intTypePromotion=1

Bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương IIIa - ThS. Dương Thị Thanh Hậu

Chia sẻ: Trần Phú | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:114

0
442
lượt xem
131
download

Bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương IIIa - ThS. Dương Thị Thanh Hậu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975) trình bày về đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954); đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 - 1975). Phần này trình bày Chương IIIa, mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương IIIa - ThS. Dương Thị Thanh Hậu

 1. Chương III Chương III ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG  ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG  THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ  THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ  XÂM LƯỢC (1945 – 1975) XÂM LƯỢC (1945 – 1975) I. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954) II. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 – 1975) 1
 2. Chương III Chương III I.  ĐƯỜNG  LỐI  XÂY  DỰNG,  BẢO  VỆ  CHÍNH  QUYỀN  VÀ  KHÁNG  CHIẾN  CHỐNG  THỰC  DÂN  PHÁP XÂM LƯỢC (1945 – 1954) 1.  Chủ  trương  xây  dựng  và  bảo  vệ  chính  quyền  cách mạng (1945 – 1946) a. Hoàn cảnh nước ta sau CMT8 Công cuộc xây dựng & bảo vệ Khó khăn Thuận lợi nước VN Dân chủ Cộng hòa 2
 3. Chương III Chương III Phong trào Hệ thống CM giải XHCN do Thế phóng dân Thuận lợi LX đứng tộc có đầu được giới điều kiện hình thành phát triển Phong trào dân chủ & hòa bình cũng đang vươn lên mạnh mẽ 3
 4. Chương III Chương III vũ Quyề ng dân n dân chủ c lượ ân ng nhân dân đ Lự g nh cườ ược g thành lập, c t ran tăn hệ th ó ợc ống t ừ TW đư đến c ơ sở Trong Toàn dân tin tưởng , ủng m ch ủ nước hộ Việ t Minh đã là & Chí nh ph NDLĐ m ện h ủ c v ận do HC đượ t n ướ c M làm củ a đấ Chủ t ịch 4
 5.  Khó khăn nghiêm trọng Chương III Chương III Nạn đói, nạn dốt nặng nề, ngân quỹ quốc gia trống rỗng Kinh nghiệm quản lý đất nước của cán bộ còn non yếu Nền độc lập của ta chưa được nước nào công nhận & đặt quan hệ ngoại giao Quân đội các nước đế quốc với danh nghĩa Đồng Minh đến tước khí giới của phátxít Nhật (6 vạn) ồ ạt vào chiếm đóng VN & khuyến khích bọn Việt gian chống phá chính quy ền CM nhằm xóa bỏ nền độc lập & chia cắt nước ta 5
 6. Thuø trong, giặc ngoaøi, chính quyền Tổ quốc coøn non trẻ. lâm Quan trọng nhất là quân Anh 3 vaïn & Pháp 9 vaïn nguy đánh chiếm Sài Gòn hòng tách Nam Bộ ra khỏi VN Vận mệnh Giặc ngoại dân tộc Giặc dốt xâm Giặc đói 6
 7. + 1,2 tr ñoàng nhöng 50% laø tieàn raùch naùt; Ngaân haøng Ñoâng Döông do Phaùp coøn naém giöõ; quaân Töôûng tung tieàn Quoác Teä vaø quan kim ñaõ maát giaù vaøo gaây roái thò tröôøng… Giaëc doát: hôn 90% daân soá khoâng bieát chöõ. Nhaèm xoùa văn hoaù noâ dịch của thực daân, xoùa bỏ caùc hủ tục lạc hậu: 1 nguời biết chữ thì sẽ keùo theo nhieàu 7 người biết chữ, tiếng Việt được duøng trong
 8. Đồng bào bị chết đói Nạn đói ở miền Bắc còn chưa khắc phục 8
 9. Chương III Chương III b.  Chủ  trương  “kháng  chiến  kiến  quốc” của Đảng 25/11/1945 BCHTW Đảng ra Chỉ thị về kháng chiến kiến quốc 9
 10. Chương III Chương III b. Chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của Đảng (tt)  Về chỉ đạo chiến lược: CMVN vẫn là dân tộc giải phóng, giữ vững độc lập với khẩu hiệu “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết”.  Về xác định kẻ thù: tập trung ngọn lửa đấu tranh vào kẻ thù chính là thực dân Pháp xâm lược.  Về nhiệm vụ: củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống cho nhân dân.  Về phương hướng: kiên trì nguyên tắc thêm bạn bớt thù, thực hiện khẩu hiệu “Hoa – Việt thân thiện” với quân đội Tưởng Giới Thạch & “Độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế” với Pháp. 10
 11. Chương III Chương III b. Chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của Đảng (tt)  Phải lập Mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược;  Mở rộng Mặt trận Việt Minh nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân;  Thống nhất Mặt trận Việt – Miên – Lào… 11
 12. Chương III Chương III b. Chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của Đảng (tt) Xác định đúng kẻ thù của dân tộc VN  Ý nghĩa của Chỉ thị: Chỉ ra kịp thời những vấn đề cơ bản về Xây dựng Bảo vệ chiến lược, sách đất nước đất nước lược CM, nhất là: Đề ra những nhiệm vụ, biện pháp cụ thể về đối nội, đối ngoại để chống 3 thứ giặc, bảo vệ chính quyền CM 12
 13. Chương III Chương III c. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm  Kết quả: Về chính trị - xã hội Quốc hội, Hiến Bộ máy chính Đảng quyền & các Các đoàn Hội đồng pháp dân Dân chủ cơ quan tư thể nhân nhân dân chủ nhân VN, pháp, tòa án, dân được các cấp dân được Đảng Xã các công cụ xây dựng được Quốc hội hội VN chuyên chính & mở thành lập thông qua được được thiết lập rộng thông qua & ban thành lập bầu cử hành & tăng cường 13
 14. 6/1/1946 bầu cử Quốc hội khoùa I 14 2/3/1946: baàu Hoà Chí Minh laøm
 15. Thành lập chính phủ chính thức Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa ra mắt quốc dân 15
 16.  Kết quả: Về kinh tế Phát động phong trào Cuối 1945,nạn Tháng tăng gia sản xuất, cứu đói cơ bản được 1/1946, đói, xóa bỏ các thứ thuế đẩy lùi, năm giấy bạc vô lý của chế độ cũ, ra 1946 đời sống “Cụ Hồ” sắc lệnh giảm tô 25%, nhân dân được được xây dựng ngân quỹ quốc ổn định & có cải phát gia. Các lĩnh vực sản thiện hành xuất được phục hồi 16
 17. -Nhaø nöôùc cho phaùt haønh tieàn VN nhaèm xaây döïng neàn tieàn teä ñoäc laäp (ñeán tröôùc ngaøy khaùng chieán toaøn quoác, tieàn VN ñaõ17
 18. - Tuần lễ gây “quỹ độc lập”, 1 tuần thu đuợc hơn 600 triệu đồng Ñoâng Döông. - “Tuần lễ vaøng” thu hơn 370 kg vaøng. - Quyõ ñaûm phuï quoác phoøng. - Mở nhà máy đóng góp cho công quỹ hàng chục triệu đồng. 18
 19.  Kết quả: Về văn hóa Cuộc vận động Phong trào diệt dốt, Mở lại các toàn dân xây dựng bình dân học vụ trường lớp & nền văn hóa mới được thực hiện sôi tổ chức khai đã bước đầu xóa nổi. Cuối 1946, cả giảng năm học mới bỏ được nhiều tệ nước có thêm 2,5 nạn xã hội & tập triệu người biết đọc, tục lạc hậu biết viết 19
 20.  Kết quả: Về bảo vệ chính quyền CM Ở miền Bắc, Khi Pháp – Hiệp định Sơ Đảng đã kịp thời Đảng & Chính Tưởng ký Hiệp bộ 6/3/1946, lãnh đạo nhân phủ thực hiện ước Trùng Khánh Tạm ước dân Nam Bộ chính sách nhân (28/2/1946), 14/9/1946 đã đứng lên kháng nhượng với quân Đảng đã kịp thời tạo điều kiện chiến & phát Tưởng & tay sai chỉ đạo chọn giải cho quân dân động phong trào của chúng để pháp hòa hoãn, ta có thêm Nam tiến chi giữ vững chính dàn xếp với Pháp thời gian để viện Nam Bộ, quyền, tập trung để buộc quân chuẩn bị cho không cho Pháp đánh Pháp ở Tưởng phải rút cuộc chiến đánh ra Trung miền Nam về nước đấu mới Bộ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2