “Chủ nghĩa Mác và VHVN”. 15
 15. Chương VII Chương VII a. Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn  hóa mới (tt)  Trong những năm 1943 – 1954: (tt)  Trong kháng chiến chống Pháp, đường lối của Đảng về VH đã chỉ rõ: Bài trừ Mqhệ giữa Phát Học XD nền hủ t ục & VH với CM triển cái VH dân những ảnh giải phóng cái hay hay, chủ mới hưởng xấu dân tộc, cổ trong cái tốt yêu nước của VH động VH VH dân của TG, & tiến bộ thực dân cứu quốc tộc … phản động 16
 16. Chương VII Chương VII a. Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn  hóa mới (tt)  Trong những năm 1955 – 1986: Đường lối XD & phát triển VH trong giai đoạn CMXHCN ĐH III ĐH IV ĐH V 17
 17. Chương VII Chương VII  Trong những năm 1955 – 1986: (tt) ĐH III của Đảng (1960) ĐH III của Đảng (1960) Chủ trương tiến hành cuộc CM tư tưởng & VH đồng thời với cuộc CM về QHSX & CM về KHKT (XD & phát triển nền VH mới, con người mới) với mục tiêu Xóa mù chữ & thói Có hiều biết về hư tật xấu do XH KHKT tiên tiến để Có trình độ VH cũ để lại XD CNXH ngày càng cao 18
 18. Chương VII Chương VII  Trong những năm 1955 – 1986: (tt) ĐH IV & V ĐH IV & V Tiếp tục đường lối phát triển VH của ĐH III, xác định Chống tư Nền VH mới Nhiệm vụ là cải cách tưởng tư có ND XHCN giáo dục, phát triển sản & tàn & tính chất dân mạnh KH, VH nghệ dư tư tộc, có tính thuật, giáo dục tinh tưởng PK, đảng & tính ND thần làm chủ tập thể … 19
 19. Chương VII Chương VII b. Đánh giá thực hiện đường lối Bên cạnh những thành tựu to lớn thì công tác t ư tưởng & VH cũng còn nhiều hạn chế: - Thiếu sắc bén, thiếu tính chiến đấu; - Việc xây dựng thể chế VH còn chậm; - Sự suy thoái về đạo đức, lối sống có chiều hướng phát triển; - Đời sống văn học, nghệ thuật còn những mặt bất cập; - Một số công trình VH vật thể & phi vật thể truyền th ống có giá trị ko được bảo tồn, lưu giữ, bị phá hủy, mai m ột. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2