intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh: Chương 2 - PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương

Chia sẻ: Cảnh Đặng Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

156
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh, nội dung trình bày trong chương này mà người học cần tìm hiểu là: Khái niệm chung về giao dịch kinh doanh, Một số học thuyết trong giao dịch, Một số phẩm chất cần có của nhà kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh: Chương 2 - PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương

 1. Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh 1
 2. Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh Chương 2 Những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh 2
 3. Chương 2 Những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh I. Khái niệm chung về giao dịch kinh doanh II. Một số học thuyết trong giao dịch III. Một số phẩm chất cần có của nhà kinh doanh 3
 4. I. Khái niệm chung về giao dịch kinh doanh 1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI GIAO DỊCH KINH DOANH GIAO DỊCH VỚI NHAU LÀ PHƯƠNG CÁCH SỐNG, LÀ NHU CẦU PHƯƠNG KHÔNG THỂ THIẾU ĐƯỢC CỦA CON NGƯỜI. ĐƯỢC NGƯ NGUYÊN TẮC CHUNG NHẤT TRONG GIAO DỊCH CẦN ĐƯỢC XÁC ĐƯỢC LẬP THỨ NHẤT, TÍNH HIỆU QUẢ . TỨC LÀ PHẢI TÍNH TOÁN KẾT QUẢ THU ĐƯỢC VỚI CHI PHÍ BỎ RA LÀ TỐI ƯU NHẤT, CẢ ĐƯỢC TRƯ TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI. THỨ HAI, LỢI ÍCH GIỮA CÁC BÊN THAM GIA PHẢI ĐƯỢC BẢO ĐƯỢC ĐẢM. NGUYÊN TẮC CÁC BÊN THAM GIA ĐỀU CÓ LỢI LÀ KIM CHỈ NAM CHO HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN. THỨ BA, COI TRỌNG CÁ TÍNH VÀ TÔN TRỌNG LẪN NHAU. NGUYÊN TẮC NÀY BẢO ĐẢM HUY ĐỘNG VÀ GIẢI PHÓNG MỌI NĂNG LỰC SÁNG TẠO. NÓ CŨNG TẠO NỀN TẢNG NĂ VỮNG CHẮC CỦA LÒNG TIN VÀ SỰ CẢM THÔNG SÂU SẮC. THỨ TƯ, LIÊN KẾT VÀ HỢP TÁC ĐỂ TẠO HỢP LỰC VÀ QUY TỤ TƯ 4 SỨC MẠNH
 5. I. Khái niệm chung về giao dịch kinh doanh 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i giao dÞch kinh doanh Giao dÞch víi nhau lµ ph­¬ng c¸ch sèng, lµ nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña con ng­êi. Nguyªn t¾c chung nhÊt trong giao dÞch cÇn ®­îc x¸c lËp Thø nhÊt, tÝnh hiÖu qu¶ . Tøc lµ ph¶i tÝnh to¸n kÕt qu¶ thu ®­îc víi chi phÝ bá ra lµ tèi ­u nhÊt, c¶ tr­íc m¾t vµ l©u dµi. Thø hai, lîi Ých gi÷a c¸c bªn tham gia ph¶i ®­îc b¶o ®¶m. gi÷ Nguyªn t¾c c¸c bªn tham gia ®Òu cã lîi lµ kim chØ nam cho ho¹t ®éng giao dÞch ®µm ph¸n. Thø ba, coi träng c¸ tÝnh vµ t«n träng lÉn nhau. Nguyªn t¾c nµy b¶o ®¶m huy ®éng vµ gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¸ng t¹o. n¨ Nã còng t¹o nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cña lßng tin vµ sù c¶m v÷ th«ng s©u s¾c. Thø t­, liªn kÕt vµ hîp t¸c ®Ó t¹o hîp lùc vµ quy tô søc m¹nh 5
 6. I Khái niệm chung về giao dịch kinh doanh 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i giao dÞch kinh doanh (tiếp) Ho¹t ®éng trªn th­¬ng tr­êng c¸c nhµ kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp tÊt yÕu n¶y sinh c¸c giao dÞch Trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ mçi ®¬n vÞ kinh tÕ lµ mét chñ thÓ kinh tÕ ®éc lËp. C¸c tæ chøc kinh tÕ Êy t¸ch biÖt víi nhau mét c¸ch t­¬ng ®èi. MÆt kh¸c chóng ta l¹i thÊy r»ng ph©n c«ng lao ®éng x· héi sÏ dÉn ®Õn chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt… Tøc lµ h×nh thµnh c¸c h× vïng, c¸c doanh nghiÖp chØ chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt mét thø, mét lo¹i hµng ho¸ nhÊt ®Þnh Trong cuéc sèng còng nh­ trong s¶n xuÊt ng­êi ta cÇn dïng rÊt nhiÒu thø lo¹i kh¸c nhau. Trong khi ®ã l¹i chØ s¶n xuÊt ®­îc mét sè thø. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp cã sù phô thuéc lÉn nhau, n­¬ng dùa vµo nhau ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Giao dÞch trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ngµy cµng trë nªn phøc t¹p h¬n 6
 7. I Khái niệm chung về giao dịch kinh doanh 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i giao dÞch kinh doanh (tiếp) Giao dÞch trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ngµy cµng trë nªn phøc t¹p h¬n do : Tr­íc hÕt lµ sù ph¸t triÓn cña ph©n c«ng lao ®éng x· héi  Nh©n tè thø hai lµ sù ph¸t triÓn vÒ quy m«, tèc ®é cña s¶n xuÊt  Nh©n tè thø ba lµm ph¸t triÓn c¸c giao dÞch lµ tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ.  Mét nh©n tè n÷a lµm cho giao dÞch ph¸t triÓn lµ sù n÷ gia t¨ng cña hÖ thèng trung gian b¸n bu«n hµng t¨  ho¸ vµ dÞch vô. Cuèi cïng chÝnh lµ sù gia t¨ng cña khèi l­îng vµ t¨ danh môc s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. §iÒu  nµy sÏ kÐo theo c¸c quan hÖ mua b¸n ngµy cµng nhén nhÞp h¬n. 7
 8. I Khái niệm chung về giao dịch kinh doanh 2. B¶n chÊt giao dÞch kinh doanh "giao dÞch lµ sù tiÕp xóc, quan hÖ gi÷a c¸c c¸ gi÷ nh©n ®Ó trao ®æi th«ng tin hoÆc tho¶ m·n mét nhu cÇu nµo ®ã". B¶n chÊt cña giao dÞch kinh doanh ®­îc kh¸i qu¸t nh­ sau: Tr­íc hÕt, Chñ thÓ lµ c¸c nhµ kinh doanh Thø hai,Giao dÞch lµ mét qu¸ tr×nh trao ®æi th«ng tr× tin, ý t­ëng vµ c¸c c¶m xóc Thø ba, Th«ng tin, th«ng ®iÖp c¸c nhµ kinh doanh göi ®Õn nhau chñ yÕu thuéc lÜnh vùc kinh tÕ 8
 9. Chương 2 Những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh I. Khái niệm chung về giao dịch kinh doanh II. Một số học thuyết trong giao dịch III. Một số phẩm chất cần có của nhà kinh doanh 9
 10. II. MỘT SỐ HỌC THUYẾT TRONG GIAO DỊCH 1. HỌC THUYẾT VỀ GIAO DỊCH CỦA JURGEN RUESCH. VỀ CƠ BẢN, NỘI DUNG CỦA HỌC THUYẾT NÀY CHỦ YẾU NHẤN CƠ MẠNH RẰNG, NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG GIAO DỊCH KHĂ KHÔNG TẬP TRUNG Ở NHỮNG CON NGƯỜI NÓI HOẶC NGƯ VIẾT MÀ Ở NHỮNG GÌ MÀ NGƯỜI TA SUY NGHĨ TRONG NGƯ ĐẦU. CÔNG VIỆC CỦA GIAO TIẾP LÀ Ở CHỖ, LÀM THẾ NÀO ĐỂ XOÁ ĐI NHỮNG KHOẢNG CÁCH TRONG SUY NGHĨ GIỮA NGƯỜI NÀY VỚI NGƯỜI KHÁC THÔNG QUA NGƯ NGƯ VIỆC DÙNG NGÔN NGỮ. HỌC THUYẾT VỀ GIAO DỊCH Ở NGƯỜI CHÚ TRỌNG NHIỀU ĐẾN NGƯ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC YẾU TỐ NHƯ HOÀN CẢNH NHƯ XÃ HỘI, VAI TRÒ, VỊ TRÍ, NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ LUẬT LỆ, NHỮNG THÔNG ĐIỆP GỢI Ý GIÚP CHÚNG TA HIỂU ĐƯỢC ĐƯỢC CÁC TÁC ĐỘNG CỦA XÃ HỘI VÀ Ý ĐỊNH CỦA NGƯ NGƯỜI KHÁC. TRONG XÃ HỘI DOANH NHÂN THƯƠNG MẠI NHỮNG THỨ NHƯ THƯƠNG NHƯ CHỨC VỤ, TRANG PHỤC VÀ RẤT NHIỀU NHỮNG THỨ KHÁC NÓI LÊN ĐỊA VỊ CỦA MỘT NGƯỜI, VÀ RẤT CẦN ĐỂ NGƯ GIÚP CHÚNG TA NHẬN RA HỌ 10 KHÔNG PHẢI THÔNG ĐIỆP NÀO CŨNG DÙNG NGÔN NGỮ ĐỂ CHUYỂN TẢI NỘI DUNG
 11. II. MỘT SỐ HỌC THUYẾT TRONG GIAO DỊCH 2. HỆ THỐNG CẤP ĐỘ NHU CẦU TRONG HỌC THUYẾT CỦA MASLOW THEO ABRAHAM MASLOW, NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI TĂNG NGƯ TĂ DẦN THEO 5 CẤP ĐỘ SAU: (1) NHU CẦU SINH LÝ LÀ NHỮNG NHU CẦU CĂN BẢN NHƯ ĂN, CĂ NHƯ UỐNG, NGỦ… (2) NHU CẦU AN TOÀN LÀ NHỮNG NHU CẦU MUỐN ĐƯỢC BẢO ĐƯỢC ĐẢM AN TOÀN, ĐƯỢC BẢO VỆ. ĐƯỢC (3) NHU CẦU XÃ HỘI LÀ NHỮNG NHU CẦU ĐƯỢC THƯƠNG YÊU, ĐƯỢC THƯƠNG ĐƯỢC ĐƯỢC XÃ HỘI CHẤP NHẬN. (4) NHU CẦU TỰ TRỌNG LÀ NHU CẦU ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC TÔN ĐƯỢC NGƯ TRỌNG, NGƯỠNG MỘ NGƯ (5) NHU CẦU TỰ THỂ HIỆN BẢN THÂN LÀ NHU CẦU ĐẠT ĐẾN MỨC CAO NHẤT KHẢ NĂNG CỦA MÌNH VỀ CHUYÊN NĂ MÔN, CHÍNH TRỊ, GIÁO DỤC PHÁT HIỆN VÀ THOẢ MÃN NHU CẦU CỦA ĐỐI TÁC GIAO DỊCH HỢP LÝ ,KỊP THỜI LÀ CHÌA KHOÁ BẢO ĐẢM CUỘC GIAO DỊCH THÀNH CÔNG 11
 12. II. MỘT SỐ HỌC THUYẾT TRONG GIAO DỊCH 3. HỌC THUYẾT CỦA MC GREGOR MỌI NGƯỜI MUỐN MÌNH LÀ MỘT PHẦN CỦA VẠN VẬT, ĐƯỢC MỌI NGƯ ĐƯỢC NGƯ NGƯỜI BIẾT ĐẾN, MUỐN CÓ BỔN PHẬN VÀ ĐƯỢC TÔN TRỌNG ĐƯỢC CƠ SỞ CHO CÁC HỌC THUYẾT CỦA MDGREGOR VỀ CÁCH QUẢN LÝ MỚI LÀ KHÔNG NÊN CHO RẰNG CON NGƯỜI KHÔNG THỂ TRỞ NGƯ NÊN HOÀN THIỆN (MATURE), NẾU CÁC KINH NGHIỆM CỦA HỌ TRONG SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI HÃY CÒN CHƯA HOÀN THIỆN CHƯ (IMMATURE). NẾU ĐƯỢC TẠO CƠ HỘI, GẶP MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC CƠ TRƯ THUẬN LỢI, THÍCH HỢP, VÀ ĐƯỢC COI LÀ NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC HOÀN THIỆN, THÌ CON NGƯỜI HẲN CÓ THỂ TRỞ NÊN HOÀN NGƯ THIỆN. ÔNG GỌI KIỂU QUẢN LÝ CŨ LÀ THUYẾT X VÀ KIỂU QUẢN LÝ MỚI LÀ THUYẾT Y. THUYẾT X: KIỂM SOÁT CÁC KHÂU CHẶT CHẼ; CHỈ QUAN TÂM TỚI CÔNG VIỆC, MÀ QUÊN QUAN TÂM TỚI CÁ NHÂN, THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TỪ NGUỒN ĐỘNG LỰC BÊN NGOÀI. THUYẾT Y: CÂN ĐỐI GIỮA VIỆC KIỂM SOÁT VÀ TỰ DO CỦA CÁ NHÂN, CÁC NHU CẦU VÀ NGUỒN ĐỘNG LỰC BÊN NGOÀI GIẢM ĐI DO SỰ HOÀN THIỆN CỦA CÁ NHÂN, TRƯỚC TIÊN NHÀ QUẢN LÝ TRƯ QUAN TÂM TỚI CÁ NHÂN, SAU ĐÓ MỚI QUAN TÂM TỚI CÔNG VIỆC. VIỆC NHÀ QUẢN LÝ CHUYỂN TỪ THUYẾT X SANG THUYẾT Y, THỰC CHẤT LÀ SỰ THAY THẾ KIỂM SOÁT BÊN NGOÀI THÀNH TỰ KIỂM SOÁT CÁC CÔNG TRÌNH CỦA MASLOW VÀ MCGREGOR ĐÃ ĐÓNG GÓP RẤT 12 LỚN CHO NGÀNH QUẢN LÝ VÀ CHO CHÂN LÝ "GIAO ĐÚNG VIỆC CHO NGƯỜI SẼ TỐT HƠN GIAO ĐÚNG NGƯỜI CHO CÔNG NGƯ HƠ NGƯ
 13. Chương 2 Những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh I. Khái niệm chung về giao dịch kinh doanh II. Một số học thuyết trong giao dịch III. Một số phẩm chất cần có của nhà kinh doanh 13
 14. III. MỘT SỐ PHẨM CHẤT CẦN CÓ CỦA NHÀ KINH DOANH 1. NHÀ KINH DOANH LÀ NGƯỜI CÓ CAO VỌNG NGƯ NGƯ NGƯỜI CÓ CAO VỌNG LÀ NGƯỜI CÓ NHU CẦU THỰC HIỆN CÔNG NGƯ TRÌNH CỦA MÌNH CÀNG NGÀY CÀNG ĐƯỢC NÂNG CAO CHỨ KHÔNG ĐƯỢC PHẢI LÀ NGƯỜI THAM VỌNG. NGƯ 2. NHÀ KINH DOANH LÀ NGƯỜI DÁM CHẤP NHẬN RỦI NGƯ RO NGƯ NGƯỜI CÓ ĐẦU ÓC MẠO HIỂM, DÁM CHẤP NHẬN RỦI RO KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ LIỀU, KHÔNG BIẾT TÍNH TOÁN, CÂN NHẮC. TRÁI LẠI, SAU KHI ĐÃ CÂN NHẮC, HỌ SẴN SÀNG CHẤP NHẬN SỰ RỦI RO. 3. NHÀ KINH DOANH LÀ NGƯỜI CÓ LÒNG TỰ TIN NGƯ NHÀ KINH DOANH LÀ NGƯỜI THẤY TRƯỚC ĐƯỢC NHỮNG KHÓ KHĂN, NGƯ TRƯ ĐƯỢC KHĂ CHẤP NHẬN SỰ RỦI RO TRONG KINH DOANH, NHƯNG TIN RẰNG NHƯ MÌNH CÓ KHẢ NĂNG VƯỢT QUA NĂ VƯ 4. NHÀ KINH DOANH LÀ NGƯỜI CÓ ĐẦU ÓC NHẠY BÉN NGƯ NHÀ KINH DOANH LÀ NGƯỜI CÓ ĐẦU ÓC NHẠY BÉN, SẮC SẢO: NHẠY NGƯ BÉN VỚI THỊ TRƯỜNG, NHẠY BÉN VỚI TỔ CHỨC, VỚI CÔNG VIỆC VÀ TRƯ NHẤT LÀ NHẠY BÉN VỚI CƠ HỘI ĐANG Ở TRƯỚC MẶT MÌNH. CƠ TRƯ 5. NHÀ KINH DOANH PHẢI GIỎI KỸ NĂNG QUẢN TRỊ NĂ KINH DOANH NHÀ QUẢN TRỊ CHỦ TRÌ VÀ LÃNH ĐẠO CHỨ KHÔNG TRỰC TIẾP HÀNH14 ĐỘNG. NHÀ QUẢN TRỊ TRƯỚC HẾT PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ THIỆN CHÍ VÌ TRƯ NGƯ MỌI NGƯỜI, VÌ CÔNG TY, XÍ NGH NGƯ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2