intTypePromotion=3

Bài giảng Hành vi tổ chức. Bài 2

Chia sẻ: Cho Co | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
284
lượt xem
131
download

Bài giảng Hành vi tổ chức. Bài 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2: Gía trị, thái độ và sự thoả mãn đối với công việc Gía trị là sự phán quyết hay ý kíên của một cá nhân(tổ chức) về đúng sai,tốt xấu theo quan niệm của cá nhân (hoặc tổ chức)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức. Bài 2

 1. BAØI 2   GIAÙ TRÒ, THAÙI ÑOÄ VAØ  SÖÏ THOAÛ MAÕN ÑOÁI VÔÙI  COÂNG VIEÄC   Giaù trò   Thaùi  ñoä   Söï  thoaû maõn
 2. Nhöõng vaán ñeà caàn  naém vöõng 1. Söï caàn thieát phaûi  nghieân cöùu heä thoáng  giaù trò caù nhaân 2. Cô sôû hình thaønh HTGTCN 3. Moái quan heä giöõa giaù  trò – thaùi ñoä – söï  thoaû maõn 4. Moái quan heä giöõa thoaû  maõn vaø vieäc thöïc  hieän nhieäm vuï
 3. Giaù trò Haønh vi Söï thoaû maõ Thaùi ñoä
 4. GIAÙ TRÒ • Ñònh nghóa • Giaù trò laø söï phaùn quyeát  hay yù kieán cuûa moät caù  nhaân (toå chöùc) veà ñuùng – sai, toát­xaáu, ñöôïc öa  thích­ khoâng ñöôïc öa thích  theo quan nieäm cuûa caù nhaân  (hoaëc toå chöùc ñoù) Giaù trò caù nhaân( söï phaùn  quyeát caù nhaân) Giaù trò toå chöùc ( söï phaùn  quyeát toå chöùc)
 5. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA  GIAÙ TRÒ Giaù trò maø con ngöôøi  phaùn quyeát seõ aûnh  höôûng tôùi haønh vi cuûa  hoï .  Töø nghieân cöùu giaù trò,  NQT coù cô sôû ñeå hieåu  bieát thaùi ñoä, ñoäng cô  laøm vieäc cuûa con ngöôøi  vaø töø ñaây giuùp ñònh  höôùng ñuùng haønh vi cuûa 
 6. Keát quaû ñieàu tra  treân 2000 HS,SV tai  Quaûng Chaâu naêm 1999 • 64%- vôùi ñoàng tieàn coù  theå bieán ñen thaønh  traéng • 63%­ khoâng bieát doái  traù, seõ khoâng theå laøm  gì thaønh coâng • 57%­ quan heä caù nhaân  laø söï lôïi duïng laãn  nhau • 43%­ thaø phaûn boäi 
 7. HEÄ THOÁNG GIAÙ TRÒ CUÛA  CON NGÖÔØI   Heä thoáng giaù trò caù  nhaân bao goàm nhöõng giaù  trò ñöôïc caù nhaân ñoù phaùn  quyeát vaø chuùng ñöôïc saép  xeáp theo möùc ñoä quan  troïng theo nhaän thöùc cuûa  ngöôøi ñoù.  Heä thoáng giaù trò caù nhaân  khaù oån ñònh nhöng noù coù  theå thay ñoåi theo thôøi  gian do söï taùc ñoäng cuûa  nhieàu yeáu toá vaø nhöõng 
 8. NGUOÀN GOÁC CUÛA GIAÙ  TRÒ Neàn vaên hoaù ñöôïc haáp  thuï Gia ñình Thaày coâ, baïn beø Xaõ hoäi           …
 9. THAÙI ÑOÄ Ñònh nghóa Thaùi ñoä laø nhöõng theå hieän mang tính ñaùnh giaù ñoái  vôùi söï kieän, con ngöôøi…  ñöôïc öa thích hoaëc khoâng  ñöôïc öa thích  Thaùi ñoä ñoái vôùi coâng  vieäc  Thaùi ñoä ñoái vôùi toå chöùc  vaø nhoùm
 10. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA THAÙ ÑOÄ Töø nhöõng giaù trò ñöôïc  ñöôïc nhaän thöùc hình thaønh  thaùi ñoä cuûa con ngöôøi Töø thaùi ñoä ñoái vôùi  vaán ñeà , con ngöôøi ñöa  ra haønh ñoäng .   Giaù trò : oån ñònh  Thaùi ñoä : ít oån ñònh 
 11. CÔ SÔÛ CUÛA THAÙI ÑOÄ    Thaùi ñoä cuûa con ngöôøi  hình thaønh töø söï quan  saùt vaø baét chöôùc  Töø thaùi ñoä vaø caùch cö  xöû cuûa nhöõng ngöôøi thaân  trong gia ñình  Töø nhaø tröôøng, thaày coâ,  baïn beø  Töø nhöõng ngöôøi taïo cho  hoï nhöõng aán töôïng maïnh  ( khaâm phuïc, kính troïng…)   Töø quan saùt con ngöôøi 
 12. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CAÀN  LÖU YÙ KHI NGHIEÂN  CÖÙU THAÙI ÑOÄ Con ngöôøi theo ñuoåi söï  nhaát quaùn trong thaùi ñoä  cuõng nhö söï nhaát quaùn  giöõa thaùi    ñoä vaø haønh vi Khi xuaát hieän söï baát  hoaø trong nhaän thöùc (söï  khoâng töông ñoàng giöõa  giaù trò,thaùi ñoä vaø haønh  vi), caù nhaân seõ coá gaéng  giaûm söï baát hoaø ñeán 
 13. SÖÏ THOAÛ MAÕN ÑOÁI VÔÙI  COÂNG VIEÄC • Ñònh nghóa • Söï thoaû maõn ñoái vôùi  coâng vieäc laø thaùi ñoä  chung cuûa moät caù nhaân  ñoái vôùi coâng vieäc cuûa  hoï Coâng vieäc cuï theå phaûi  thöïc hieän Caùc moái töông taùc trong  coâng vieäc Caùc raøng buoäc trong 
 14. CAÙC YEÁU TOÁ  XAÙC ÑÒNH SÖÏ  THOAÛ MAÕN  Ñieàu kieän laøm vieäc  thuaän lôïi  Coâng vieäc haáp daãn  Phaàn thöôûng coâng baèng  Ñoàng nghieäp thaân thieän  Cô hoäi thaêng tieán…
 15. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA SÖÏ  THOAÛ MAÕN ÑEÁN VIEÄC  THÖÏC HIEÄN NHIEÄM VUÏ • Söï thoaû maõn vaø naêng  suaát • Söï thoaû maõn vaø söï  vaéng maët • Söï vaéng maët vaø söï  thuyeân chuyeån

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản