intTypePromotion=1

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Chia sẻ: Sung Sung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:217

0
134
lượt xem
38
download

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam trang bị cho các bạn những kiến thức về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và CLCT đầu tiên của Đảng; đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945); đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975); đường lối công nghiệp hóa; đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

 1. MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 2. KẾT CẤU MÔN HỌC Mở  đầu:  ĐỐI  TƯỢNG,  NHIỆM  VỤ  VÀ  PHƯƠNG  PHÁP  NGHIÊN  CỨU  MÔN  HỌC Chương I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG  SẢN  VIỆT  NAM  VÀ  CLCT  ĐẦU  TIÊN  CỦA ĐẢNG Chương  II:  ĐƯỜNG  LỐI  ĐẤU  TRANH  GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945) Chương III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN  CHỐNG  TD  PHÁP  VÀ  ĐẾ  QUỐC  MỸ  XÂM LƯỢC (1945 – 1975)
 3. Chương  IV:  ĐƯỜNG  LỐI  CÔNG  NGHIỆP  HÓA Chương V: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN  KINH  TẾ  THỊ  TRƯỜNG  ĐỊNH  HƯỚNG  XHCN Chương VI:  ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ  THỐNG CHÍNH TRỊ Chương  VII:  ĐƯỜNG  LỐI  XÂY  DỰNG,  PHÁT  TRIỂN  NỀN  VĂN  HÓA  VÀ  GIẢI  QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XàHỘI Chương VIII: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI
 4. MỞ ĐẦU ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  MÔN HỌC
 5. I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu: a, Khái niệm:  Đường  lối  cách  mạng  của  Đảng  cộng  sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ  trương,  chính  sách  về  mục  tiêu,  phương  hướng,  nhiệm  vụ  và  giải  pháp  của  cách  mạng Việt Nam.
 6. b, Đối tượng nghiên cứu: Là  hệ  thống  quan  điểm,  chủ  trương,  chính sách của Đảng trong tiến trình cách  mạng  Việt  Nam  –  từ  cách  mạng  dân  tộc  dân  chủ  nhân  dân  đến  cách  mạng  xã  hội  chủ nghĩa.
 7. 2. Nhiệm vụ nghiên cứu: a, Làm rõ sự ra đời tất yếu của ĐCS VN –  Chủ thể hoạch định đường lối CMVN. b, Làm rõ quá trình hình thành, bổ sung và  phát  triển  đường  lối  cách  mạng  của  Đảng… c,  Làm  rõ  kết  quả  thực  hiện  đường  lối  CM của Đảng trong tiến trình CMVN
 8. II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý  NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC 1, Phương pháp nghiên cứu: a, Cơ sở phương pháp luận b, Phương pháp nghiên cứu 2, Ý nghĩa của việc học tập môn học./.
 9. Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của ĐCS Việt Nam II. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh       chính trị đầu tiên của Đảng. 21/09/15
 10. I. Hoàn cảnh ra đời của ĐCSVN 1. Tình hình thế giới cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. a. Sự chuyển biến của CNTB và hậu quả của nó… b. Chủ nghĩa Mác – Lênin… -> CN Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng của ĐCSVN. c. Cách mạng tháng Mười Nga và QTCS. 21/09/15
 11. 2. Hoàn cảnh trong nước. a. XHVN dưới sự thống trị của td Pháp. - Về chính trị… - Về kinh tế… - Về văn hoá - xã hội… b. Hậu quả của CS thống trị của td Pháp ở Việt Nam. - Tính chất XH thay đổi… - Mâu thuẫn XH : 21/09/15
 12. * Mâu thuẫn cơ bản: + DTVN >< TD Pháp + NDVN >< ĐCPK * Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu: DTVN >< TD Pháp và tay sai - XH chuyển biến sâu sắc: giai cấp cũ phân hóa, hình thành một số GC, tầng lớp XH mới… => Yêu cầu của XHVN: 21/09/15
 13. - Đánh đuổi td Pháp xâm lược, giành ĐLDT, tự do cho ND - Xóa bỏ chế độ PK, giành quyền DC cho ND, chủ yếu là ruộng đất cho nông dân C. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng PK, TS cuối TK XIX đầu TK XX: - Phong trào Cần Vương (1885 – 1896) - Phong trào nông dân Yên Thế - Phong trào của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh 21/09/15
 14. - Phong trào yêu nước của các tổ chức Đảng phái (TVCM Đảng (1928) và VNQD Đảng (1927)). Nhận xét: - Ưu điểm… - Khuyết điểm -> Nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước theo khuynh hướng PK và TS. 21/09/15
 15. d.  Phong  trào  yêu  nước  theo  khuynh  hướng  Vô sản. * Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và chuẩn bị điều kiện chuẩn bị thành lập ĐCSVN. - Ngày 5 – 6 - 1911, Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc đi sang phương Tây tìm đường cứu nước. - Năm 1917, CM tháng Mười Nga thành công Nguyễn Tất Thành đã hướng đến con đường CM Tháng Mười. 21/09/15
 16. Tàu La­tút­sơ Tơ­rê­vin, năm 1911 người  thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời  Tổ quốc đi tìm đường cứu nước.  21/09/15
 17. - Năm 1919, Người đã gửi tới hội nghị Véc-xây (Pháp) bản Yêu sách đòi quyền lợi cho DT VN. - Tháng 7-1920, Người được đọc Bản sơ thảo lần thứ nhất Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin. - Tháng 12-1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc tham gia bỏ phiếu tán thành việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp, gia nhập Quốc tế Cộng sản. => Đánh dấu sự chuyển biến về chất trong TT Hồ Chí Minh về con đường cứu nước. 21/09/15
 18. “ Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” ( Hồ Chí Minh) 21/09/15
 19. Nguyễn Ái Quốc ở đại hội Tua­Pháp  (12­1920) 21/09/15
 20. * Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về tư tưởng CT và tổ chức cho việc thành lập Đảng - Từ nước ngoài Người đã viết và gửi các sách báo, tài liệu về Việt Nam như các báo Việt Nam hồn, Người cùng khổ, Bản án chế độ thực dân Pháp… để truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin và chỉ rõ con đường CM mà ND ta cần đi theo. 21/09/15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2