Bài giảng học phần Hệ thống thông tin kế toán: Chương 5 - TS. Nguyễn Hữu Cường

Chia sẻ: Hera_02 Hera_02 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
36
lượt xem
4
download

Bài giảng học phần Hệ thống thông tin kế toán: Chương 5 - TS. Nguyễn Hữu Cường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 - Tổ chức tổng hợp và cung cấp thông tin kế toán thuộc "Bài giảng học phần Hệ thống thông tin kế toán" hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về tổ chức cung cấp thông tin nghiệp vụ; hệ thống báo cáo tài chính; công việc chuẩn bị trước khi lập báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng học phần Hệ thống thông tin kế toán: Chương 5 - TS. Nguyễn Hữu Cường

 1. Học phần Hệ thống thông tin kế toán Biên soạn: TS. Nguyễn Hữu Cường, Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Email: cuonghien@gmail.com © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 2. Chương 5 Tổ chức tổng hợp và cung cấp thông tin kế toán Biên soạn: TS. Nguyễn Hữu Cường, Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Email: cuonghien@gmail.com © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 3. Mục tiêu Sau khi học xong 1. Nắm được khái niệm, ý nghĩa và các nguyên tắc chương này, bạn có tổ chức cung cấp thông tin kế toán. 2. Nắm vững các bước thể: chuẩn bị trước khi lập BCTC. 3. Nắm được các chỉ tiêu trình bày trên các BCTC. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 4. Tổ chức cung cấp thông tin nghiệp vụ Khái niệm Tổ chức cung cấp thông tin là việc xác định hoặc thiết lập các mẫu biểu nhằm cung cấp những thông tin tổng hợp về các đối tượng kế toán, đáp ứng nhu cầu thông tin cho người sử dụng © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 5. Tổ chức cung cấp thông tin nghiệp vụ Ý nghĩa Cung cấp những thông tin tổng hợp về các đối tượng kế toán, cụ thể là về tài sản, về nguồn vốn cũng như về tình hình và kết quả HĐKD, và về việc tạo lập và sử dụng tiền của doanh nghiệp. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 6. Hệ thống báo cáo tài chính Các nguyên tắc cơ bản về lập BCTC (VAS 21)  Tính trung thực  Đầy đủ; Khách quan; Không có sai sót (Art. 101 – Circular 200)  Giả thuyết hoạt động liên tục  Cơ sở dồn tích (DT, TN, CP: phù hợp, thận trọng)  Lựa chọn chính sách kế toán  Tính trọng yếu  Bản chất và/hoặc độ lớn (Art. 101 – Circular 200)  Nguyên tắc bù trừ  Tính nhất quán © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 7. Công việc chuẩn bị trước khi lập BCTC Hoàn tất việc ghi sổ kế toán Thực hiện việc kiểm kê tài sản.  Đôn đốc và giám sát việc kiểm kê  Phản ánh kết quả kiểm kê (số chênh lệch) vào sổ trước khi khoá sổ Đối chiếu, xác minh công nợ, các khoản TGNH, tiền vay ngân hàng. Đối chiếu số liệu kế toán  Kế toán chi tiết Kế toán tổng hợp  Số liệu giữa các kế toán có liên quan © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 8. Công việc chuẩn bị trước khi lập BCTC Thực hiện các nghiệp vụ kinh tế nội sinh  Phân bổ chi phí, tính giá thành  Trích lập dự phòng, …  Kết chuyển chi phí kinh doanh  Kết chuyển doanh thu  Xác định kết quả Ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế nội sinh Khoá sổ kế toán và lập Bảng cân đối tài khoản để kiểm tra số liệu ghi trên các TK tổng hợp. Lập các Bảng tổng hợp chi tiết để phục vụ cho việc lập BCTC © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 9. Hệ thống báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả HĐKD Báo cáo lưu chuyển tiền tệ T/minh báo cáo tài chính © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 10. Bảng cân đối kế toán Khái niệm Là một báo cáo tài chính phản ánh tổng toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành TS đó của DN tại một thời điểm nhất định. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 11. Bảng cân đối kế toán Ý nghĩa  Về mặt kinh tế  Giúp đánh giá một cách tổng quát quy mô và kết cấu tài sản của DN.  Phản ánh tài chính của DN.  Về mặt pháp lý  Cung cấp thông tin về giá trị các loại tài sản hiện có thuộc quyền kiểm soát của DN.  Cung cấp thông tin về phạm vi trách nhiệm và nghĩa vụ của DN đối với số vốn của DN đang sử dụng trước các CSH và các bên có liên quan khác. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 12. Bảng cân đối kế toán chỉ tiêu trên Bảng CĐKT? Nguyên tắc sắp xếp các Kết cấu  Phần tài sản  Tài sản ngắn hạn  Tài sản dài hạn  Phần nguồn vốn  Nợ phải trả  Nợ ngắn hạn  Nợ dài hạn  Nguồn vốn chủ sở hữu  Vốn chủ sở hữu  Nguồn kinh phí khác © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 13. Bảng cân đối kế toán Phương pháp lập (Điều 112 – TT 200) Nguồn số liệu  Các sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái)  Các sổ (thẻ) kế toán chi tiết và Bảng tổng hợp chi tiết.  Bảng cân đối kế toán năm trước. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 14. Bảng cân đối kế toán Phương pháp lập Nguyên tắc chung  Phải hoàn thành việc ghi sổ (sổ tổng hợp và sổ chi tiết), hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu các số liệu kế toán, điều chỉnh sai sót và khóa sổ kế toán.  Kiểm tra lại số liệu trên BCĐKT năm trước để ghi vào BCĐKT năm nay. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 15. Bảng cân đối kế toán Phương pháp lập Nguyên tắc chung  Phản ánh số liệu cột “Số cuối kỳ” của các chỉ tiêu theo nguyên tắc:  Lấy số dư Nợ các tài khoản phản ánh vào các chỉ tiêu thích hợp bên phần Tài sản  Lấy số dư Có các tài khoản được phản ánh các chỉ tiêu thích hợp bên phần Nguồn vốn  Trừ những trường hợp đặc biệt nhằm phản ánh đúng giá trị tài sản và nguồn vốn của DN © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 16. Bảng cân đối kế toán Phương pháp lập Các trường hợp đặc biệt  Các TK phản ánh TS và NPT phải được phân loại và tái phân loại thành ngắn hạn và dài hạn tính đến thời điểm lập Bảng.  Số dư Có của các TK điều chỉnh giảm tài sản được ghi âm ở phần tài sản:  Các TK Hao mòn TSCĐ (TK 214)  Các TK phản ánh các khoản dự phòng (TK 229)  Số dư Nợ của các TK 412, 413, 419, 421 được ghi âm ở phần nguồn vốn  Sử dụng số dư chi tiết của các TK thuộc nhóm TK 13* và TK 33* để phản ánh vào các chỉ tiêu thích hợp ở phần TS và nguồn vốn © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 17. Bảng cân đối kế toán  Nguyên tắc tổng hợp số liệu để lập Các TK có SD Nợ - Có các chỉ tiêu trên BCĐKT  Tổng hợp riêng:  Nợ (phải thu, phải trả) ngắn hạn  Nợ (phải thu, phải trả) dài hạn  Tổng hợp riêng  Số dư chi tiết bên Nợ  Số dư chi tiết bên Có  Phản ánh các chỉ tiêu  SD chi tiết bên Nợ Phải thu  SD chi tiết bên Có Phải trả © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 18. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Khái niệm Là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh khái quát tình hình và kết quả HĐKD của DN trong một kỳ KD, bao gồm kết quả từ HĐKD chính, các HĐ tài chính và HĐ khác) © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 19. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Ý nghĩa  Phục vụ tốt cho quản lý HĐ kinh doanh  Cung cấp thông tin để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp  Cung cấp thông tin để đánh giá khuynh hướng hoạt động của DN và dự báo hoạt động của DN trong tương lai.  Phục vụ cho phân tích kinh doanh  Cung cấp số liệu phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả và khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 20. Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh Giả định và nguyên tắc xác định lợi nhuận (Điều 113 – TT 200)  Các ước tính và giả định có vai trò quan trọng trong việc đo lường LN. o Hoạt động liên tục (Continuity) o Kỳ kế toán (Periodicity) o Phù hợp (Matching) © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics, The University of Danang.. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản