intTypePromotion=1

Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 7 - Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
168
lượt xem
31
download

Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 7 - Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 7 - Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội sau đây để bổ sung thêm những kiến thức về  đường lối xây dựng và phát triển văn hóa; quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 7 - Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội

 1. CHƯƠNG VII ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, GiẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
 2. Đường lối văn hóa của 1 Đảng thời kỳ trước đổi mới Đề cương văn hóa  Việt Nam năm 1943  Đại  Dân tộc Khoa  chúng học
 3. 9/3/1946 2 nhiệm vụ  cấp bách Cùng  với  diệt giặc đói  Giáo dục phải  diệt  lại nhân giặc  dốt  cho  dân ta. dân 
 4. 1946 1948 ĐH III Văn  hóa  Kháng  Tiến  hành  phải  chiến  hóa  cuộc  cách  soiđường  văn hóa, văn  mạng  tư   cho  quốc  hóa  hóa  tưởng  trong  dân đi kháng chiến văn hóa
 5. →Như vậy, thời kỳ trước đổi mới, đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng đã hình thành và phát triển với những nét cơ bản, đã làm sáng rõ mục tiêu của văn hóa là phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân; vị trí quan trọng của văn hóa là động lực và là mục tiêu của sự nghiệp cách mạng..
 6. Đường lối văn hóa của 2 Đảng thời kỳ đổi mới a.Những  yêu  cầu  đặt  ra  đối  với  việc  hoạch  định  đường  lối  xây  dựng  và  phát  triển  văn  hóa Công cuộc  Xu thế  đổi mới  toàn cầu  toàn diện  hóa đất nước
 7. b. Quá trình đổi mới tư duy về xây  dựng  và phát triển nền văn hóa
 8. C. Quan điểm chỉ đạo, chủ trương xây dựng  và phát triển nền văn hóa
 9. Quan điểm Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội 1     vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc  đẩy sự phát triển kinh tế xã hội
 10. Hai là: nền VH mà ta xây dựng là nền  VH tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc NGH NGHỊỊ QUY  QUYẾẾT TW 5 KHÓA VIII (1998) T TW 5 KHÓA VIII (1998) ĐỘC LẬP DT KHÔNG CHỈ VÀ CNXH NHÂN VỀ ND YÊU TIẾN THEO VĂN TƯ TƯỞNG NƯỚC BỘ CHỦ NGHĨA (VÌ CON MÀ TRONG MÁC­LÊNIN, NGƯỜI) HÌNH THỨC  TƯ TƯỞNG BIỂU HIỆN HCM
 11. BẢN SẮC DÂN TỘC BAO GỒM NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN  THỐNG BỀN VỮNG CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM TRỌNG GIẢN DỊ ĐẠO LÝ KHOAN SÁNG TẠO LÒNG DUNG YÊU NƯỚC CẦN CÙ Ý THỨC CỘNG ĐỒNG TRỌNG TINH TẾ TÌNH NGHĨA ỨNG XỬ Ý CHÍ ĐOÀN KẾT LÒNG TỰ CƯỜNG NHÂN ÁI
 12. Ba là: nền VH VN là nền VH thống  nhất mà đa dạng trong cộng đồng các  dân tộc Việt Nam
 13. Xây dựng và phát triển văn hoá  là sự nghiệp của toàn dân do  4 Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ  trí thức giữ vai trò quan trọng.
 14. -Năm là:Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu.     ­  Sáu  là:  VH  là  một  mặt  trận;  xây  dựng  và  phát  triển  VH  là  một  sự  nghiệp  CM  lâu  dài,  đòi  hỏi  ý  chí  CM  và sự kiên trì, thận trọng
 15. Chủ trương xây dựng  và phát triển nền văn hóa
 16. - Phát triển văn hoá gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội - Làm cho văn hoá thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội - Bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc, mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại
 17. - Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. - Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ.
 18. - Xây dựng và hoàn thiện các giá trị mới và nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.
 19. II Quá trình nhận thức và chủ  trương giải quyết các vấn  đề xã hội
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2