intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giao dịch đàm phán - Bài 1: Tổng quan về giao dịch kinh doanh

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

319
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của Bài giảng Giao dịch đàm phán - Bài 1: Tổng quan về giao dịch kinh doanh trình bày khái niệm và đặc điểm của giao dịch kinh doanh, mục tiêu của giao dịch kinh doanh, các hình thức và các quy tắc giao dịch kinh doanh, các thuật cơ bản của giao dịch kinh doanh, các yếu tố của năng lực giao dịch kinh doanh. Một số phương pháp cơ bản của giao dịch kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giao dịch đàm phán - Bài 1: Tổng quan về giao dịch kinh doanh

 1. BÀI 1 TÔNG QUAN VỀ ̉ ̣ GIAO DICH KINH DOANH 1
 2. Những nội dung cơ bản 1 Khai niêm và đặc điểm của GDKD ́ ̣ 2 ̣ ̉ Muc tiêu cua GDKD 3 Các hinh thức và cac quy tăc GDKD ̀ ́ ́ 4 Các thuât cơ ban cua GDKD ̣ ̉ ̉ 5 Các yêu tố cua năng lực GDKD ́ ̉ Môt số phương phap cơ ban cua GDKD ̣ ́ ̉ ̉ 6 2
 3. Sự cân thiêt phai giao dich trong KD ̀ ́ ̉ ̣ • Con người là tông hoa cac môi quan hệ xã hôi ̉ ̀ ́ ́ ̣  giao tiêp với nhau là phương cach sông, là ́ ́ ́ nhu câu không thể thiêu được trong cuôc sông ̀ ́ ̣ ́ • Hoat đông trên thương trường, cac nhà kinh ̣ ̣ ́ doanh tât yêu nảy sinh cac giao dich. Vi: ́ ́ ́ ̣ ̀ Sự phân công lao đông xã hôi và sự sở hữu khac ̣ ̣ ́ nhau về tư liêu san xuât  cac doanh nghiêp có sự ̣ ̉ ́ ́ ̣ phụ thuôc tương đôi ̣ ́ Môi doanh nghiêp là môt chủ thể kinh tế đôc lâp ̃ ̣ ̣ ̣ ̣ trong nên kinh tế ̀ 3
 4. Khái niệm và ban chât cua giao dich ̉ ́ ̉ ̣ kinh doanh • Khai niêm Giao dich: Giao dich là sự tiêp xuc, quan hệ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ giữa cac cá nhân để trao đôi thông tin nhăm thoa man ́ ̉ ̀ ̉ ̃ ̣ môt nhu câu nao đó ̀ ̀ • Khai niêm Giao dich kinh doanh: là sự tiêp xuc, quan hệ ́ ̣ ̣ ́ ́ giữa cac chủ thể kinh doanh để trao đôi cac thông tin ́ ̉ ́ về kinh tế và kinh doanh nhăm thoa man môt nhu câu ̀ ̉ ̃ ̣ ̀ ̀ ̉ nao đó cua nhà kinh doanh • Ban chât cua giao dich kinh doanh : ̉ ́ ̉ ̣ Là quan hệ kinh tế Là quan hệ mang tính tổ chức, tính pháp lý, tính l ợi ích Là quan hệ tự do, bình đẳng, hai chiều 4
 5. Đăc điêm của GDKD ̣ ̉ • Chủ thể giao dich là cac nhà kinh doanh ̣ ́ (là sự giao dich giữa con người với con ̣ người ) • Giao dich là quá trinh trao đôi thông tin, ý ̣ ̀ ̉ tưởng và cam xuc ̉ ́ • Thông tin chủ yêu thuôc về linh vực kinh ́ ̣ ̃ tê, kinh doanh: thị trường, giá ca, hang ́ ̉ ̀ hoa, kinh nghiêm, ý tưởng kinh doanh… ́ ̣ 5
 6. Quá trình giao dịch Nhiễu Nguồn Bả n Kênh Người Kết thông Dữ tin thông nhận quả (người liệu gửi) điệp nhập 6
 7. Xu thế phat triên cua GDKD ́ ̉ ̉ • GDKD trong nên kinh tế quôc dân ngay cang trở nên đa ̀ ́ ̀ ̀ dang và phức tap vi: ̣ ̣ ̀ Sự phat triên cua phân công lao đông xã hôi ́ ̉ ̉ ̣ ̣ Sự phat triên về quy mô, tôc độ san xuât ́ ̉ ́ ̉ ́ Sự phat triên cua tiên bộ khoa hoc, công nghệ ́ ̉ ̉ ́ ̣ Sự phat triên cua hệ thông trung gian kinh tê/thương ́ ̉ ̉ ́ ́ mai cả về hinh thức và số lượng ̣ ̀ Sự gia tăng cua khôi lượng và danh muc hang hoa ̉ ́ ̣ ̀ ́ san xuât và tiêu dung ̉ ́ ̀ 7
 8. ̣ ̉ ̣ Muc tiêu cua giao dich kinh doanh • Theo thời han :Gôm muc tiêu ngăn ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ han, muc tiêu dai han • Theo mức độ đat được: Gôm muc ̣ ̀ ̣ ̣ ́ tiêu cao , muc tiêu thâp • Theo câp độ đat được: Gôm ́ ̣ ̀ 8
 9. ̣ ̉ Muc tiêu cua GDKD • Quan hệ xã giao binh thường ̀ • Hợp tac kinh doanh có mức đô, từng thương vụ ́ ̣ • Quan hệ đôi tac phat triên theo thời gian ́ ́ ́ ̉ • Liên minh chiên lược, ban hang lâu dai và thông nhât lợi ich ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ Cụ thể Hợp lý ̣ Linh hoat ̣̣ Muc tiêu Muc tiêu đung đunǵ́ Khả thi ́ Nhât quań Đinh lượng ̣ được 9
 10. Cac hinh thức giao dich ́ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̣ Theo tinh chât cua giao dich • Giao dich trực tiêp: là giao dich giữa hai hay nhiêu nhà ̣ ́ ̣ ̀ kinh doanh trực tiêp quan hệ với nhau  nhanh chong, ́ ́ ̀ ̉ thông tin đây đu, chinh xac… ́ ́ • Giao dich qua trung gian: có sự tham gia cua người thứ ̣ ̉ 3 vao quá trinh trao đôi thông tin. Người thứ 3 có thể là ̀ ̀ ̉ người đai lý hoăc người môi giới  thich hợp trong ̣ ̣ ́ những trường hợp không/chưa thể giao dich trực tiêp ̣ ́ do khac biêt về đia ly, quy đinh luât phap hoăc thông lê; ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ số lượng đâu môi giao dich quá lớn trong khi khôi ̀ ́ ̣ ́ lượng giao dich quá be… ̣ ́ 10
 11. Cac hinh thức giao dich ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̃ ̣ Theo đia điêm diên ra giao dich ̣ GD tai văn phong̀    GD taị ̣ Đia điêm ̉ ̣ GD tai cửa hang ̀ ̣ giao dich Sở Giao dich ̣ GD taị HC - TL 11
 12. Cac quy tắc cơ bản khi GDKD ́ • Tạo ấn tượng ban đầu tốt đẹp • Thể hiện sự chân thành và quan tâm đến con người • Cần cố gắng hiểu đối tác DG về các mặt sức khỏe, xã hội, gia cảnh, tâm lý… • Coi trọng cá tính và tôn trọng đối tác • Quy tắc định vi • Quy tắc giữ chữ tín 12
 13. Các thuât cơ ban cua giao dich ̣ ̉ ̉ ̣ ́ Noi dôi ́ ̉ ̀ Khân câu không ac ý ́ ̣ Các thuât cơ ban của ̉ GDKD ̀ Chiêu theo sở thich ́ 13
 14. Cac thuật cơ bản của giao dich ́ ̣ Thuật “Khẩn cầu” • Chọn đúng thời điểm,thời cơ • Cân biêt ninh nhưng không khoa trương ̀ ́ ̣ • Cần trung thực, thẳng thắn • Giữ đúng lễ nghi • Không khúm núm, không kênh kiệu • Cần kiên trì, nhẫn nại 14
 15. Cac thuật cơ bản của giao dich ́ ̣ Thuật “Nói dối không ác ý” • Trong giao dịch, một câu nói dối không ác ý có th ể giúp cải thiện mối quan hệ và tránh được phiền phức • Noi dôi nhưng phai lo gic chăt chẽ ́ ́ ̉ ̣ • Không nên thổi phồng câu nói dối • Không nên nói dối nhiều quá • Cân luôn luôn nhớ lời noi dôi ̀ ́ ́ • Nói dối trực diện khó hơn nói dối qua vật trung gian • Cần chuẩn bị một câu nói dối khác đề phòng câu trước bị lật tẩy 15
 16. Cac thuật cơ bản của giao dich ́ ̣ Thuật “Chiều theo sở thích” • Sở thích là “gót chân Achilles” trong giao tiếp • Trong giao dịch, cần hướng dẫn, kích thích tình cảm tích cực của đối tác giao dịch  cần chiều theo sở thích • Cần:  Phát hiện “điểm sáng” của đối tác  Kích thích “điểm hưng phấn” của đối tác  Tìm “điểm hứng thú” của đối tác  Chú ý đến sở thích vật chất của đối tác giao dịch  Cần tôn trọng tính chân thành 16
 17. Các yêu tố cua năng lực giao dich ́ ̉ ̣ ̃́ ả y u t ê i d g ă n h K ̣ ́ư ả ô t g ă n h K ̣ ư h d o a i c l g n ă N ̣ ơ ́ư ả t y â g ă n h K ̣̀́ ư ả c m ê i k t g ă n h K 17
 18. Cac yếu tố của năng lực giao dịch ́ Khả năng diễn thuyết • Khắc phục tâm lý sợ sệt, hướng nội • Làm rõ yếu lĩnh diễn thuyết: Ai? Với ai? Trong hoàn cảnh nào? Nói gì? • Vận dụng khéo léo số liệu, tư liệu • Theo dõi “đèn xanh”, “đèn đỏ” • Khống chế ngữ điệu và âm lượng • Sử dụng “ngôn ngữ cơ thể”, đặc biệt là mặt và mắt • Chú ý tư thế diễn thuyết 18
 19. Cac yếu tố của năng lực giao dịch ́ Khả năng thống ngự • Chỉ khả năng khống chế, chi phối và điều khiển của con người khi giao tiếp • Để tăng cường khả năng thống ngự: Làm rõ đối tượng thống ngự: được quyết định bởi địa vị xã hội của người thống ngự Xây dựng bản ngã để thu hút đối tác Giao lưu tình cảm, trở thành “tri kỷ” của đối tượng thống ngự • Điều tiết khả năng thống ngự của bản thân khi giao tiếp với người khác 19
 20. Cac yếu tố của năng lực giao dịch ́ Khả năng gây ấn tượng (quyến rũ) • Chỉ khả năng gây ấn tượng và hấp dẫn người khác của một người trong hoạt động giao dịch. • Gây ấn tượng về: đức hạnh phẩm chất học thức hình thức tính cách 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=319

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2