intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
38
lượt xem
8
download

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về đơn vị HCSN, đặc điểm tài chính của đơn vị HCSN, cơ chế quản lý tài chính, tổ chức công tác kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN

 1. KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP GV: Th.s Đậu Thị Kim Thoa Email: kimthoa@ueh.edu.vn
 2. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC Phương pháp dạy: • Dạy những kiến thức căn bản một cách có hệ thống về kế toán HCSN • Giải đáp thắc mắc • Hướng dẫn giải bài tập Yêu cầu đối với sinh viên: Trước khi lên lớp: • Đọc trước tài liệu • Làm bài tập sau mỗi buổi học Khi lên lớp: • Tập trung nghe giảng • Nêu thắc mắc • Tham gia thảo luận và sửa bài tập GV. Đậu Thị Kim Thoa 2 kế toán Hành chính sự nghiệp
 3. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC Thang điểm 10 Điểm quá trình: 3 Điểm kết thúc học phần: 7 Số lần tham gia thảo luận trên lớp, sửa bài tập được ghi nhận cộng vào điểm quá trình. GV. Đậu Thị Kim Thoa 3 kế toán Hành chính sự nghiệp
 4. TÀI LIỆU HỌC TẬP Tài liệu bắt buộc Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán HCSN Slide bài giảng của Giảng viên Tài liệu tham khảo Hệ thống bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Chế độ kế toán HCSN ban hành theo QĐ19/2006/QĐ-BTC Các văn bản pháp luật liên quan đến tài chính của đơn vị HCSN GV. Đậu Thị Kim Thoa 4 kế toán Hành chính sự nghiệp
 5. MỤC TIÊU MÔN HỌC Nhận biết được các đơn vị HCSN, đặc điểm tài chính và cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị HCSN Nắm được các nội dung về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị HCSN. Xử lý được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu tại các đơn vị HCSN. GV. Đậu Thị Kim Thoa 5 kế toán Hành chính sự nghiệp
 6. NỘI DUNG Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN Chương 2: Kế toán tiền và vật tư Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán Chương 6: Kế toán các hoạt động Chương 7: Kế toán các nguồn kinh phí và chi hoạt động khác GV. Đậu Thị Kim Thoa 6 kế toán Hành chính sự nghiệp
 7. CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HCSN
 8. Nội dung • Khái quát về đơn vị HCSN • Đặc điểm tài chính của đơn vị HCSN • Cơ chế quản lý tài chính • Tổ chức công tác kế toán GV. Đậu Thị Kim Thoa 8 kế toán Hành chính sự nghiệp
 9. 1.1 Khái quát về đơn vị HCSN • Hoạt động vì mục tiêu phi lợi nhuận Đơn vị HCSN • Sử dụng NSNN để hoạt động (quản lý Nhà nước và cung cấp các dịch vụ công cho XH) Đơn vị Đơn vị hành chính Sự nghiệp đơn vị HCSN được gọi là đơn vị dự toán hay đơn vị thụ hưởng NS GV. Đậu Thị Kim Thoa 9 kế toán Hành chính sự nghiệp
 10. Đơn vị hành chính (cơ quan Nhà nước) • Là cơ quan công quyền, là một bộ phận của bộ máy Nhà nước • Chức năng quản lý Nhà nước • Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu do NS cấp • Cơ cấu tổ chức: - Tổ chức theo chiều dọc từ Trung ương đến địa phương - Tổ chức theo chiều ngang theo ngành, lĩnh vực GV. Đậu Thị Kim Thoa 10 kế toán Hành chính sự nghiệp
 11. Bộ máy tổ chức của Nhà nước QUỐC HỘI Chủ tịch nước Tư pháp Lập pháp Hành pháp Tòa án ND Viện kiểm sát Chính phủ tối cao ND tối cao Bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc CP Tòa án ND Viện kiểm sát HĐND UBND Cấp tỉnh ND cấp tỉnh cấp tỉnh cấp tỉnh Sở, ban, ngành Tòa án ND Viện kiểm sát HĐND UBND Cấp huyện ND cấp huyện cấp huyện cấp huyện Phòng, ban, ngành UBND cấp xã GV. Đậu Thị Kim Thoa kế toán Hành chính sự nghiệp 11
 12. Đơn vị sự nghiệp • Do CQNN có thẩm quyền thành lập, là đơn vị trực thuộc CQNN • Chức năng cung cấp dịch vụ công cho XH • Nguồn kinh phí hoạt động: kinh phí NS cấp + thu sự nghiệp • Có thể thực hiện một số hoạt động SXKD nhằm mục tiêu lợi nhuận. GV. Đậu Thị Kim Thoa 12 kế toán Hành chính sự nghiệp
 13. Đặc điểm tài chính của đơn vị HCSN • Hoạt động theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao và được NSNN cấp toàn bộ hoặc một phần dự toán được duyệt. • Đơn vị phải lập dự toán thu chi theo quy trình NS theo đúng chế độ, tiêu chuẩn và định mức do Nhà nước quy định. • Đơn vị HCSN trong cùng một ngành theo 1 hệ thống chiều dọc được chia thành 3 cấp: - Đơn vị dự toán cấp 1 - Đơn vị dự toán cấp 2 - Đơn vị dự toán cấp 3 GV. Đậu Thị Kim Thoa 13 kế toán Hành chính sự nghiệp
 14. Các cấp dự toán trong quản lý- sử dụng NSNN Thủ tướng hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Phân bổ dự toán cho cấp 2 hoặc cấp 3 - Điều hành, kiểm tra kế toán và quyết toán hình hình sử dụng kinh phí các Đơn vị dự toán cấp 1 đơn vị dự toán trực thuộc - Phân bổ dự toán cho cấp 3 Đơn vị dự toán cấp 2 - Điều hành, kiểm tra kế toán và quyết toán hình hình sử dụng kinh phí các đơn vị dự toán trực thuộc Quyết toán hình hình sử dụng kinh phí Đơn vị dự toán cấp 3 với cấp có thẩm quyền GV. Đậu Thị Kim Thoa 14 kế toán Hành chính sự nghiệp
 15. Quy trình ngân sách Lập dự toán Chấp hành dự toán Quyết toán 01/01/N 31/12/N Duyệt dự toán Thu chi theo dự toán được giao Bắt đầu Chỉnh lý và lập dự toán Lập BC quyết toán GV. Đậu Thị Kim Thoa 15 kế toán Hành chính sự nghiệp
 16. Cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị HCSN • Phương pháp thu đủ, chi đủ: các khoản thu Nguồn kinh phí nộp hết vào NS, Nhà nước sẽ cấp lại để sử dụng. • NSNN cấp • Phương pháp thu, chi chênh lệch: các • Các loại phí, lệ khoản thu được để lại sử dụng, nếu thiếu phí thu được Nhà nước sẽ cấp thêm • Viện trợ, tài trợ • Phương pháp quản lý theo định mức: đơn • …. vị phải lập dự toán chi và chi theo đúng dự toán • Phương pháp khoán trọn gói: Nhà nước thực hiện cơ chế khoán biên chế (đơn vị Quản lý tài chính HC), thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 16 (đơn vị SN) GV. Đậu Thị Kim Thoa kế toán Hành chính sự nghiệp
 17. Cơ chế khoán biên chế (khoán chi hành chính) o Thực hiện cải cách thủ tục • NĐ 130/2005/NĐ-CP ban hành chính-> nâng cao chất hành ngày 17/10/2005: quy lượng phục vụ hành chính định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử o Tinh giản bộ máy biên chế dụng biên chế và kinh phí cồng kềnh, trùng lắp về quyền Mục quản lý hành chính đối hạn và trách nhiệm-> Tiết với các CQNN kiệm chi hành chính đích • TT liên tịch o Đẩy mạnh ứng dụng tin học 03/2006/TTLT-BTC-BNV trong dịch vụ hành chính ban hành ngày 17/01/2006 o Nâng cao trình độ chuyên môn của CBCC GV. Đậu Thị Kim Thoa 17 kế toán Hành chính sự nghiệp
 18. Đối tượng áp dụng Các CQNN có tài khoản và con dấu riêng: Văn phòng Quốc hội, văn phòng Chủ tịch nước Tòa án ND các cấp, viện KSNN các cấp Văn phòng HĐNN, văn phòng UBNN Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Cơ quan chuyên môn thuộc UBNN cấp tỉnh, huyện GV. Đậu Thị Kim Thoa 18 kế toán Hành chính sự nghiệp
 19. Nội dung cơ chế khoán chi hành chính Nguồn kinh phí hoạt động Nguồn kinh phí tự chủ Nguồn kinh phí không tự chủ GV. Đậu Thị Kim Thoa 19 kế toán Hành chính sự nghiệp
 20. Nguồn kinh phí tự chủ tài chính NKP tự chủ = KP NS cấp+ phí, lệ phí được để lại+ Các khoản thu hợp pháp khác Sử dụng kinh phí tự chủ: Các CQNN được chủ động: Nội dung chi của kinh phí giao o Bố trí kinh phí theo nội dung, yêu cầu công việc Các khoản chi thanh toán cho cá nhân o QĐ mức chi thông qua việc xây dựng quy chế chi tiêu Các khoản chi nghiệp vụ nội bộ nhưng không vượt chuyên môn quá chế độ, tiêu chuẩn, định Các khoản chi có tính chất mức chi do NN quy định thường xuyên o Quyết định sử dụng đối với toàn bộ đơn vị GV. Đậu Thị Kim Thoa 20 kế toán Hành chính sự nghiệp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2