intTypePromotion=1

Bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương VIII - ThS. Dương Thị Thanh Hậu

Chia sẻ: Trần Phú | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:76

0
405
lượt xem
169
download

Bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương VIII - ThS. Dương Thị Thanh Hậu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương VIII: Đường lối đối ngoại trình bày về đường lối đối ngoại thời kỳ từ năm 1975 đến năm 1986; đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương VIII - ThS. Dương Thị Thanh Hậu

 1. Chương VIII Chương VIII ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI I. Đường lối đối ngoại thời kỳ từ năm 1975  đến năm 1986 II.  Đường  lối  đối  ngoại,  hội  nhập  kinh  tế  quốc tế thời kỳ đổi mới 1
 2. Chương VIII Chương VIII Một số khái niệm liên quan Kinh tế đối Kinh tế quốc tế ngoại Là mối quan hệ Là quan hệ KT mà KT với nhau giữa chủ thể của nó là 2 hoặc nhiều một quốc gia với nước, là tổng thể bên ngoài – với quan hệ KT của nước khác hoặc cộng đồng với tổ chức KTQT quốc tế 2 khác
 3. Chương VIII Chương VIII QGA QGB QGC 3
 4. Chương VIII Chương VIII Một số khái niệm liên quan (tt) lµ tæng thÓ c¸c quan hÖ kinh tÕ, khoa häc, kü thuËt, c«ng nghÖ cña mét quèc gia víi quèc gia kh¸c hoÆc víi c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ kh¸c, ®­îc thùc hiÖn d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn c¬ së ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt vµ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. … 4
 5. Chương VIII Chương VIII Một số khái niệm liên quan (tt) Ngoại giao Đối ngoại là quan hệ cấp độ NN, là ngoại là hoạt động của tất cả các giao chính thức, thiết lập quan hệ chủ thể, các pháp nhân của 1 & có cơ sở nhất định (được ký kết quốc gia với bên ngoài. Hay bằng các hiệp định, các tuyên bố, là quan hệ với bên ngoài nói các thông cáo & có cơ quan đại chung (của quốc gia, tập thể, diện ngoại giao (cao nhất là đại cá nhân, đơn vị, đảng, các tổ sứ quán, thấp là cơ quan đại chức…), rộng hơn ngoại giao diện (công sứ quán) 5
 6. Chương VIII Chương VIII Một số khái niệm liên quan (tt) Chiến tranh Chiến tranh lạnh nóng - Không diễn ra bằng lực lượng vũ - Diễn ra bằng trang nhưng mức độ ác liệt của nó có lực lượng vũ khi còn hơn chiến tranh nóng. trang. - Thời điểm bắt đầu: sau 1945 khi xuất hiện 2 hê thống XH (trật tự 2 cực). - Thời điểm kết thúc: năm 1991 khi hệ thống CNXH sup đổ. 6
 7. Chương VIII Chương VIII Một số khái niệm liên quan (tt)  Quan hệ quốc tế: Quan hệ song Quan hệ đa Đa dạng Đa phương phương phương hóa hóa Là quan hệ trực Là quan hệ Quan hệ Quan hệ nhiều tiếp của quốc giữa quốc gia trên nhiều chiều, nhiều gia này với với các nước, lĩnh vực. nước, nhiều tổ quốc gia khác. các tổ chức chức QT. QT… 7
 8. Chương VIII Chương VIII Cơ sở hoạch định đường lối đối ngoại: XD lực lượng Trở thành một đoàn kết rộng trong những nguyên tắc trong rãi với ND yêu đường lối đối chuộng hòa ngoại của Đảng bình trên TG 8
 9. Chương VIII Chương VIII Trong quan hệ với các nước lớn phải hết sức thận trọng & phải cân bằng ở lợi ích KT, chính trị & các Đây là nền tảng vững chắc trong lợi ích khác, trước hết là việc xử lý các mqh lợi ích về KT 9
 10. Chương VIII Chương VIII Sự phát triển của ĐN ta phụ thuộc vào môi trường xung quanh, nó ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, đến an nguy quốc gia Quan hệ với Đông Với TQ Dương: giúp bạn phải thể hiện ra là là tự giúp mqh mật thiết như chân mình với tay, như cành với cội, như chày với cối 10
 11. Chương VIII Chương VIII Từ chiều sâu của lịch sử đã thấy được vị trí của ta là một nước nhỏ nằm bên cạnh một nước lớn ở phương Bắc nên trong ứng xử với họ ta sử dụng tuyên ngôn cầu hòa bình của một nước nhỏ khi thắng một nước lớn 11
 12. Chương VIII Chương VIII I.  ĐƯỜNG  LỐI  ĐỐI  NGOẠI  THỜI  KỲ  TỪ  NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1986 1. Hoàn cảnh lịch sử 2. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng 3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế & nguyên nhân  12
 13. Chương VIII Chương VIII 1. Hoàn cảnh lịch sử a. Tình hình thế giới Đặc điểm & xu thế quốc tế CM KH & Quan hệ chính NB & Tây CN phát Chạy đua phát trị QT được Âu trở triển đã triển KT đã dẫn vận động trên thành 2 thúc đẩy đến cục diện 2 cực trong trung tâm LLSX TG hòa hoãn giữa cuộc đấu tranh lớn của phát triển các nước lớn ai thắng ai đang KT TG mạnh quyết liệt 13
 14. Chương VIII Chương VIII a. Tình hình thế giới (tt) Tình hình các nước XHCN Phong trào Từ giữa thập Sau thắng lợi độc lập kỷ 70 TK XX, của CMVN dân tộc & tình hình KT-XH 1975, hệ thống CM TG ở các nước XHCN XHCN được mở phát triển xuất hiện sự trì rộng về phạm vi mãnh liệt trệ & mất ổn định 14
 15. Chương VIII Chương VIII a. Tình hình thế giới (tt) Tình hình khu vực Đông Nam Á Sau 1975, 1979, các nước 2/1976, các nước ASEAN Mỹ rút quân ASEAN tham gia ký Hiệp ước thân thiện & khỏi ĐNA, vào liên minh hợp tác ở ĐNA (Hiệp ước khối quân bao vây, cấm Bali), mở ra cục diện hòa sự SEATO vận, cô lập VN bình, hợp tác trong KV tan rã do Mỹ cầm đầu 15
 16. Chương VIII Chương VIII 1. Hoàn cảnh lịch sử (tt) b. Tình hình trong nước Công cuộc XD CNXH Thuận lợi  đã đạt được một số thành tựu quan trọng òĐ aN h Cả nước ghhb ốì nt,n XD CNXH n h tấ với khí thế lạc quan 16
 17. Chương VIII Chương VIII b. Tình hình trong nước (tt) Tư tưởng chủ quan, nóng Khó  vội làm cản khăn trở sự phát c kh ắ triển KT-XH Vừa c phụ n chiế Cá ậu quả đối c th ế lự h a địc h , vừ hs c th tran c hiến nhi ửd ụ ng ù với ều phó giới thâ thủ đ h biên mđ oạn tran chố ộc để ng CM phá 17 VN
 18. Chương VIII Chương VIII 2. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng Đại hội IV, V Xác định mục tiêu đối ngoại Củng cố môi trường hòa bình, giữ vững độc lập dân tộc & chủ quyền quốc gia 18
 19. Chương VIII Chương VIII 2. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng (tt) a. Nhiệm vụ đối ngoại Đạii hộii IV của Đảng (12/1976) Đạ hộ IV của Đảng (12/1976) nhiệm vụ đối ngoại “Ra sức tranh thủ những ĐK quốc tế thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn những vết thương chiến tranh, XD CSVC kỹ thuật của CNXH ở nước ta” 19
 20. Chương VIII Chương VIII a. Nhiệm vụ đối ngoại (tt) Đạii hộii V của Đảng (3/1982) Đạ hộ V của Đảng (3/1982) nhiệm vụ đối ngoại Công tác đối ngoại phải trở thành một mặt trận chủ động, tích cực trong đấu tranh chống lại các hành động chống phá CMVN của các thế lực thù địch 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2