Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - Trần Thị Vinh (2017)

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
7
lượt xem
1
download

Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - Trần Thị Vinh (2017)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa KSNB và hạn chế tiềm tàng; các bộ phận hợp thành của hệ thống kiểm soát nội bộ, mục đích và trình tự tìm hiểu KSNB của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - Trần Thị Vinh (2017)

2017<br /> <br /> HỆ THỐNG<br /> Kiểm soát nội bộ<br /> <br /> MỤC TIÊU HỌC TẬP<br /> Sau khi nghiên cứu xong chương này, người học có thể:<br />  Trình bày được định nghĩa kiểm soát nội bộ<br />  Giải thích các hạn chế tiềm tàng của hệ<br /> thống kiểm soát nội bộ<br />  Trình bày các bộ phận hợp thành của hệ<br /> thống kiểm soát nội bộ<br /> <br />  Giải thích được mục đích nghiên cứu<br /> hệ thống KSNB của kiểm toán viên<br />  Trình bày trình tự nghiên cứu hệ<br /> thống KSNB trong kiểm toán BCTC<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Định nghĩa<br /> KSNB và hạn chế<br /> tiềm tàng<br /> <br /> Chương 3<br /> <br /> 2. Các bộ phận hợp<br /> thành của hệ thống<br /> kiểm soát nội bộ<br /> <br /> 3.Mục đích và trình<br /> tự tìm hiểu KSNB<br /> của kiểm toán viên<br /> <br /> HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2017<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Định nghĩa<br /> KSNB và hạn chế<br /> tiềm tàng<br /> <br /> Chương 3<br /> <br /> 2. Các bộ phận hợp<br /> thành của hệ thống<br /> kiểm soát nội bộ<br /> <br /> 3.Mục đích và trình<br /> tự tìm hiểu KSNB<br /> của kiểm toán viên<br /> <br /> HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> <br /> Rủi ro quản lý là gì?<br /> Rủi ro<br /> quản lý<br /> <br /> Ví dụ rủi ro của doanh nghiệp<br /> • Làm ăn thua lỗ<br /> • Tài sản bị tham ô<br /> • Báo cáo tài chính không trung<br /> thực<br /> • Báo cáo nội bộ không trung thực<br /> • Vi phạm pháp luật<br /> • Không tuân thủ các quy định<br /> <br /> Rủi ro quản lý là gì?<br /> Rủi ro<br /> quản lý<br /> <br /> CHÍNH SÁCH<br /> TIÊU CHUẨN<br /> THỦ TỤC<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2017<br /> <br /> Định nghĩa KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> Hội<br /> đồng<br /> quản trị<br /> Người<br /> quản<br /> lý<br /> CON NGƯỜI<br /> <br /> Hiệu lực,<br /> hiệu quả<br /> hoạt động<br /> <br /> QUÁ<br /> TRÌNH<br /> <br /> Độ tin<br /> cậy<br /> thông tin<br /> <br /> Kiểm<br /> soát nội<br /> bộ<br /> <br /> Các<br /> nhân<br /> viên<br /> <br /> Tuân thủ<br /> pháp luật<br /> và các<br /> quy định<br /> <br /> BẢO<br /> ĐẢM<br /> HỢP<br /> LÝ<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> <br /> 7<br /> <br /> NOÄI DUNG<br /> <br />  Khái niệm<br />  Cơ cấu hệ thống<br /> KSNB<br />  Tìm hiểu và đánh<br /> giá KSNB<br /> <br /> CƠ CẤU KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> 5. Giám sát<br /> 3. Các hoạt động<br /> kiểm soát<br /> 4. Thông<br /> tin và<br /> truyền<br /> thông<br /> <br /> 2. Đánh giá rủi ro<br /> <br /> 1. Môi trường kiểm soát<br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2017<br /> <br /> CƠ CẤU KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> <br /> 1. Môi trường kiểm soát<br /> 10<br /> <br /> MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT<br /> Các nhân tố tạo lập bầu không khí chung về kiểm<br /> soát trong toàn đơn vị, phản ảnh các quan điểm<br /> nhận thức của nhà quản lý.<br /> <br /> MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT<br /> <br /> Môi<br /> trường<br /> kiểm<br /> soát<br /> <br /> Ý thức<br /> <br /> Quy định<br /> <br /> Các hoạt<br /> động<br /> kiểm<br /> soát<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2017<br /> <br /> CÁC NHÂN TỐ<br /> 1<br /> <br /> Tính trung thực và các giá trị đạo đức<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đảm bảo về năng lực<br /> <br /> 3<br /> <br /> Triết lý quản lý và phong cách điều hành<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán<br /> <br /> 5<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức<br /> <br /> 6<br /> <br /> Phân định quyền hạn và trách nhiệm<br /> <br /> 7<br /> <br /> Chính sách nhân sự<br /> 13<br /> <br /> Tính trung thực và các giá trị đạo đức<br /> Mang lại uy tín cho doanh nghiệp<br /> <br /> GIÚP<br /> <br /> Giúp doanh nghiệp phát triển bền<br /> vững khi giải quyết hài hòa lợi ích với<br /> xã hội và các bên khác.<br /> Tác động đến việc thực hiện các hoạt<br /> động kiểm soát trong tổ chức.<br /> <br /> CẦN<br /> <br /> Loại trừ các áp lực (động cơ) và cơ<br /> hội dẫn đến gian lận<br /> Xây dựng và hướng dẫn về đạo đức<br /> <br /> Cam kết về năng lực<br /> Đáp ứng mục tiêu KSNB<br /> <br /> GIÚP<br /> <br /> CẦN<br /> <br /> Đảm bảo thực hiện các yêu cầu của<br /> thủ tục kiểm soát.<br /> Phải cụ thể hóa năng lực thành các<br /> yêu cầu về kiến thức và kỹ năng cho<br /> mỗi công việc cụ thể<br /> Cần cân bằng giữa chi phí và lợi ích<br /> <br /> 5<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản