Bài giảng Hành vi tổ chức.Bài 7

Chia sẻ: Cho Co | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
163
lượt xem
85
download

Bài giảng Hành vi tổ chức.Bài 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7: Văn hoá doanh nghiep Văn hoá doanh nghiệp là tầng sâu của văn hoá dân tộc, phản ứng những nét đặc trưng của văn hoá dân tộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức.Bài 7

 1. VAÊN HOAÙ DOANH NGHIEÄP ( VAÊN HOAÙ TOÅ CHÖÙC )  1. Vaên hoùa doanh nghieäp laø gì ? 2. Ñaëc tính cuûa vaên hoaù doanh  nghieäp ? 3. Vaên hoaù chính thoáng  vaø vaên hoaù nhoùm ? 4. Vaên hoaù maïnh vaø yeáu ? 5. Hình thaønh vaên hoaù doanh nghieäp  nhö theá naøo ? 6. Duy trì vaø ñoåi môùi vaên hoaù doanh nghieäp ?    
 2. VAÊN HOAÙ DOANH  NGHIEÄP • Khaùi nieäm: Vaên hoaù doanh nghieäp theå  hieän baûn saéc rieâng cuûa doanh nghieäp .  Noù bao goàm caùc ñaëc tính, ñaëc tröng cuûa  moät toå chöùc, maø chuùng chi phoái ñeán söï  nhaän thöùc vaø haønh vi cuûa con ngöôøi  trong toå chöùc ñoù . Vaên hoaù doanh nghieäp  ñöôïc theå hieän thoâng qua: Trieát lyù  cuûa  doanh nghieäp, nhöõng giaù trò, chuaån möïc,  neà neáp, phong caùch maø doanh nghieäp ñoù  coù ñöôïc    Vai troø cuûa VHDN  Giuùp phaân bieät toå chöùc (doanh nghieäp)  naøy vôùi toå chöùc (doanh nghieäp)khaùc.  Taïo yù thöùc ñoàng nhaát cho caùc thaønh  vieân cuûa toå chöùc      Giuùp deã daøng truyeàn ñaït nhöõng giaù trò 
 3. MO HÌNH VAÊN HOAÙ DOANH  NGHIEÄP  BIEÅU TÖÔÏNG SÖÏ THÖØA NHAÄN GI  VH NIEÀM AÙ  DN  TIN TR LÒCH  Ò CHUAÅN MÖÏC NGHI  SÖÛ  LEà    
 4. ÑAËC TRÖNG CUÛA VAÊN HOÙA  BITI’S  Uy tín ñi ñaàu  Chaát löôïng baûo ñaûm  Ñoåi môùi khoâng ngöøng  Chung söùc taïo ra lôïi  nhuaän, cuøng höôûng thaønh  quaû ñaït ñöôïc.  Goùp phaàn xaây döïng xaõ  hoäi giaøu maïnh.    
 5. ÑAËC TÍNH VAÊN HOAÙ DOANH  NGHIEÄP 1. Trieát lyù cuûa doanh nghieäp:     Chính  saùch xaùc ñònh nieàm tin cuûa doanh nghieäp  (toå chöùc) ñoù vôùi khaùch haøng, vôùi  nhaân vieân, vôùi xaõ hoäi. 2. Luaät leä, nguyeân taéc cuûa doanh nghieäp :    Nhöõng quy ñònh raøng buoäc hoaït ñoäng  cuûa toå chöùc vaø con ngöôøi trong moät  giôùi haïn cho pheùp. 3. Giaù trò coát loõi cuûa doanh nghieäp:     Söï phaùn quyeát cuûa toå chöùc veà ÑUÙNG –  SAI, ÑÖÔÏC CHAÁP NHAÄN – KHOÂNG  ÑÖÔÏC CHAÁP  NHAÄN. 4. Chuaån möïc cuûa toå chöùc:      Xaùc ñònh  haønh vi chuaån treân cô sôû nhöõng giaù trò  coát loõi ñaõ hình thaønh. 5. Tính hôïp thöùc cuûa haønh vi trong toå  chöùc: Hôïp thöùc hoùa caùch xöng hoâ, caùch  öùng xöû vôùi nhau trong quaù trình laøm  vieäc. 6. Baàu khoâng khí cuûa toå chöùc: Laø toång      theå cuûa nhöõng caûm giaùc, caûm nhaän 
 6. VAÊN HOÙA P&G Gía trò coát loõi:  Lieâm chính (trung thöïc trong kinh  doanh)  Tin caäy  Khaùt voïng chieán thaéng  Laøm chuû ( laøm chuû coâng vieäc,  baûn thaân ) Chuaån möïc:  Tính saùng taïo (khuyeán khích saùng  kieán, saùng taïo trong coâng vieäc)  Tính chieán löôïc trong coâng vieäc  Töông trôï laãn nhau  Quyeát ñoaùn, töï tin  Daùm nghó, daùm laøm, khoâng sôï sai  Vì coäng ñoàng    
 7. VAÊN HOÙA P&G  (t.t) Baàu khoâng khí:  Ñoaøn keát  Naêng ñoäng, treû trung, linh  hoaït  Hôïp taùc,chia seû Nguyeân taéc, luaät leä:  Baûo maät (khoâng noùi veà coâng  ty ôû nôi coâng coäng, huûy raùc  ñuùng caùch ,…)  Chöông trình ñònh höôùng nhaân  vieân môùi  “Hoái loä thöông maïi” (khoâng  nhaän tieàn thoái, khoâng nhaän      hoa hoàng,…)
 8. VAÊN HOÙA CHÍNH THOÁNG  VAØ VAÊN HOAÙ NHOÙM  Vaên hoaù chính thoáng: laø nhöõng  giaù trò coát loõi ñöôïc chia seû  bôûi ña soá caùc thaønh vieân trong  doanh nghieäp. Ñaây laø nhöõng giaù  trò vaên hoaù cuûa toå chöùc maø  ngöôøi ta seõ nghó ñeán hay nhaéc  ñeán khi noùi veà toå chöùc naøy vaø  chuùng höôùng daãn haønh vi cuûa  ngöôøi lao ñoäng trong toå chöùc  (doanh nghieäp) ñoù.  Vaên hoaù nhoùm: laø nhöõng giaù trò  vaên hoaù ñöôïc chia seû bôûi moät  soá thaønh vieân trong toå  chöùc  (moät boä phaän, phoøng, ban,…). Vaên  hoaù nhoùm laø keát quaû cuûa nhöõng      vaán ñeà hoaëc nhöõng kinh nghieäm 
 9. VAÊN HOÙA TOÅ CHÖÙC MAÏNH  YEÁU Vaên hoaù toå chöùc maïnh hay yeáu  phuï thuoäc vaøo phaïm vi chia  seû caùc ñaëc tính vaø cöôøng ñoä  chia seû caùc ñaëc tính cuûa vaên  hoaù toå chöùc .  Phaïm vi chia seû coù theå roäng  hoaëc heïp (ñöôïc nhieàu thaønh  vieân hoaëc ít thaønh vieân ñoàng  tình)  Cöôøng ñoä chia seû coù theå cao  hoaëc thaáp (tích cöïc theå hieän      ôû möùc ñoä cao hay thaáp)
 10. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA VAÊN HOAÙ  DAÂN TOÄC ÑEÁN VAÊN HOÙA  DOANH NGHIEÄP. 1. Vaên hoaù doanh nghieäp laø  taàng saâu cuûa vaên hoaù daân  toäc, phaûn aùnh nhöõng neùt  ñaëc tröng cuûa vaên hoùa daân  toäc. ­ Vaên hoaù daân toäc taùc ñoäng  ñeán trieát lyù cuûa doanh  nghieäp. ­ Vaên hoaù daân toäc taùc ñoäng  ñeán vieäc hình thaønh nhöõng  giaù trò vaø chuaån möïc cuûa  doanh nghieäp.  ­   Vaên hoaù daân toäc taùc ñoäng   
 11. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA VAÊN HOAÙ DAÂN TOÄC  ÑEÁN  VAÊN HOÙA DOANH NGHIEÄP.(t.t) 1. Vaên hoaù daân toäc taùc ñoäng leân vaên  hoaù doanh nghieäp thoâng qua nhaø quaûn  trò:        Nhaø quaûn trò ñoùng vai troø chuû  ñoäng trong vieäc choïn loïc nhöõng neùt  ñeïp cuûa vaên hoaù daân toäc vaø phaù boû  nhöõng huû tuïc hay leà thoùi xaáu ñeå taïo  ra vaên hoaù doanh nghieäp thaät laønh  maïnh.  1. Vaên hoaù daân toäc taùc ñoäng leân vaên  hoaù doanh nghieäp thoâng qua nhaân vieân:       Neàn vaên hoaù daân toäc maø ngöôøi  nhaân vieân haáp thuï seõ chi phoái ñeán  vieäc ñònh hình vaên hoaù doanh nghieäp.  Neáu nhaân vieân ñeán töø nhieàu neàn vaên  hoaù khaùc nhau  thì tìm moät söï hoaø hôïp      vaø thích öùng giöõa caùc neàn vaên hoaù, 
 12. TAÏO RA VAÊN HOAÙ DOANH  NGHIEÄP NHÖ THEÁ NAØO ? Böôùc 1: ngöôøi saùng laäp (ngöôøi  ñöùng ñaàu toå chöùc) laäp ra yù  töôûng veà moâ hình vaên hoùa toå  chöùc caàn coù trong doanh  nghieäp. Böôùc 2: Nhöõng yù töôûng naøy  ñöôïc chia seû vôùi nhaân vaät  chuû choát ñeå ñònh hình roõ moâ  hình vaên hoaù doanh nghieäp. Böôùc 3: Nhoùm coát loõi ñi vaøo  haønh ñoäng ñeå theå hieän nhöõng  yù töôûng naøy. Böôùc 4: Nhöõng yù töôûng naøy     
 13. DUY TRÌ VAÊN HOAÙ DOANH  NGHIEÄP NHÖ THEÁ NAØO ?    Tuyeån choïn nhaân söï gia nhaäp vaøo  DN .  Khuyeán khích söï côûi môû tieáp nhaän  nhöõng giaù trò , chuaån möïc cuûa DN  vaø taïo ñieàu kieän cho nhaân vieân  môùi boäc loä chính hoï.  Huaán luyeän caùc thaønh vieân môùi  naém baét ñöôïc nhöõng giaù trò coát  loõi trong VHDN ñeå hoï töï ñieàu chænh  haønh vi cho phuø hôïp.  Cuûng coá nhöõng giaù trò ,nieàm tin  ,truyeàn thoáng cuûa DN.  Taïo theâm nhöõng giaù trò vaên hoaù     
 14. THAY ÑOÅI VHDN 1. Khi VHDN trôû neân trì treä ,  khoâng coøn phuø hôïp vôùi giai  ñoaïn phaùt trieån môùi , caàn  phaûi thay ñoåi.  2. Coù theå coi vieäc thay ñoåi VH laø  moät cuoäc caùch maïng dieãn ra  trong toaøn DN, tröôùc heát laø  trong caùc nhaø QT • Muoán thay ñoåi thaønh coâng caàn  löu yù: • ­Phaûi laøm roõ söï caàn thieát  cuûa vieäc thay ñoåi VHDN hieän  höõu • ­Cuøng trao ñoåi yù töôûng cho xaây  döïng neàn VH môùi toát hôn •  ­Söû duïng Vh nhoùm hieäu quaû   
Đồng bộ tài khoản