intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
45
lượt xem
7
download

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng" cung cấp cho người học các khái niệm, đối tượng, mục tiêu của KTNH, đặc điểm của KTNH, tổ chức hệ thống KTNH. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

KẾ TOÁN NGÂN<br /> HÀNG<br /> ThS. Nguyễn Tài Yên<br /> <br /> 1/6/2017<br /> <br /> ThS. Nguyễn Tài Yên<br /> <br /> 1<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN<br /> NGÂN HÀNG<br /> <br /> 1/6/2017<br /> <br /> ThS. Nguyễn Tài Yên<br /> <br /> 2<br /> <br /> TOÅNG QUAN VEÀ KTNH<br /> Sau khi nghieân cöùu xong chöông naøy sinh vieân caàn ñaït ñöôïc nhöõng kieán<br /> thöùc, kyû naêng vaø thaùi ñoä sau:<br /> Kieán thöùc: Hieåu ñöôïc caùc khaùi nieäm trong KTNH, muïc tieâu nghieân cöùu<br /> vaø ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa KTNH, heä thoáng taøi khoaûn KTNH, toå<br /> chöùc boä maùy KTNH…<br /> Kyû naêng: Bieát caùch phaân loaïi taøi khoaûn, phaân loaïi ñoái töôïng keá toaùn,<br /> phaân loaïi chöùng töø vaø toå chöùc coâng vieäc trong KTNH…<br /> Thaùi ñoä: Nhieät tình, say meâ vaø tích cöïc nghieân cöùu trao ñoåi vôùi giaùo<br /> vieân, thaûo luaän vôùi caùc baïn trong lôùp…<br /> 1/6/2017<br /> <br /> ThS. Nguyễn Tài Yên<br /> <br /> 3<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Khái niệm, đối tượng,<br /> mục tiêu của KTNH<br /> 2. Đặc điểm của KTNH<br /> 3. Tổ chức hệ thống KTNH<br /> <br /> 1/6/2017<br /> <br /> ThS. Nguyễn Tài Yên<br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> Luaät soá 03/2003/QH11 ngaøy 17/06/2003 veà Luaät keá toaùn.<br /> <br />  Nghị ñònh soá 129/2004/NÑ-CP ngaøy 31/5/2004.<br />  Chuaån möïc keá toaùn soá 01 “Chuaån möïc chung”.<br />  Quyeát ñònh soá 479/2004/QÑ-NHNN ngaøy 29/04/2004 vaø caùc QĐ boå sung:<br /> <br /> 807/2005/QĐ-NHNN, 29/2006/QĐ-NHNN, 02/2008/QÑ-NHNN veà heä thoáng taøi<br /> khoaûn KTNH.<br /> <br />  Quyeát ñònh soá 1789/2005/QÑ-NHNN ngaøy 12/12/2005 cuûa Thoáng ñoác ngaân<br /> <br /> haøng nhaø nöôùc veà vieäc ban haønh “Cheá ñoä chöùng töø keá toaùn ngaân<br /> haøng”.<br /> <br />  Quyeát ñònh soá 1913/2005/QÑ-NHNN ngaøy 30/12/2005 cuûa Thoáng ñoác ngaân<br /> haøng nhaø nöôùc veà vieäc ban haønh “Cheá ñoä löu tröõ taøi lieäu keá toaùn trong<br /> ngaønh ngaân haøng”<br /> <br />  TT10/2014/ TT NHNN ngày 20 tháng 3 năm 2014.<br /> <br /> 1/6/2017<br /> <br /> ThS. Nguyễn Tài Yên<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2